نمونه سوالات طراح گرافیک رایانه ای

۱٫ چند نوع مداد گرافیکی وجود دارد؟

الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F

ب ) مدادهای_ B  مدادهای H _ مدادهای HB*

ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F _ مدادهای  HB

د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB

 

۲٫ برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟

الف ) History*

ب ) Layer

ج ) Navigator

د ) Info

 

۳٫ با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعات بدست آورد؟

الف ) Info*

ب ) Swatches

ج ) History

د ) Color

 

۴٫ کدامیک از گزینه های زیر جز احجام اصلی است ؟

الف ) منشور

ب ) استوانه

ج ) مخروط

د ) کره*

 

۵٫ در طراحی با سه دسته از وسایل سرو کار داریم ؟

الف ) ابزار یا وسایل اثر گذار – وسایل  و ابزار کمکی  – زاویه دید درست طراح

ب ) ابزار یا وسایل اثر گذار-  منظره یا ترکیب  بندی – وسایل و ابزار کمکی

ج ) ابزار یا وسایل اثر گذار – زمینه یا سطوح اثر پذیر – وسایل و ابزار کمکی *

د ) زمینه  یا سطوح اثر  پذیر – وسایل و ابزار کمکی – زاویه دید درست طراح

 

۶٫ برای از انتخاب خارج کردن قسمت انتخابی از تصویر کلید ……………………. را فشار می دهیم.

الف ) Shift + D

ب ) Ctrl + Shift + D

ج ) Ctrl + D*

د ) Alt + D

 

۷٫ با افزایش Resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟

الف ) افزایش می یابد.*

ب ) هیچ تغییری نمی کند

ج ) کاهش می یابد.

د ) به عوامل مختلفی بستگی دارد.

 

۸٫ برای نمونه برداری از رنگ مورد نظر در یک تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟

الف ) Move

ب ) Paint Pocket

ج ) Magic Wand

د ) Eyedropper*

 

۹٫ با کدام ابزار می توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟

الف ) Zoom

ب ) Move*

ج ) Magic Lasso

د ) Lasso

۱۰٫ با افزایش کدام کنترل عصای جادویی  ( Magic Wand ) می توان تنوع رنگهای انتخابی را بیشتر کرد ؟

الف ) Tolerance*

ب ) Modify

ج ) Aliased

د ) Subtract

 

۱۱٫ کدام ابزار مرز رنگها را به صورت اتوماتیک تشخیص می دهد ؟

الف ) Lasso Tool

ب ) Polygonal Lasso Tool

ج ) Magnetic Lasso*

د ) Crop

 

۱۲٫ کدام گزینه در مورد خطوط راهنما صحیح نمی باشد؟

الف ) خطوط راهنما را می توان حذف کرد

ب ) خطوط راهنما در خروجی چاپ می شوند*

ج ) خطوط راهنما را می توان جابجا کرد

د ) خطوط را می توان تغییر رنگ داد

 

۱۳٫ با کدام گزینه می توان اندازه بوم نقاشی را تغییر داد؟

الف ) Image Size

ب ) Canvas size*

ج ) Rotate Canvas

د ) Size

 

۱۴٫ چگونه می توان یک لایه را پنهان کرد ؟

الف ) روی لایه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم

ب ) لایه را از حالت فعال خارج می کنیم

ج ) روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم*

د ) روی لایه کلیک کرده و دکمه H را فشار می دهیم

 

۱۵٫ برای اینکه روی لایه Back ground یک سری اعمال ویرایشی انجام داد باید :

الف ) یک لایه جدید با استفاده از گزینه New Layer ایجاد کنیم

ب ) لایه Back ground را حذف کنیم .

ج ) روی لایه Back ground دابل کلیک کنیم و نام آن را به layer صفر تغییر می دهیم*

د ) مقدار opacity لایه back ground را زیاد می کنیم .

 

۱۶٫ برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ………………….

الف ) از پالت Path گزینه Make Selection انتخاب می کنیم*

ب ) از پالت Path گزینه New Path انتخاب می کنیم

ج ) از پالت Path گزینه Fill Path انتخاب می کنیم

د ) از پالت Path گزینه Stroke Path انتخاب می کنیم

 

۱۷٫ برای اینکه مسیر ایجاد شده را به خط یا حاشیه تبدیل کنیم باید از گزینه …………………در پالت  Path استفاده کرد؟

الف ) Stroke Path

ب ) New path

ج ) Make Work Path

د ) Fill path   *

 

۱۸٫ برای آماده سازی فایل جهت چاپ از کدام مد رنگی استفاده میکنیم؟

الف ) Rgb

ب ) Cmyk*

ج ) Gray Scale

د ) Lab Color

 

۱۹٫ کدامیک از ابزارهای زیر تصویر را واضح تر و لبه ها را تیز تر مینماید؟

الف ) Blur

ب ) Dodge

ج ) Sharpen*

د ) Burn

۲۰٫ جلوه  Bevel and Embossچه کاربردی دارد ؟

الف ) باعث ایجاد سایه رو به داخل اشیاء می شود

ب ) برای برجسته کردن و حجم دادن به اشیاء*

ج ) ایجاد سایه می کند

د ) باعث ایجاد هاله در خارج اشیاء می شود

 

۲۱٫ برای انتخاب مسیر مستقیم از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟

الف ) از کلید A*

ب ) از کلید P

ج )  از کلید D

د ) از کلید E

 

۲۲٫ در ابزار Clone stamp برای نمونه برداری ازقسمتی از تصویر کدام کلید را نگه می داریم ؟

الف ) Alt*

ب ) Shift

ج ) Alt + Shift

د ) ازهیچ کلیدی استفاده نمی کنیم

 

۲۳٫ رنگ همنشین دایره چیست؟

الف ) نارنجی

ب ) آبی*

ج ) سبز

د ) قرمز

 

۲۴٫ پالت Swatches برای چه منظوری است ؟

الف ) برای بازگرداندن تصویر به موقعیتهای قبلی

ب ) برای انتخاب رنگ*

ج ) برای دیدن اطلاعات مختصاتی نقطه

د ) چنین پالتی در فتوشاپ وجود ندارد

 

۲۵٫ با کدام ابزار می توان حالت تدریج رنگ ایجاد نمود ؟

الف ) Bucket

ب ) Eyedropper

ج ) Gradient*

د ) Brush

 

۲۶٫ ابزار Bucket ( سطل رنگ ) چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) ناحیه انتخابی را با رنگ انتخابی پر می کند*

ب ) از تصویر نمونه رنگ می گیرد

ج ) ناحیه انتخابی را با رنگ Background پر می کند

د ) پیکسل هایی را که از نظر مقدار رنگ شبیه هستند با رنگ پر می کند

 

۲۷٫ Opacity برای تعیین چه حالتی در تصویر بکار می رود؟

الف ) درصد پیوستگی حرکت قلم مو

ب ) تعیین نوع آمیختگی رنگ

ج ) جلوگیری از موزائیکی شدن لبه تصویر

د ) درجه ماتی و شفافی تصویر*

 

۲۸٫ هر چه بافت کاغذ زبر تر باشد ، اثر مداد بر آن  …  می شود

الف ) تیره تر

ب ) خشن تر   *

ج ) خاکستر ی تر

د ) هیچکدام

 

۲۹٫ درمنوی Select گزینه Expand چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) گسترش ناحیه انتخاب*

ب ) ناحیه انتخاب را جمع تر می کند

ج ) ناحیه انتخاب را به شکل کادر در می آورد

د ) کناره های ناحیه انتخابی رابه صورت محو در می آورد

۳۰٫ برای بازگشت چند عمل قبلی ازکدام پالت یا دکمه استفاده می کنیم؟

الف ) Layer

ب ) History*

ج ) Ctrl + Z

د ) Undo

 

۳۱٫ برای انتخاب یک ناحیه مستطیلی از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟

الف ) Rectangle*

ب ) Lasso

ج ) Skew

د ) Magic wand

 

۳۲٫ فیلتر Dry Brush چگونه عمل می کند ؟

الف ) تصویر را به صورت نگاتیو و تک رنگ تبدیل می کند

ب ) مانند یک سبک نقاشی که لبه های تصویر مابین آبرنگ و رنگ روغن است*

ج ) مانند یک نقاشی کولاژ عمل می کند

د ) مانند یک سبک نقاشی ایتالیایی روی دیوار های گچی می باشد

 

۳۳٫ ترکیب تمامی رنگها در مد RGB چه رنگی را تشکیل می دهد؟

الف ) خاکستری

ب ) بی رنگ

ج ) سفید*

د ) سیاه

 

۳۴٫ یک سیستم مختصاتی بعد پذیر که برای توصیف عددی رنگ ها به کار می رود ؟

الف ) فضای رنگ

ب ) طیف رنگ

ج ) مدل رنگ

د ) مد رنگ*

 

۳۵٫ با استفاده از فرمانهای منوی فرعی Transform کدام اعمال زیر در یک ناحیه انتخاب با یک لایه قابل اجرا هستند ؟

الف ) چرخش آزاد (دستی) ، افزایش یا کاهش مقیاس

ب ) معکوس کردن تصویر حول محورهای عمودی و افقی

ج ) کج کردن ، ایجاد جلوه پرسپکتیو ، چرخش با تعیین درجه بخصوص

د ) هر سه مورد صحیح است*

 

۳۶٫ برای کوچک نمائی تصویر در فتوشاپ  چه باید کرد ؟

الف )View / zoom out

ب ) View / zoom in

ج ) ابزار  Zoom همراه کلید ALT

د ) الف و ج   *

 

۳۷٫ کار برد ابزار Blur چیست ؟

الف ) افزایش تضاد رنگی پیکسلها

ب ) لکه دار کردن تصاویر

ج ) افزایش روشنایی تصاویر

د ) کم کردن تند و تیزی رنگ ها و نرم کردن رنگ های تصویر*

 

۳۸٫ ابزار Pen برای …………….. می باشد .

الف ) نقاشی کردن

ب ) رسم دقیق اشکال

ج ) رسم مسیر*

د ) هیچکدام

 

۳۹٫ علم پرسپکتیو در چه قرنی بوجود آمد ؟

الف ) قرن ۱۶ میلادی

ب ) قرن ۱۲ میلادی

ج ) قرن ۱۳ میلادی

د ) قرن ۱۵ میلادی*

 

 

۴۰٫ کدام گزینه زیر می تواند تصاویر را جهت صفحات اینترنتی ذخیره کند ؟

الف ) Save as

ب ) Export

ج ) Save For Web*

د ) Import

 

۴۱٫ تاثیر مداد کنته روی ورق به چه صورت است ؟

الف ) براق نیست          *

ب ) براق است

ج ) بستگی به موقعیت دارد

د ) هیچکدام

 

۴۲٫ کدامیک از موارد زیر ، لیست اعمال انجام شده را نشان می دهد ؟

الف ) Layers

ب ) History*

ج ) Paths

د ) Actions

 

۴۳٫ در گروه مدادهای B هر چه عدد بالاتر رود مغز مداد ……….. می شود ؟

الف ) سخت تر – اثر گذاری پر رنگ تر

ب ) سخت تر – اثر گذاری کم رنگ تر

ج ) نرم تر – اثر گذاری پر رنگ تر*

د ) نرم تر – اثر گذاری کم رنگ تر

 

  1. کدام گزینه  در رابطه با Canvas  Size صحیح نمی باشد؟

الف ) فضای بوم به رنگ پس زمینه افزایش می یابد

ب ) باعث  تغییر اندازه تصویر نمی شود

ج ) برای تغییر دادن اندازه یک تصوی بکار می رود         *

د ) برای بزرگ کردن فضای بوم بکار میرود

 

۴۵٫ کلید میانبر نمایش پالت لایه ها کدام است ؟

الف ) F5

ب ) Alt + Shift

ج ) F7*

د ) Space

 

۴۶٫ فرمان canvas size چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) اندازه تصویر را تغییر می دهد

ب ) اندازه بوم را تغییر می دهد*

ج ) رنگ تصویر را مات می کند

د ) الف و ب

 

۴۷٫ ابزار Type جهت کدام عمل زیر استفاده می شود ؟

الف ) رنگ گذاری

ب ) نوشته گذاری*

ج ) تغییر سایز تصویر

د ) پاک کردن تصویر

 

۴۸٫ فرمان Flip Vertical معادل کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف ) Rotate 180      *

ب ) Rotate 90 ccw

ج ) Rotate 100

د ) Rotate 90 cw

 

۴۹٫ آیینه ای بودن شکل ها جز مشخصات کدام نوع از اشکال است ؟

الف ) پایدار

ب ) مثنی*

ج ) متقارن

د ) نا متقارن

۵۰٫ پر تحرک ترین خط کدام است؟

الف ) مورب*

ب ) عمودی

ج ) منحنی

د ) افقی

 

۵۱٫ مهمترین عامل شکل گیری ریتم چیست ؟

الف ) تنوع

ب ) نظم

ج ) رنگ

د ) تکرار*

 

۵۲٫ کدام گزینه درست نمی باشد ؟

الف ) برای ایجاد یک لایه میتوان از گزینه new layer موجود در منوی layer  استفاده کرد

ب ) زیاد شدن تعداد لایه های یک تصویر روی حجم فایل اثری ندارد*

ج ) با استفاده از opacity نمیتوان درصد شفافیت زمینه لایه back ground را تغییر داد

د ) برای ایجاد یک لایه روی دکمه new layer  واقع در پایین پالت layer  کلیک میکنیم

 

۵۳٫ اگر هنگام ایجاد یک فایل جدید از پنجره new قسمت contents گزینه transparent را انتخاب کنیم چه عملی انجام میشود؟

الف ) یک صفحه خالی با رنگ سفید باز میشود

ب ) یک صفحه خالی با رنگ زمینه باز میشود

ج ) یک صفحه خالی بی رنگ باز میشود*

د ) یک صفحه خالی با رنگ پیش زمینه بازمیشود

 

۵۴٫ هنگام تغییر اندازه بوم در کادر canvas size گزینه anchor چه عملی انجام میدهد؟

الف ) واحد میزان تغییر بوم را تعیین می کند

ب ) محل قرار گیری تصویر را مشخص می کند  *

ج ) میزان کوچک و بزرگ شدن تصویر را تعیین می کند

د ) میزان کوچک و بزرگ شدن بوم را تعیین می کند

 

۵۵٫ کدام گزینه لبه های تیز انتخاب را گرد می کند؟

الف ) Grow

ب ) feather *

ج ) invers

د ) similar

 

۵۶٫ نگه داشتن کدام کلید در استفاده از ابزار Brush باعث اثر ابزار به صورت خطوط مستقیم خواهد شد ؟

الف ) Ctrl

ب ) Shift*

ج ) Ctrl + Alt

د ) Shift + Alt

 

۵۷٫ گزینه Edit > Transform > scale چه عملی انجام می دهد؟

الف ) ‌برای چرخش قسمت انتخاب شده به کار می رود

ب ) ‌برای تغییر اندازه قسمت انتخاب شده به کار می رود*

ج ) برای تغییر دادن پرسپکتیو قسمت انتخاب شده به کار می رود

د ) برای اریب کردن قسمت انتخاب شده بکار می رود

 

۵۸٫ این فیلتر به تصویر حالت موج سطح آب را می دهد.

الف ) ripple*

ب ) torn edges

ج ) displace

د ) pinch

 

۵۹٫ توسط کدام گزینه میتوان در پنجره file browser عمل مرتب سازی انجام دهیم؟

الف ) بر اساس دقت تصویر

ب ) بر اساس نام و سایز

ج ) بر اساس تاریخ و بر اساس ارتفاع تصویر

د ) همه موارد*

 

 

۶۰٫ گزینه ………… سبب انتخاب همه قسمت ها تصویر به جز قسمتی که انتخاب کرده اید می شود؟

الف ) ‌ Deselect

ب ) Reselect

ج ) Feather

د ) Inverse*

 

۶۱٫ مثلث از تقسیم مساوی کدامیک از اشکال هندسی زیر بدست می آید ؟

الف ) مربع*

ب ) دایره

ج ) ۱۴ ضلعی

د ) بیضی

 

۶۲٫ مناسب ترین کاغذ برای طراحی با زغال ………

الف ) گلاسه

ب ) کاغذ صاف

ج ) کاغذ زبر و پرزدار   *

د ) هیچکدام

 

۶۳٫ از چرخش مثلث قائم الزاویه حول ارتفاعش چه حجمی ایجاد می شود ؟

الف ) کره

ب ) منشور

ج ) مخروط*

د ) مکعب

 

۶۴٫ می خواهیم تمام آسمان آبی رنگ یک تصویر را انتخاب کنیم. استفاده از کدام ابزار زیر متناسب تر است؟

الف ) Magic wand         *

ب ) Lasso

ج ) Polygon lasso

د ) Marquee

 

۶۵٫ در کدام نوع پرسپکتیو خطوط کف احجام به صورت ۳۰ و ۶۰ درجه رسم می شود ؟

الف ) کابیش

ب ) کاوالیر

ج ) ایزومتریک*

د ) دیمتریک

 

۶۶٫ سایه ها و نور در پیدایش کدامیک از عوامل زیر موثر تر است ؟

الف ) خط

ب ) سطح

ج ) حجم*

د ) خطوط موازی و متقاطع

 

۶۷٫ کدامیک از احجام زیر دارای قاعده یا کف دایره شکل می باشد ؟

الف ) منشور*

ب ) هرم

ج ) مکعب مربع

د ) مکعب مستطیل

 

۶۸٫ کدامیک از موارد زیر نقش تعیین کننده ای در تشخیص دادن نقطه تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد ؟

الف ) سطح

ب ) کادر*

ج ) بافت

د ) شکل

 

۶۹٫ کدام یک از فیلترهای زیر سبب ایجاد جلوه ی آبرنگ می شود؟

الف ) Water Paper*

ب ) Accented Ages

ج ) Water Color

د ) Under paint

۷۰٫ کدام گزینه در رابطه با پالتهای فتو شاپ صحیح می باشد؟

الف ) پالتهای فتو شاپ شناور  هستند به این معنا که می توانید آنها را به هر قسمت صفحه که بخواهید انتقال دهید

ب ) در هر پالت منوی مخصوصی وجود دارد که انتخاب های بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهد

ج ) هر پالت را می توان به حداقل اندازه اش در آورد

د ) هر سه گزینه*

 

۷۱٫ تعریف نقطه در آثار تجسمی کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف ) اثر نوک یک قلم بر روی کاغذ

ب ) از برخورد چندین خط صاف با یکدیگر

ج ) یک پنجره روشن در تاریکی از دور

د ) همه موارد*

 

۷۲٫ با کدامیک از فیلترهای زیر می توان ایجاد ابر کرد ؟

الف ) Glass

ب ) Noise

ج ) Clouds*

د ) Wind

 

۷۳٫ از ترکیب دو رنگ زرد و آبی کدامیک از رنگهای زیر بدست می آید ؟

الف ) قرمز

ب ) نارنجی

ج ) سبز*

د ) بنفش

 

۷۴٫ در یک اثر تجسمی کدامیک از موضوعات زیر را با خطوط مورب نمایش می دهند ؟

الف ) عدم سکون و ثبات*

ب ) حرکت سیال و مداوم

ج ) سطح زمین و پهنه دریا

د ) هیچکدام

 

۷۵٫ شدیدترین کنتراست تیرگی و روشنی بین کدام رنگ هاست ؟

الف ) زرد و بنفش*

ب ) قرمز و آبی

ج ) سیاه و سفید

د ) سبز و زرد

 

۷۶٫ هاشور در طراحی یعنی ………………

الف ) خطوط صاف کنار هم

ب ) خطوط عمودی کنار هم

ج ) خطوط ۴۵ درجه متقاطع در یک کادر مربعی*

د ) خطوط منحنی نامنظم

 

۷۷٫ ذوزنقه چه نوع سطحی است ؟

الف ) غیر هندسی

ب ) شکل

ج ) هندسی*

د ) حجم

 

۷۸٫ نقشه یک فرش کدام نوع ترکیب بندی زیر را داراست ؟

الف ) ترکیب بندی متوازی

ب ) ترکیب بندی دایره ای

ج ) ترکیب بندی متقارن*

د ) هیچکدام

 

۷۹٫ برای وارد کردن یک فایل به محیط فتوشاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Save as

ب ) Import*

ج ) Open

د ) Export

۹۰٫ با استفاده از کدام جلوه لایه (Style) می توان یک نوع سایه و گودی داخلی روی جسم یا متن اعمال کرد ؟

الف ) Inner Shadow*

ب ) Bevel & Emboss

ج ) Inner Glow

د ) Color Overlay

 

۹۱٫ رنگ خالص زرد،قرمز و آبی که در بازار موجود است کدام رنگ ها است؟

الف ) زرد کبالت،قرمز آلیزارین،آبی پروس

ب ) زرد آلیزارین،قرمز پروس،آبی کبالت

ج ) زرد کادمیوم،قرمز آلیزارین،آبی کبالت*

د ) زرد کادمیوم،قرمزکادمیوم،آبی آلیزارین

 

۹۲٫ در یک عکس کهنه زرد شده  با کدامیک از دستورات و با افزایش  چه رنگی  می توان رنگ زرد تصویر  را کاهش داد؟

الف ) Color balance و افزایش رنگ آبی*

ب ) Color balance و افزایش رنگ سبز

ج ) Color balance و افزایش رنگ قرمز

د ) Color balance و افزایش رنگ سرخابی

 

۹۳٫ از فرمان Desaturate برای  …….  استفاده می شود ؟

الف ) کاهش میزان  اشباع رنگ *

ب ) از بین بردن اشباع رنگ

ج ) تبادل میزان اشباع رنگ

د ) افزایش  میزان  اشباع رنگ

 

۹۴٫ با استفاده از کدامیک  از ابزار های Path مینتوان گیره ای (نقاط) روی مسیر را حذف کرد؟

الف ) Freeform pen

ب ) convert point

ج ) Add  Anchor point

د ) Delete Anchor point*

 

۹۵٫ از ترکیب دو رنگ آبی و قرمز چه رنگی حاصل می شود؟

الف ) بنفش*

ب ) خاکستری

ج ) سبز

د ) نارنجی

 

۹۶٫ بهترین راه ایجاد تعادل در یک اثر تجسمی کدام گزینه می باشد ؟

الف ) رنگ

ب ) کنتراست

ج ) تضاد

د ) تقارن*

 

۹۷٫ کدام عنصر بصری در محل تقاطع دو خط به وجود می آید ؟

الف ) خط

ب ) سطح

ج ) نقطه*

د ) سایه روشن

 

۹۸٫ با استفاده از منوی  Editگزینه Transformو سپس  Rotateچه عملی روی تصویر انجام می دهند؟

الف ) با این فرمان تصویر انتخابی را جابجا می کنند

ب ) با این فرمان تصویر انتخابی را به یک برنامه دیگر منتقل میکنند

ج ) با این فرمان حاشیه های تصویر را بزرگ یا کوچک میکنند

د ) با این فرمان تصویر را می چرخانند*

 

۹۹٫ برافروختگی ، انرژی و زندگی نماد کدام رنگ می باشد؟

الف ) سبز

ب ) آبی

ج ) قرمز*

د ) نارنجی

 

 

۸۰٫ برای انتخاب نمونه های رنگ میتوان از کدام پالت استفاده کرد؟

الف ) Swatches*

ب ) path

ج ) Info

د ) Layers

 

۸۱٫ کدام نوع طیف رنگ در گرادینت انعکاسی است ؟

الف ) Linear

ب ) Radial

ج ) Reflect*

د ) Diamond

 

۸۲٫ کدام یک از مدادهای زیر دارای جنس سخت تری می باشد؟

الف ) H5*

ب ) B6

ج ) HB

د ) H3

 

۸۳٫ کدام رنگ درونگرا است و معنای ایمان و روح را دارد ؟

الف ) زرد

ب ) سبز

ج ) آبی*

د ) بنفش

 

۸۴٫ اگر بخواهیم هنگام ذخیره فایل لایه ها در هم ادغام نشوند از کدام فرمت استفاده می کنیم ؟

الف ) GIF

ب ) BMP

ج ) PSD*

د ) JPG

 

۸۵٫ هنگام استفاده از ابزار Type عملکرد گزینه Crisp در قسمت Anti aliasing ابزار Option چیست ؟

الف ) وضوح متن را بیشتر  می کند

ب ) متن را پررنگ تر می کند

ج ) حروف متن را به حروف بزرگ  تبدیل می کند

د ) الف و ب*

 

۸۶٫ در پنجره Image Size هدف گزینه Resample  Image چیست ؟

الف ) با تغییر  ابعاد  تصویر  ، به طور اتوماتیک  و ضوح تصویر  تنظیم می شود

ب ) به هنگام  تغییر  وضوح ، ابعاد تصویر  به طور  اتوماتیک تغییر  می یابد

ج ) دقت تصویر در چاپ  تنظیم می شود

د ) ب و ج*

 

۸۷٫ ماشینهای چاپ افست و پرینترهای جوهر افشان از کدام مدل رنگ استفاده می کنند ؟

الف ) RGB

ب ) Bitmap

ج ) CMYK*

د ) Grayscale

 

۸۸٫ منظور از رنگ های اصلی چیست؟

الف ) از ترکیب دو رنگ مجاور در چرخه رنگ ایجاد می شود

ب ) از ترکیب رنگ های درجه اول و دوم به دست می آید

ج ) از ترکیب رنگ های خنثی ایجاد می شود

د ) از ترکیب هیچ رنگی به دست نمی آید*

 

۸۹٫ اگر بخواهیم از جلوه های موجود در یک لایه کپی گرفته تا در لایه های دیگر استفاده کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Copy Layer Style

ب ) Add Layer Mask

ج ) Paste Layer Style*

د ) Layer VIA Copy

۱۰۰٫ رنگ نارنجی با کدامیک از شکلهای اصلی هماهنگ است؟

الف ) دایره

ب ) مربع

ج ) ذوزنقه*

د ) مثلث

 

۱۰۱٫ با کدام ابزار می توان شبیه سازی کشیدن انگشت خیس را روی تصویر انجام داد؟

الف ) Sharpen

ب ) Bluer

ج ) Sponge*

د ) Smudge

 

۱۰۲٫ تغییر سایز قلم در کدام ابزار زیر امکان پذیر نیست ؟

الف ) Eraser

ب ) Brush

ج ) Smadge

د ) Line*

 

۱۰۳٫ برای کدام یک از وسایل زیر استفاده فیکساتیو الزامی است ؟

الف ) مداد های  شمعی

ب ) زغال

ج ) پاستل

د ) موارد ب و ج*

 

۱۰۴٫ خط منحنی به معنای …..

الف ) آرامش و سکون

ب ) مقاومت و ایستادگی

ج ) حرکت سیال و مداوم*

د ) خشونت و عدم سکون

۱۰۵٫ برای ایجاد یک پیکان در یک یا دو سر یک پاره خط کدام قسمت در پانل Stroke استفاده می شود؟

الف ) Cap

ب ) Arrowheads*

ج ) Dash

د ) Miter

۱۰۶٫ در کدامیک از نرم افزارهای زیر تصاویر بصورت برداری ذخیره می شود؟

الف ) Freehand

ب ) Photo shop

ج ) Corel draw

د ) الف و ج*

 

۱۰۷٫ اندازه کدامیک از کاغذ های زیر ۷/۲۹ * ۲۱ سانتیمتر است ؟

الف ) A5

ب ) B5

ج ) C2

د ) A4*

 

۱۰۸٫ کدامیک از رنگهای زیر رنگ اصلی نیست؟

الف ) قرمز

ب ) زرد

ج ) سبز *

د ) آبی

 

۱۰۹٫ کدامیک از موارد زیر جز امکانات مورد نیاز برای نصب photoshop محسوب نمی شود ؟

الف ) CD – Rom

ب ) Floppy Disk*

ج ) فضای دیسک سخت ۲۸۰ مگابایت

د ) حداقل ۲۵۶ مگابایت RAM

 

 

۱۱۰٫ خطی که بیانگر نرمش و ملایمت است و آرامش را القا می کند کدام است ؟

الف ) منحنی*

ب ) مورب

ج ) افقی

د ) عمودی

 

۱۱۱٫ حجم آب درون یک ظرف شیشه ای جز کدامیک از احجام زیر می باشد ؟

الف ) احجام هندسی

ب ) احجام سیال*

ج ) احجام ایزومتریک

د ) احجام ثلاثه

 

۱۱۲٫ لایه فعال به چه لایه ای گفته می شود ؟

الف ) لایه ای که تصویر قلم مو در آن قرار دارد

ب ) لایه ای که نوار ( های لایت ) روی آن باشد

ج ) لایه ای که از همه بالاتر است

د ) الف و ب*

 

۱۱۳٫ درختان و تیر چراغ برق چه نوع عنصری بصری را القاء می کنند؟

الف ) نور

ب ) خط *

ج ) رنگ

د ) هیچکدام

 

۱۱۴٫ نقطه در پایین صفحه چه احساسی را به بیننده القا می کند ؟

الف ) پرواز

ب ) سکون

ج ) سبکی

د ) سنگینی*

 

۱۱۵٫ منشورها بر چه اساسی نام گذاری می شوند ؟

الف ) وجه

ب ) اضلاع

ج ) قاعده*

د ) ارتفاع

 

۱۱۶٫ رابطه میان اجزا یک مجموعه برای اینکه توانایی و بازدهی کاری مجموعه به بالاترین حد خود برسد ……….. نام دارد ؟

الف ) تعادل*

ب ) تقارن

ج ) تنوع

د ) تناسب

 

۱۱۷٫ آثار حجمی و مجسمه سازی جز کدام نوع بافت می باشد ؟

الف ) بافت تصویری*

ب ) بافت ترسیمی

ج ) بافت نرم

د ) بافت زبر

 

۱۱۸٫ از تقسیمات طلائی در هنر کدام سرزمین بیشتر استفاده شده است؟

الف ) ایران باستان

ب ) یونان باستان   *

ج ) ایران بعد از اسلام

د ) رم

 

۱۱۹٫ درختان پر تعداد یک جنگل کدامیک از عناصر بصری را در ذهن بیننده تداعی می کند ؟

الف ) خطوط عمودی*

ب ) خطوط مایل

ج ) نقطه های زیاد

د ) سطح مربعی

۱۲۰٫ برای افزایش میزان بزرگنمایی تصویر از کدام فرمان استفاده می گردد ؟

الف ) Ctrl + +

ب ) بااستفاده از پالت Navigator

ج ) ابزار Zoom

د ) همه موارد*

 

۱۲۱٫ کدام فیلتر ابزار قلم موی خشک را شبیه سازی می کند ؟

الف ) Cut Out

ب ) Film Grain

ج ) Dry Brush*

د ) Fresco

 

۱۲۲٫ اندازه کاغذ A5 چند میلی متر است ؟

الف ) ۲۲۵ * ۱۴۸        *

ب ) ۲۹۷ * ۲۲۵

ج ) ۴۵۰ * ۲۹۷

د ) ۱۴۸ * ۱۱۵

 

۱۲۳٫ محدوده ی تغییر مقدار رنگ در مد RGB چه عددی می باشد ؟

الف ) ۰ تا ۲۵۵  *

ب ) ۰ تا ۱۰۰

ج ) ۰ تا ۱۲۸

د ) ۱۲۸- تا ۱۲۸

 

۱۲۴٫ کلید میانبر باز شدن کادر لایه ها کدام است ؟

الف ) F5

ب ) F7*

ج ) Shift + F5

د ) Ctrl + F7

 

۱۲۵٫ فرم مثلث با کدام رنگ همخوانی دارد ؟

الف ) قرمز

ب ) سفید

ج ) سبز

د ) زرد*

 

۱۲۶٫ کوتاه و بلند شدن روزها و شبها در طول سال بیانگر چه ریتمی است؟

الف ) ریتم منظم

ب ) ریتم افزایشی-  کاهشی*

ج ) ریتم تکراری

د ) ریتم متناوب

 

۱۲۷٫ کدام یک از برنامه های زیر جهت ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟

الف ) Photoshop

ب ) Adobe Reader

ج ) Image Ready*

د ) Front Page

 

۱۲۸٫ یک کادر مستطیل دارای چند نقطه طلایی می با شد ؟

الف ) ۲ نقطه

ب ) ۴ نقطه*

ج ) ۳ نقطه

د ) ۶ نقطه

 

۱۲۹٫ برای نمایش تصاویر در صفحه مانیتور از کدام حالت رنگی استفاده می کنیم؟

الف ) Lab

ب ) CMYK

ج ) HSP

د ) RGB*

۱۴۰٫ مهمترین نقطه کادر چه نام دارد؟

الف ) نقطه تعادل     *

ب ) نقطه سنگین

ج ) نقطه سبک

د ) نقطه  میانی

 

۱۴۱٫ کدامیک ازموارد زیر بیشترین نیرو را دارا هستند ؟

الف ) بافت

ب ) حرکت

ج ) کمپوزیسیون

د ) خط*

 

۱۴۲٫ کدام شکل سمبل اندیشه و تفکر است؟

الف ) مربع

ب ) مثلث*

ج ) دایره

د ) لوزی

 

۱۴۳٫ چسباندن مستقیم تصاویر ، اشیاء و مواد گوناگون بر سطح کار هنری را . . . . . . . می گویند.

الف ) بافت ترسیمی

ب ) بافت تصویری       *

ج ) تصویر سازی

د ) هیچکدام

 

۱۴۴٫ با نزدیکتر یا دورتر کردن خطوط به یکدیگر به چه کیفیتی دست می یابیم؟

الف ) نقطه منطقی

ب ) حجم*

ج ) سایه روشن

د ) تعادل

 

۱۴۵٫ کدام شکل نماد حرکت جاودانه و چرخش مداوم در طبیعت و شب و روز می باشد؟

الف ) لوزی

ب ) دایره*

ج ) بیضی

د ) مربع

 

۱۴۶٫ نرم افزار فتوشاپ جزء کدامیک از گروههای گرافیکی است ؟

الف ) Vector

ب ) Raster

ج ) Bit map

د ) گزینه ب و ج*

 

۱۴۷٫ کدامیک از خصوصیات خط افقی است؟

الف ) آرامش*

ب ) تحرک

ج ) ایستایی

د ) هیجان

 

۱۴۸٫ از فیلتر Texture  به چه منظور استفاده می شود؟

الف ) برای ایجاد جلوه سه بعدی در تصویر

ب ) برای افزودن چند نوع بافت و طرح به تصویر*

ج ) برای ایجاد ذرات ریز در تصویر

د ) برای ایجاد متن

 

۱۴۹٫ نقطه تجسمی به چه صورتهائی ممکن است بوجود آید؟

الف ) در اثر ضربه چیزی سخت به روی یک سطح   *

ب ) اثر حرکت مداد یا قلم مو

ج ) در محل برخورد دو سطح با دو زاویه مختلف

د ) موارد الف و ب

۱۳۰٫ Gray Scale چیست ؟

الف ) تصاویر چهار رنگ

ب ) تصویر دو رنگ

ج ) تصاویر سیاه و سفید و خاکستری*

د ) تصویر تک رنگ

 

۱۳۱٫ کدام گزینه نمای تصویر را به نمای ۱۰۰ % تبدیل می کند ؟

الف ) Actual Pixels

ب ) Print Size

ج ) Resize windows to fit

د ) Fit on screen*

 

۱۳۲٫ برای اضافه کردن قسمتهای دیگر به یک انتخاب کدام کلید را پایین نگه می داریم ؟

الف ) Shift*

ب ) Ctrl

ج ) Alt

د ) Alt + F4

 

۱۳۳٫ کدام ابزار زیر می تواند رنگ پیش زمینه را روی سطح انتخاب شده قرار دهد ؟

الف ) قطره چکان

ب ) سطل رنگ*

ج ) ذره بین

د ) پاک کن

 

۱۳۴٫ از دستور History برای چه استفاده می شود ؟

الف ) اضافه کردن حالتها و عملیات جدید بر روی فایل جاری

ب ) کاستن و حذف حالتها و عملیات انجام شده

ج ) الف و ب*

د ) هیچکدام

 

۱۳۵٫ کدام رنگ بیانگر (روح ایمان و معنویت – امید و زندگی – منطقی و خونسرد) است ؟

الف ) زرد

ب ) قرمز

ج ) آبی*

د ) بنفش

 

۱۳۶٫ ابزار Crop برای …………

الف ) انتخاب قسمتی از تصویر

ب ) انتخاب یک قسمت و حذف فضای خارج از انتخاب*

ج ) چرخش قسمتی از تصویر

د ) حذف قسمتی از تصویر

 

۱۳۷٫ کدام دسته از مدادها برای طراحی های مهندسی بیشتر استفاده می شود؟

الف ) H*

ب ) B

ج ) F

د ) HB

 

۱۳۸٫ ریتم با کدامیک از قوای بدن قابل درک نیست؟

الف ) عظلانی

ب ) بینائی

ج ) شنوائی

د ) بویایی*

 

۱۳۹٫ خطوط راهنما چه خطوطی هستند ؟

الف ) این خطوط چاپ نمی شوند و برای تراز کردن موضوعات استفاده می گردند

ب ) خطوطی که با درگ کردن از روی خط کش به تصویر ترسیم می شوند

ج ) روی تصویر قرار می گیرند

د ) همه موارد*

۱۶۰٫ رنگ آبی متضاد کدامیک از رنگهای زیر است ؟

الف ) سبز

ب ) نارنجی*

ج ) قرمز

د ) سفید

 

۱۶۱٫ برای استفاده از راپیدوگراف از کدام یک استفاده می کنیم ؟

الف ) مقوای اشتنباخ

ب ) کاغذ کاهی

ج ) گلاسه*

د ) بوم

 

۱۶۲٫ کدام عامل زیر در نمایش حجم موثرتر است ؟

الف ) بافت

ب ) رنگ

ج ) نور و سایه ها*

د ) جنسیت شی

 

۱۶۳٫ کدامیک از گزینه های زیر فضای کاری را ذخیره میکند؟

الف ) Save Work Space

ب ) Save for Space

ج ) Save*

د ) Save As

 

۱۶۴٫ کدامیک از خطوط چشم را به بالا می کشاند و احساس ثبات و تعادل را در بیننده بوجود می آورد ؟

الف ) خطوط افقی

ب ) خطوط عمودی*

ج ) خطوط مورب

د ) خطوط منحنی

 

۱۶۵٫ گزینه Flat Image در ادغام لایه ها باعث می شود :

الف ) این دستور فقط لایه های خاموش را ادغام می کند*

ب ) تمام لایه ها را با یکدیگر ادغام می کند بطوری که لایه های خاموش از بین برود

ج ) لایه هایی را که با هم پیوند خورده اند ادغام می کند

د ) لایه با لایه زیرین ادغام شود

 

۱۶۶٫  کدامیک از پارامتر های زیر در فتوشاپ فایل را به حالت اولیه بر می گرداند ؟

الف ) فشردن کلید های ALT + CTRL + Shift

ب ) Inverse

ج ) Reverse

د ) Revert*

 

۱۶۷٫ فتوشاپ نرم افزاری است ….

الف ) برای تهیه فیلم های انیمیشن

ب ) برنامه کمکی اتوکد برای ویندوز

ج ) جهت مونتاژ فیلم

د ) برای رتوش , ویرایش و طراحی*

 

۱۶۸٫ کوچکترین عنصر تصویر را ………. گویند.

الف ) Raster

ب ) Vector

ج ) Pixel*

د ) Bitmap

 

۱۶۹٫ انواع گرافیک از نظر مهندسی کامپیوتر چیست؟

الف ) Quantity  و Type

ب )  Vector و Raster*

ج )  Raster و Type

د )  Vector و Quantity

 

 

۱۵۰٫ پیش فرض برنامه فتوشاپ چند مرحله قبل را نمایش می دهد ؟

الف ) ۳۰ مرحله

ب ) ۲۰ مرحله*

ج ) ۱۵ مرحله

د ) ۲۵ مرحله

 

۱۵۱٫ فرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با لایه های باز را داراست کدام گزینه زیر است ؟

الف ) CDR

ب ) FMH

ج ) PSD*

د ) JPG

 

۱۵۲٫ اصلی ترین وظیفه پالت Action چیست ؟

الف ) تنظیم تصویر برای چاپ

ب ) فقط روی لایه های نوشته شده عمل می کند

ج ) حذف عملیتهای اضافی روی یک لایه

د ) ضبط و ذخیره عملیاتهای روی یک فایل و اجرا روی یک فایل دیگر*

 

۱۵۳٫ بهترین مثال برای اشکال مثنی کدامیک از موارد زیر می باشد ؟

الف ) دو شکل مثنی مانند یک شی و تصویر آن در آئینه می باشد*

ب ) یک شی با دو رنگ مختلف

ج ) یک شی و عکس آن شی

د ) هیچکدام

 

۱۵۴٫ وجود تنوع و تفاوت در بافتهای موجود در طبیعت موجب چه امری می گردد؟

الف ) موجب بوجود آمدن توانائی تفکیک و تشخیص انواع بافتها می گردد.*

ب ) موجب نظم می گردد

ج ) موجب شلوغی می گردد

د ) موجب به نظمی می گردد

 

۱۵۵٫ اگر بخواهیم عصبانیت را با خط نشان دهیم کدام یک از خطوط زیر مناسب تر است ؟

الف ) خطوط منحنی

ب ) خطوط شکسته*

ج ) خطوط دایره ای

د ) خط صاف عمودی

 

۱۵۶٫ راههای ایجاد اشکال جدید چیست ؟

الف ) برداشتن قسمتی از یک شکل

ب ) تکرار اشکال

ج ) ترکیب اشکال

د ) همه موارد*

 

۱۵۷٫ کدام رزولوشن کیفیت تصویر برای ساخت تصاویر جهت فرستادن بر روی اینترنت مناسب تر است ؟

الف ) ۸۰۰

ب ) ۱۰۰۰

ج ) ۳۰۰*

د ) ۷۲

 

۱۵۸٫ در هنر مدرن گرایش به کدام نوع ریتم بیشتر است ؟

الف ) هندسی

ب ) منظم

ج ) نامنظم*

د ) غیر هندسی

 

۱۵۹٫ کدام گزینه تعریف خط شکسته است ؟

الف ) دارای فعالیت ، تحرک و جنبش*

ب ) خوابیده و بی تحرک

ج ) بی تحرک

د ) ثابت و آرام

 

۱۷۰٫ PSD در فتوشاپ چه مفهومی دارد؟

الف ) نمونه رنگ را نمایش می دهد

ب ) نوعی فرمت تصویر می باشد*

ج ) فیلترهای فتوشاپ

د ) دستوری برای  ایجاد فایل ها

 

۱۷۱٫ دانش،فهم وانسانیت،زندگی،هیجان و قدرت،درون گرا و احترام انگیز نمادی از کدام رنگ ها است؟

الف ) زرد ،آبی ،قرمز

ب ) زرد،قرمز،آبی*

ج ) آبی،زرد،سبز

د ) سبز،آبی،قرمز

 

۱۷۲٫ کدام گزینه از Adjustment تصویر را به حالت نگاتیو تبدیل می کند ؟

الف ) Threshold

ب ) Invert*

ج ) Equalize

د ) Inverse

 

۱۷۳٫ برای ایجاد بعد و فاصله در تصویر کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) اجسام دورتر ، تیره تر هستند

ب ) اجسام دورتر ، روشن تر هستند*

ج ) اجسام نزدیکتر ، روشن تر هستند

د ) اجسام نزدیکتر ، محو تر هستند

 

۱۷۴٫ کدامیک از مدهای زیر در هنگام آمیختگی رنگ تصویر را تشدید می کند ؟

الف ) Darken

ب ) Color burn

ج ) Multiply

د ) Linear Burn*

 

۱۷۵٫ با مداد B5 کدام نوع بافت را می توان روی کاغذ ایجاد کرد ؟

الف ) بافت خشن

ب ) بافت نرم*

ج ) بافت پوسته یک درخت

د ) بافت یک برگ درخت

 

۱۷۶٫ جهت آوردن خط راهنمای افقی کدام عمل زیر را باید انجام داد ؟

الف ) کلیک روی خط کش افقی و کشیدن و رها کردن درون صفحه*

ب ) زدن کلید F4

ج ) استفاده از گزینه Show Guid line

د ) فشار دادن همزمان کلید های Alt + F

 

۱۷۷٫ هدف از کالیبره کردن مانیتور چیست ؟

الف ) هماهنگ کردن مانیتور با دستگاههای خروجی

ب ) جلوگیری از آسیب چشم

ج ) تنظیم استاندارد رنگ های سیستم*

د ) واضح تر شدن تصویر

 

۱۷۸٫ کاربرد پرسپکتیو سه نقطه ای در ترسیم …………………….می باشد؟

الف ) ساختمانهای بلند و آسمان خراشها   *

ب ) میز و صندلی

ج ) فضای داخلی اتاق

د ) همه موارد

 

۱۷۹٫ در یک اثر تجسمی کدامیک از موضوعات زیر را با خطوط افقی نشان می دهند ؟

الف ) سطح زمین ، پهنه دریا*

ب ) تپه ها و پستی بلندی ها

ج ) کناره کوه و سراشیبی

د ) تنه های درختان

۱۸۰٫ در ایران کدامیک از قطع کاغذ کاربرد بیشتری دارد؟

الف ) B

ب ) C

ج ) A*

د ) B وC

 

۱۸۱٫ کدام رنگ بیانگر (آینده نگری ، بلند پروازی ، فهم و دانایی و آخرت) است ؟

الف ) زرد*

ب ) قرمز

ج ) آبی

د ) سفید

 

۱۸۲٫ کدام عنصر بصری دارای دو بعد است و مهمترین ویژگی آن طول است؟

الف ) رنگ

ب ) خط*

ج ) بافت

د ) حجم

 

۱۸۳٫ کدامیک از خطوط زیر حالت ریزش را بیشتر تداعی می کند ؟

الف ) خطوط عمودی

ب ) خطوط افقی

ج ) خطوط مایل*

د ) خطوط خمیده

 

۱۸۴٫ رنگ را از کدام پالت زیر می توان انتخاب کرد ؟

الف ) Swatch

ب ) Color Picker*

ج ) Navigator

د ) Trans Form

 

۱۸۵٫ کدام نوع ریتم یک ریتم خسته کننده و خواب آور است ؟

الف ) ریتم تکرار یکسان*

ب ) ریتم ترکیبی

ج ) ریتم تصاعدی

د ) ریتم ایستاده

 

۱۸۶٫ Layer چه کاربردی دارد؟

الف ) برای سهولت در ویرایش*

ب ) ایجاد فرمتهای مختلف از یک فایل

ج ) ایجاد فایلهای مختلف از یک تصویر

د ) تغییر رنگ

 

۱۸۷٫ کار کلیدهای Ctrl + Delete چیست ؟

الف ) رنگ Forground را به ناحیه انتخابی اعمال می کند

ب ) رنگ Background را به ناحیه انتخابی اعمال می کند*

ج ) رنگ ناحیه انتخابی را حذف می کند

د ) هیچکدام

 

۱۸۸٫ یک تصویر RGB دارای …………. کانال است .

الف ) دو کانال مشکی و خاکستری

ب ) ۴ کانال اصلی زرد ، آبی ، قرمز ، مشکی

ج ) ۳ کانال آبی ، قرمز ، سبز*

د ) ۴ کانال آبی ، قرمز ، سبز ، مشکی

 

۱۸۹٫ در پالت Navigator هر چه لغزان را به سمت راست حرکت دهیم در تصویر چه اتفاقی می افتد ؟

الف ) تصویر بزرگنمایی می شود*

ب ) تصویر کوچکنمایی می شود

ج ) رنگ تصویر تغییر می کند

د ) هیچ اتفاقی نمی افتد

۱۹۰٫ یک ترکیب ، زمانی در کادر ایجاد تعادل می کند که :

الف ) چشم در بالای  کادر متمرکز شود

ب ) چشم  به خارج کادر  هدایت  شود

ج ) چشم به راحتی در قسمتهای مختلف صفحه گردش کند*

د ) چشم در قسمتی خاص از صفحه متمرکز شود

 

۱۹۱٫ رنگ زرد با کدامیک از اشکال زیر متناسب است ؟

الف ) مربع

ب ) مثلث*

ج ) دایره

د ) بیضی

 

۱۹۲٫ هنگام استفاده از ابزارmarquee  با نگهداشتن کدام کلید می توان شکل دایره و مربع کامل رسم نمود؟

الف ) Alt

ب ) Ctrl

ج ) Shift*

د ) Shift + Ctrl

 

۱۹۳٫ دستور خودکار Curves کدام است ؟

الف ) Auto Color

ب ) Auto Contrast

ج ) Auto Levels

د ) Auto Curves*

 

۱۹۴٫ کدامیک از اشکال زیر جز سطوح اصلی نمی باشد ؟

الف ) مثلث

ب ) مستطیل*

ج ) دایره

د ) مربع

 

۱۹۵٫ احساس و بیانی که خطوط مختلف در خود به صورت نهفته دارند چه نامیده می شود ؟

الف ) تناسب خط

ب ) امپرسیون

ج ) کمپوزسیون

د ) اکسپرسیون*

 

۱۹۶٫ در کادر چاپ کدام قسمت محل قرار گیری تصویر در صفحه چاپ را تعیین می کند؟

الف ) Print

ب ) Border

ج ) Scaled Print size

د ) Position*

 

۱۹۷٫ اگر بخواهیم به یک شکل حالت وزیدن باد داده شود از کدام فیلتر استفاده می کنیم؟

الف ) Title

ب ) Wind*

ج ) Glass

د ) Mosaic

 

۱۹۸٫ خط افق نسبت به هر فرد همیشه در کجا قرار دارد؟

الف ) موازی چشم        *

ب ) پائین تر از چشم

ج ) در زیر چانه

د ) در همه جا می تواند قرار گیرد

 

۱۹۹٫ این فیلتر به تصویر حالت سطح شیشه را می دهد.

الف ) pinch

ب ) ripple

ج ) displace

د ) glass *

۲۰۰٫ تنظیم درجه روشنایی و اشعه گامای مانیتور توسط کدام برنامه وابسته به فتوشاپ تنظیم می شود ؟

الف ) Free hand

ب ) Premier

ج ) White Point

د ) Adobe Gamma*

 

۲۰۱٫ برای صرف نظر از عملیات Crop استفاده از کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ) استفاده از پالت History

ب ) دستور Undo

ج ) Select>Deselect

د ) الف و ب*

 

۲۰۲٫ جائی که آسمان و دریا به هم میرسند چه نوع خطی را نشان می دهد ؟

الف ) خمیده

ب ) کج

ج ) عمودی

د ) افق*

 

۲۰۳٫ برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید بهتر است از کدام حالت (Mode) استفاده کرد؟

الف ) Lab color

ب ) Grayscale*

ج ) RGB

د ) CMYK

 

۲۰۴٫ در مورد ابزار  Zoomگزینهfit on screen  کدام عمل زیر انجام میشود؟

الف ) نمایش تصویر به اندازه چاپ

ب ) حرکت صفحه نمایش بصورت تمام صفحه

ج ) نمایش نقاط تصویری در اندازه واقعی

د ) تصویر به اندازه کل صفحه میشود   *

 

۲۰۵٫ مدل RGB یک مدل …………. است؟

الف ) کاهشی

ب ) افزایشی

ج ) مخصوص چاپ

د ) مخصوص صفحات وب*

 

۲۰۶٫ کدامیک از ویژگی های زیر مربوط به شکل مثلث می باشد ؟

الف ) حرکت جاودانه و مداوم را نشان می دهد

ب ) نرمی ، لطافت ، سیالیت ، آرامش روحانی و آسمانی را نشان می دهد

ج ) از پایدارترین اشکال هندسی ، حالت تهاجمی و جهت دار دارد*

د ) نماد صلایت ، استحکام و سکون است

 

۲۰۷٫ برای ظاهر شدن خط کش می توان از ……………..استفاده کرد ؟

الف ) View / Rulers

ب ) Edit / Rulers

ج ) Ctrl + R

د ) الف و ج*

 

۲۰۸٫ خطوط راهنما …… و خطوط شبکه …………. نامیده می شوند.

الف ) Lines – Guides

ب ) Guides – grid

ج ) Grid – Guides*

د ) line Guides – Line Grid

 

۲۰۹٫ استوانه در چه حالت دارای تعادل است؟

الف ) افقی

ب ) عمودی*

ج ) مورب

د ) هیچکدام

۲۱۰٫ از ابزارهای Dodge و Burn به ترتیب برای ……….. استفاده می کنند ؟

الف ) برای روشنتر یا تاریکتر کردن ناحیه ای از تصویر استفاده می شود*

ب ) برای انتخاب رنگهای مختلف در ناحیه ای از تصویر استفاده می شود

ج ) برای انتخاب ابزار ها و قلم های مختلف نقاشی استفاده می شود

د ) ابزار های فوق جهت ویرایش تصاویر استفاده می شود

 

۲۱۱٫ رنگ های اصلی عبارتند از :

الف ) آبی – سبز – قرمز

ب ) قرمز – سبز – زرد

ج ) زرد – سبز – آبی

د ) آبی – قرمز – زرد*

 

۲۱۲٫ چشم کنار لایه ها چه عملی را انجام دهد ؟

الف ) حذف لایه

ب ) تکرار لایه

ج ) نمایش و عدم نمایش لایه*

د ) تغییر رنگ لایه

 

۲۱۳٫ کدامیک از خطوط به کار رفته در تصویر دارای مفهوم تحرک ، پویایی و هیجان می باشد ؟

الف ) خطوط منحنی

ب ) خطوط افقی

ج ) خطوط عمودی

د ) خطوط مورب*

 

۲۱۴٫ تکرار عناصر بصری که با نظمی معین و روابطی دقیق و پیاپی اجرا می گردند را…………… می گویند؟

الف ) تباین

ب ) تناسب

ج ) رنگ

د ) ریتم*

 

۲۱۵٫ کدام یک از موارد زیر جزء عناصر بصری است؟

الف ) تناسب

ب ) عکاسی*

ج ) تعادل

د ) نقطه

 

۲۱۶٫ کدام گزینه زیر خصوصیت دایره است؟

الف ) نماد سیالیت و آرامش روحانی است*

ب ) مظهرقدرت زمین و از زیباترین اشکال هندسی است

ج ) از شکلهای پایه و ساده هندسی نیست

د ) نماد صلابت،استحکام و سکون است

 

۲۱۷٫ شکل ذوزنقه و بیضی با چه رنگ هایی مطابقت دارد؟

الف ) نارنحی،بنفش*

ب ) قرمز،زرد

ج ) قرمز،بنفش

د ) بنفش،نارنجی

 

۲۱۸٫ کدام مورد تعریف سطح است؟

الف ) شکلی که دارای دو بعد (طول و عرض) است*

ب ) نقطه ای که در سه بعد گسترش پیدا کند

ج ) موضوعی ذهنی که در فضا و بر صفحه تصور می شود

د ) اثری که از حرکت مداد روی کاغذ در یک جهت بوجود بیاید

 

۲۱۹٫ حرکت و تغییر شکل ماه از هلال باریک تا قرص کامل کدام نوع ریتم را نشان می دهد؟

الف ) افزایش*

ب ) موجی

ج ) یکنواخت

د ) متناوب

۲۲۰٫ کدام گزینه شکل ساده هندسی است؟

الف ) چهارگوش*

ب ) درخت

ج ) سنگها

د ) بدن حیوانات

 

۲۲۱٫ برای نشان دادن رستوران از شکل کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف ) قاشق و چنگال  *

ب ) درخت

ج ) شیرِ آب

د ) پلکان

 

۲۲۲٫ برای نشان دادن تپه ماهورها و تنه درختان به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود؟

الف ) افقی – مایل

ب ) عمودی – افقی

ج ) منحنی – افقی

د ) منحنی – عمودی*

 

۲۲۳٫  درک کردن ……….. از طریق حس لامسه و بصری میسر است.

الف ) بافت*

ب ) خط

ج ) رنگ

د ) نقطه

 

۲۲۴٫ ابزار خط کش جز کدام دسته از ابزارهای زیر است ؟

الف ) کمکی*

ب ) اثر گذار

ج ) اثر پذیر

د ) اضافه

 

۲۲۵٫ خطوط افقی کدام یک از حالتهای زیر را داراست؟

الف ) آرامش و سکون     *

ب ) ایستادگی

ج ) تحرک

د ) سقوط

 

 

۲۲۰٫ کدام گزینه شکل ساده هندسی است؟

الف ) چهارگوش *

ب ) درخت

ج ) سنگها

د ) بدن حیوانات

 

۲۲۱٫ برای نشان دادن رستوران از شکل کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف ) قاشق و چنگال                 *

ب ) درخت

ج ) شیرِ آب

د ) پلکان

 

۲۲۲٫ برای نشان دادن تپه ماهورها و تنه درختان به ترتیب از چه خطوطی استفاده می شود؟

الف ) افقی – مایل

ب ) عمودی – افقی

ج ) منحنی – افقی

د ) منحنی – عمودی    *

 

۲۲۳٫  درک کردن ……….. از طریق حس لامسه و بصری میسر است.

الف ) بافت*

ب ) خط

ج ) رنگ

د ) نقطه

 

۲۲۴٫ ابزار خط کش جز کدام دسته از ابزارهای زیر است ؟

الف ) کمکی*

ب ) اثر گذار

ج ) اثر پذیر

د ) اضافه

 

۲۲۵٫ خطوط افقی کدام یک از حالتهای زیر را داراست؟

الف ) آرامش و سکون              *

ب ) ایستادگی

ج ) تحرک

د ) سقوط

منبع:مدرس

درباره س. شاهمرادی

1 پاسخ به نمونه سوالات طراح گرافیک رایانه ای با جواب

[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.