آزمونها

آزمون آنلاین طراحی رنگی 990513 محدوده زمانی: 0 0 از 23 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اطلاعات آزمون آنلاین طراحی رنگی مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در [...]
آزمون آنلاین تایپ رایانه ای 990511 محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون تایپ رایانه ای مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون [...]
آزمون آنلاین طراحی سیاه و سفید 990511 محدوده زمانی: 0 0 از 22 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اطلاعات آزمون طراحی سیاه و سفید مدت زمان آزمون 30 دقیقه می [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون قرآن پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون قرآن پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون ریاضی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 50 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون ریاضی پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 50 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون پیام آسمانی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون پیام آسمانی پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون عربی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]