بایگانی

بایگانی

سوال : Access استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد تعداد سوال : ۱۲۰ نوع سوال : تست چهار گزینه ای سطح سوال : متوسط قالب سوال : Word قابل ویرایش

سوال : Word استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد تعداد سوال : ۱۵۲ نوع سوال : تست چهار گزینه ای سطح سوال : متوسط قالب سوال : PDF

سوال : Powerpoint استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد تعداد سوال : ۹۵ نوع سوال : تست چهار گزینه ای سطح سوال : متوسط قالب سوال : PDF

سوال : Access استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد تعداد سوال : ۱۲۰ نوع سوال : تست چهار گزینه ای سطح سوال : متوسط قالب سوال : PDF