آموزش

    • ♦ : آموزش : آشنایی با ویندوز 7
    • ♦ : نوع آموزش  : ویندوز
    • ♦ : توضیحات  : راه اندازی اولیه
    • ♦ : زمان آموزش: 00:03