آموزش

  • ♦ : آموزش : آشنایی با ویندوز
  • ♦ : نوع آموزش  : ویندوز
  • ♦ : توضیحات  : آشنایی با آیکن ها و پنجره ها در ویندوز
  • ♦ : زمان آموزش: 00:07
 • آموزش : آشنایی با ویندوز

 • نوع آموزش : ویندوز

 • توضیحات : آشنایی با آیکن ها و پنجره ها در ویندوز

 • زمان آموزش: 00:07