COUNT به معنی شمارش می باشد و وظیفه آن در اکسل شمارش سطرها و ستونها می باشد که شکلهای مختلفی دارد.

تابع COUNT برای شمارش تعداد سلولهایی که داده عددی درون آنها وجود دارد به کار می رود . و شکل کلی آن به صورت زیر می باشد:

(…;[Value2];Value1)Count=

نکات مهم در مورد COUNT

  • تابع COUNT سلولهای خالی را شمارش نمی کند.
  • تابع COUNT سلولهایی که حاوی عبارت متنی باشد شمارش نمیکند.
  • اگر داخل سلولی مقدار عددی وارد شده باشد ولی نوع آن سلول متنی باشد . تابع COUNT آن را شمارش نخواهد کرد. به تصویر زیر دقت کنید:

فرمولهای مشابهی در سلول A13  در تصویر بالا نوشته شده ولی نتیجه متفاوت است ، به این دلیل که در رنج A1:A12  در تصویر اول دو سلول خالی وجود دارد و در تصویر دوم یک سلول خالی و یک سلول  که نوع آن از نوع متنی است و هر داده ای درون آن وارد شود به عنوان متن قلمداد شده و شمارش نمی شود.حالا اگر بخواهیم تعداد تمام سلولهای دارای مقدار را داشته باشیم چه باید بکنیم ؟

تابع COUNTA برای شمارش تمام سلولهای دارای مقدار ( چه عددی  و چه متنی ) در اکسل به کار برده می شود و شکل کلی آن دقیقا مشابه تابع COUNT است :

(…;[Value2];Value1)CountA=

نکته مهم در مورد تابع COUNTA

  • تابع COUNTA سلولهای خالی را شمارش نمی کند .

برای شمارش سلولهای خالی موجود در یک رنج  می توان از تابع COUNTBLANK استفاده کرد.

به عنوان مثال اگر در تصویر بالا در سلول A13از فرمول زیر استفاده می کردیم . نتیجه عدد یک میشد.

موفق باشید…