برای قرار دادن وضعیت کاغذ در حالت عمودی از کدام زبانه از ابزار Print Preview استفاده می شود؟

عناصری مانند نویسنده و تاریخ ایجاد سند را می توان از طریق ………….. درج کرد.