کدام یک از کلیدهای زیر برای تعریف کلید میان بر ماکروها همراه دیگر کاراکترها مناسب است؟