کدام گزینه از مزایای بهره گرفتن از کنتراست در آثار هنری نمیباشد؟

در کدام نوع ترکیب بندی عناصر اصلی براساس ارزش های بصری در کادر قرار می گیرند؟

قابل پذیرش بودن نشانه برای چندین دهه و کهنه نشدن آن، کدام ویژگی و خصوصیت نشانه است؟

کدام دسته از تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای اعلام خطر به رانندگان و آگاه کردن آنان از نوع خطر در راه ها است؟

در هنر ایران معمولا نقش برجسته سازی برای چه موضوعاتی رواج داشته است؟