میان بر برنامه ها در کدام پوشه قرار گیرد که هنگام بالا آمدن سیستم به طور خودکار اجرا شود؟