قسمت‌های اصلی سخت‌افزار کامپیوتر از چند بخش مهم تشکیل‌شده است؟

به مجموعه‌ای از عناصر قابل‌لمس و فیزیکی و مدارهای الکترونیکی ………………. گویند: