login_logo2-4

مقادیر رنگ های HTML

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.

مقدار رنگ ها
رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای 16 از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#00)بیشترین مقدار هم 255 است (hex#ff)

قرمز را خاموش کنید
اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، 65536 رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.

قرمز را روشن کنید
با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، 65536 رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.

16 میلیون رنگ متفاوت
ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا 255 بیش از 16 میلیون رنگ متفاوت (256*256*256) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش 16384 رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا 255 را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل 16384 رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا 255 هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای 16 یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
#000000 rgb(0,0,0)
#080000 rgb(8,0,0)
#100000 rgb(16,0,0)
#180000 rgb(24,0,0)
#200000 rgb(32,0,0)
#280000 rgb(40,0,0)
#300000 rgb(48,0,0)
#380000 rgb(56,0,0)
#400000 rgb(64,0,0)
#480000 rgb(72,0,0)
#500000 rgb(80,0,0)
#580000 rgb(88,0,0)
#600000 rgb(96,0,0)
#680000 rgb(104,0,0)
#700000 rgb(112,0,0)
#780000 rgb(120,0,0)
#800000 rgb(128,0,0)
#880000 rgb(136,0,0)
#900000 rgb(144,0,0)
#980000 rgb(152,0,0)
#A00000 rgb(160,0,0)
#A80000 rgb(168,0,0)
#B00000 rgb(176,0,0)
#B80000 rgb(184,0,0)
#C00000 rgb(192,0,0)
#C80000 rgb(200,0,0)
#D00000 rgb(208,0,0)
#D80000 rgb(216,0,0)
#E00000 rgb(224,0,0)
#E80000 rgb(232,0,0)
#F00000 rgb(240,0,0)
#F80000 rgb(248,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)

سایه های خاکستری
رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

RGB(0,0,0) #000000
RGB(8,8,8) #080808
RGB(16,16,16) #101010
RGB(24,24,24) #181818
RGB(32,32,32) #202020
RGB(40,40,40) #282828
RGB(48,48,48) #303030
RGB(56,56,56) #383838
RGB(64,64,64) #404040
RGB(72,72,72) #484848
RGB(80,80,80) #505050
RGB(88,88,88) #585858
RGB(96,96,96) #606060
RGB(104,104,104) #686868
RGB(112,112,112) #707070
RGB(120,120,120) #787878
RGB(128,128,128) #808080
RGB(136,136,136) #888888
RGB(144,144,144) #909090
RGB(152,152,152) #989898
RGB(160,160,160) #A0A0A0
RGB(168,168,168) #A8A8A8
RGB(176,176,176) #B0B0B0
RGB(184,184,184) #B8B8B8
RGB(192,192,192) #C0C0C0
RGB(200,200,200) #C8C8C8
RGB(208,208,208) #D0D0D0
RGB(216,216,216) #D8D8D8
RGB(224,224,224) #E0E0E0
RGB(232,232,232) #E8E8E8
RGB(240,240,240) #F0F0F0
RGB(248,248,248) #F8F8F8
RGB(255,255,255) #FFFFFF

منبع: html.ir

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید