login_logo2-4

مقدمات نرم افزار EXEL

آشنایی با پنجره Format Cells :

برای مشاهده پنجره Format Cells روی محدوده انتخاب شده مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Format Cells را کلیک می کنیم .
در پنجره باز شده برگه های زیر وجود دارد که به ترتیب توضیح داده خواهد شد :

برگه Number :

توسط این برگه یا Tab میتوانیم نوع اطلاعات ورودی به محدوده انتخاب شده را تعیین کنیم که شامل گزینه های زیر میباشد :

 • General : این گزینه عددها را به صورت رشته ای از رقمهای متوالی و بدون هر گونه قالب بندی نشان میدهد. و اگر عددی در سلول جا نشودآنرا به صورت نمایی نشان میدهد.
 • Number : مقادیر را بصورت رشته ای از رقمهای متوالی نشان میدهد. در این حالت اگر عدد در سلول نگنجد سلول بزرگتر میشود.همچنین در این قسمت میتوانیم تنظیمات زیر را انجام دهیم :
 • Decimal Places : در این قسمت میتوانیم تعداد ارقام بعد از اعشار را تعیین کنیم.
 • Negative Number : در این قسمت میتوانیم شکل نمایش اعداد منفی را انتخاب کنیم. ( توجه داشته باشید كه این گزینه فقط روی اعداد منفی عمل میكند. )
 • Use 1000 Separator : با انتخاب این گزینه اعداد بزرگ هر سه رقمشان از راست با کاما جدا می شود .
 • Currency : در این برگه واحد پول کشورهای مختلف نمایش داده شده و میتوانیم واحد دلخواه خود را انتخاب کنیم.
 • Accounting : مانند حالت Currency است . این قالب بندی ، قالب بندی حسابداری میباشد ولی واحد پولی در سمت چپ عدد نوشته میشود.
 • Date : این برگه تاریخ را با قالب های مختلف نشان میدهد و ما میتوانیم انواع قالب بندی های تاریخ را دیده و قالب دلخواه را انتخاب کنیم.
 • Time : این برگه زمان را با قالب های مختلف نشان میدهد و ما میتوانیم انواع قالب بندی های زمان را دیده و قالب دلخواه را انتخاب کنیم.
 • Percentage : عددها را همراه با علامت درصد نشان میدهد.
 • Fraction : در این برگه می توانیم برای کسر نوشته شده در سلول فرم نمایش دلخواه انتخاب کنیم .
 • Scientific : مقادیر را با در نماد علمی نشان میدهد.
 • Text : مقادیر را به همان صورتی که وارد شده اند نشان میدهد. اگر فرمولی را به صورت متن قالب بندی کرده باشیم، Excel آن را به صورت متن نشان میدهد و مقادیر آنرا محاسبه نمیکند.
 • Custom : برای ایجاد یک قالب بندی جدید از این گزینه استفاده میکنیم.

برگه Alignment :

این Tab شامل قسمتهای زیر است :

 • قسمت Orientation : در این قسمت زاویه قرار گرفتن متن در سلول تعیین می شود .
 • کادر  Horizental : محل قرار گرفتن متن در راستای افقی را تعیین میکند.
 • کادر  Vertical : محل قرار گرفتن متن در راستای عمودی را تعیین میکند.
 • گزینه Wrap Text : اگر اندازه متن بیشتر از سلول باشد توسط این گزینه میتوان آنرا شکست. در نتیجه ارتفاع سطر افزایش می یابد.
 • گزینه Shrink to Fit : اگر اندازه متن از سلول بیشتر باشد با انتخاب این گزینه متن به اندازه ای کوچک می شود که در داخل سلول بگنجد.
 • گزینه Merge Cells : انتخاب این گزینه باعث می شود که سلولهای ناحیه انتخاب شده با هم ادغام بشوند .

برگه Font :

این Tab شامل گزینه های زیر است :

 • Font : در این قسمت نوع خط را تعیین میکنیم.
 • Font Style : در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که خط کج ( Italic) یا تو پر(Bold) یا کج و تو پر (Bold Italic) و یا معمولی (Regular) باشد.
 • Size: در این قسمت اندازه متن را تعیین میکنیم.
 • Underline: در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که زیر متن خط کشیده شود یا نه. و نوع خط را تعیین میکنیم.
 • Color : در این قسمت رنگ متن را تعیین میکنیم.
 • Strike Through : بر روی متن خط میکشد.
 • Super Script : برای بالا نویسی استفاده میشود.
 • Sub Script : برای زیر نویسی استفاده میشود.

برگه Border :

این Tab برای رسم کادر دور سلولها استفاده می شود و شامل قسمتهای زیر است :

 • Style : در این قسمت نوع خط کادر را مشخص میکنیم.
 • Color : در این قسمت رنگ خط کادر را مشخص میکنیم.
 • Presets : در این قسمت محل خطوط را مشخص میکنیم.
 • Border : در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که کدام قسمت از سلول کادر داشته باشد. نیز میتوانیم تعیین کنیم که فقط سمت چپ سلول خط بیفتد و یا فقط بالا و یا پایین سلول کادر داشته باشد.

برگه Patterns :

این Tab برای تغییر رنگ زمینه سلولها استفاده می شود و شامل قسمتهای زیر است :

 • Color : در این قسمت رنگ مورد نظر را برای زمینه انتخاب میکنیم.
 • Pattern : در این قسمت میتوانیم الگو یا طرح مورد نظر را برای زمینه انتخاب کنیم و همچنین رنگ طرح یا هاشور را تعیین كنیم.

برگه Protection :

در این Tab گزینه های زیر وجود دارد :

 • گزینه Locked : با انتخاب این گزینه سلولهای محدوده انتخاب شده در وضعیت Locked قرار می گیرند ( قفل می شوند ) .
 • گزینه Hidden : با انتخاب این گزینه فرمول نوشته شده درون سلولهای محدوده از دید کاربر مخفی می شود .

نکته مهم : تاثیر هر دو گزینه ذکر شده فقط در وضعیت Protect Sheet ( توضیح داده خواهد شد ) قابل مشاهده خواهد بود .

منبع : http://learnpc.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید