login_logo2-4

نمونه سوالات بخش ويندوز

سوالات ویندوز

۱- به عمل حرکت دادن ماوس در حالیکه کلید چپ آن فشرده شده است چه می گویند؟

الف: Click            ب: Drag            ج: Double Click           د: Drop

2- برای بستن یک پنجره باز شده از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟

الف: Alt+f3           ب: f2             ج: Alt+f4           د: f3

3- نام فایل در ویندوز XP حداکثر چند کاراکتر می تواند باشد؟

الف: ۱۱                 ب: ۲۵۵              ج: ۸                د: ۱۵۵

۴- در پنجره خصوصیات Task Bar برای مخفی کردن نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: Lock The TaskBar                      ب: Hide Inactive Icons

ج: Show Quick Lunch                        د: Auto hide The Task Bar

5- کدام گزینه را می توان از نوار عنوان یک پنجره انجام داد؟

الف: Close            ب: Minimize            ج: Maximize           د: همه موارد

۶- برای نمایش آیکون های یک پنجره به حالت های مختلف از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: Properties           ب: Favorites           ج: Refresh          د: Views

7- کدام گزینه جهت تغییر نام یک پوشه یا فایل میباشد؟

الف: rename           ب: delete           ج: file            د: new name

8- تغییرات رنگ و قلم و اندازه آیکون ها از کدام سر برگ پنجره Display Properties امکان پذیراست؟

الف: Themes        ب: Desktop           ج: Appearance          د: Settings

9- جهت عدم انتقال اطلاعات به صندوق بازیافت در هنگام حذف آنها کدام کلید را پایین نگه داریم؟

الف: Shift           ب: Delete             ج: Cut            د: Ctrl

10- برای حرکت بین پنجره های باز در حال اجرا از کدام کلید های تر کیبی استفاده می شود؟

الف: ctrl+ tab            ب: alt+tab            ج: shift+tab           د: alt+a

11-برای تنظیم کاغذ برای چاپ به صورت افقی یا خوابیده از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف: Portrait              ب: Source              ج: Landscape          د: Pagesize

12- برای دادن صفت فقط خواندنی به یک پرونده از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف: hidden               ب: archive            ج: read only            د: نمی توان صفت داد

۱۳- برای باز سازی محیط کار از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف: f5              ب: f2             ج: f7            د: f3

14- اگر بخواهیم آیکونهای موجود در یک پنجره را بصورت لیستی با کل جزییات نمایش دهیم ؟

الف: view-list            ب: view-details          ج: edit-list          د: edite-detalis

15- با استفاده از کدام منو می توان به پنجره folder option دسترسی پیدا کرد؟

الف: منوی tools در پنجره ها                 ب: گزینه folder option در control panel

ب: منوی کلیک راست نوار وظیفه              د: گزینه الف و ب

۱۶- یکی از روشهای ساده جهت کپی اطلاعات به فلاپی دیسک و گیرنده فکس و پوشه MY Document از کدام دستور استفاده می کنیم؟

الف: Edit-Copy            ب: روی پوشه مورد نظر راست کلیک کرده و انتخاب گزینه Sent to

ج: Edit- cut                  د: الف و ج صحیح می باشد

۱۷- در ماشین حساب ویندوز برای ذخیره کردن عدد نشان داده شده فعلی در حافظه از کدام کلید استفاده می شود؟

الف: MC             ب: MR             ج: MT            د: MS

18- لیست آخرین اسناد و پرونده های به کار گرفته شده در کجا قرار می گیرد؟

الف: MYCOMPUTER                        ب: DOCUMENTS

ج: MYDOCUMENT                          د: FAVORITES

19-جستجوی سریع در HELP AND SUPPORT ویندوز با کدام سر برگ امکان پذیر است؟

الف: سر برگ CONTENTS                    ب: سربرگINDEX

ج: سر برگ SEARCH                           د: سر برگ ONLINE

20- برای ایجاد پرونده های متنی از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

الف: برنامه WORDPAD                 ب: برنامه NOTPAD

ج:  MICROSOFT WORD                د: همه موارد

۲۱- حد اکثر فایلهایی که داخل DOCUMENT قرار می گیرند؟

الف: ۲۰                ب: ۱۷                ج: ۱۸             د: ۱۵

۲۲- ساده ترین روش کپی کردن فایلها بر روی دیسک از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: COPY TO            ب: CUT TO             ج: PAST TO           د: SEND TO

23- برای مرتب کردن پنجره های باز واقع در محیط کار بصورت آبشاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف: TILE WINDOWS HORIZONTALLY      ب: TILE WINDOWS VERTICALLY

ج: CASCADE WINDOWS             د: گزینه های الف و ب

۲۴- برای نمایش خصوصیات عنصر انتخاب شده از کدام دستور نوار ابزار استاندارد استفاده میشود؟

الف: Properties          ب: Views          ج: Undo            د: Paste

25- برای آوردن نوار وضعیت بر روی صفحه اصلی کدام گزینه زیر را باید انتخاب کرد؟

الف: edit………..statuse bar          ب: tools……………statuse bar

ج: view……………statuse bar         د: file…………statuse bar

26- برنامه ماشین حساب در کجا قرار دارد؟

الف: accessories          ب: control panel         ج: setting         د: program

27- کلید های ترکیبی برای سیاه و پررنگ کردن یک متن انتخاب شده کدام گزینه زیر می باشد؟

الف: ctrl+u           ب: alt+u               ج: ctrl+a            د: ctrl+b

28- کدامیک جزء نوارهای ابزار واقع بر روی نوار کار نمی باشد؟

الف: نوار های اتصال اینترنتی link                     ب: نوار آدرس address

ج: نوار ابزارهای تفریحی  Quick lanch                  د: نوار وضعیت status

29- پوشه ای که درون یک پوشه دیگر قرار بگیرد چه نامیده می شود؟

الف: فایل           ب: زیر پوشه           ج: پوشه جدید               د: موارد الف و ب

۳۰- برای جلو گیری از مصرف برق در مواقعی که با کامپیوتر کار نمی کنیم از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف: stand by        ب: shut down         ج: reset           د: Ms dos

31- مفهوم چند رسانه ای(Multimedia ) چیست؟

الف: اتصال چند کامپیوتر بوسیله کابل را چند رسانه ای گویند

ب: به اطلاعات شامل تصاویر صدا فیلم و سایر اطلاعات سمعی بصری چند رسانه ای گویند

ج: انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر را چند رسانه ای گویند

د: مجموعه ای از وسایل جانبی کامپیوتر را چند رسانه ای گویند

۳۲- به منظور ضبط صوتی از طریق میکروفن از چه برنامه ای استفاده می شود؟

الف: CD-Player        ب: Sound Recorder         ج: Jet Audio         د: Multimedia

33- از برنامه Disk Clean up به چه منظور استفاده می شود؟

الف: پاک نمودن ویروسهای روی دیسک              ب: پاک کردن فایلهای اضافی و کم اهمیت دیسک

ج: پاک نمودن پارتیشن صفر دیسک                    د: باز سازی سکتورهای خراب دیسک

۳۴- برای افزودن سخت افزار جدید از کدام آیکون در پنجره Control Panel استفاده می کنیم؟

الف: Setup     ب: Add New Hardware      ج: Add/Remove program       د: Install

35- ابزارDisk Defragmenter  در ویندوز چه عملی را انجام می دهد؟

الف: برای تنظیمات لوازم جانبی بکار می رود

ب: برای مرتب کردن فایلها و پرونده ها بکار می رود

ج: برای جلو گیری از تکه تکه شدن فایلها و یکپارچه سازی فایلها د ردیسک سخت از این ابزار استفاده می کنند

د: برای تنظیم درایوهای هار دیسک استفاده می شود

۳۶- جهت زمانبندی اجرای یک برنامه خاص در یک زمان معین در ویندوز از کدام برنامه استفاده می کنیم؟

الف: Disk Defragmenter                ب: System Tools

ج: Scheduled Task                    د: Disk Convert

37- در کدامیک از کادرهای زیر می توان زمان دلخواه برای فعال شدنSCREEN SAVER تعیین نمود؟

الف: با دکمه   PREVIEW                       ب: با دکمهCHANGE

ج: با دکمه  WAIT                          د: با دکمه TIME

38- کدام گزینه برای انتخاب گروهی فایلها میباشد؟

الف: ctrl+f               ب: ctrl             ج: ctrl+a               د: shift+alt

39- کدام گزینه زیر مشخصات فایل پنهان می باشد؟

الف: system              ب: history             ج: hidden           د: read only

40- برای اینکه فقط فایلهای پنج حرفی را پیدا کنیم کدام گزینه مناسب است؟

الف: ?????.*          ب: ?????             ج: *.*          د: هیچکدام

۴۱- کدام گزینه زیر فایلهای پاک شده را از سطل زباله بر می گرداند؟

الف: rename         ب: empty recylebin         ج: restore         د: این کار امکان ندارد

۴۲- برای حذف کامل یک پوشه یا آیکون از کدام کلید می توان استفاده کرد؟

الف: ctrl              ب: shift          ج: alt           د: tab

43- کدامیک از گزینه های زیر خصوصیات کامل یک درایو را نشان می دهند؟

الف: large icon          ب: list            ج: details            د: small icon

44- ابزارهای سیستمی ویندوز که برای سازمان دهی وحفاظت بهینه سازی هارد دیسک مفیدهستند درکجا قراردارد؟

الف: در فایل هایی که پسوندSYS  دارند                ب: در منوی SYSTEM TOOLS

ج: در ابزاری قرار دارد که از نظر پنهان است              د: گزینه ب و ج درست است

۴۵- برای تنظیم سرعت و حرکت جابجایی نشانگر ماوس از کدام سربرگ برنامهMOUSE  در کنترل پانل استفاده می شود؟

الف: POINTERS         ب: MOUSE          ج: MOTION           د:PROPERTIES

46- از طریق برنامهBACKUP  می توانیم کدام اعمال زیر را انجام دهیم؟

الف: ایجاد یک  جدیدJOB                     ب: باز کردن و اجرای یک JOB

ج: باز گرداندن یک JOB                     د: هر سه مورد

۴۷-برای فعال کردن منوی اصلی برنامه ها از کدام کلید استفاده می شود؟

الف: ALT             ب: ALT+f4           ج: f5             د: f10

48-SET AS DEFAULT در مدیریت چاپگربه چه معنا است؟

الف: دستورات چاپ به طرف چاپگر ارسال شوند             ب: صفحه چاپ از بین برود

ج: چاپگر خراب است                      د: پاکسازی یک چاپگر از مستندات در حال چاپ

۴۹- برای اینکه از این به بعد وقتی وارد شبکه اینترنت میشویمIE وارد سایت خاصی نشود از کدام گزینه زیر استفاده میکنیم؟

الف: Current          ب: Default            ج: Blank           د: ب و ج

۵۰- شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی را چه می گویند؟

الف: IP           ب: ISP            ج: URL            د: W W W

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید