login_logo2-4

نمونه سوالات فلش با جواب

نمونه سوالات فلش

1. در نرم افزار فلش به ناحیه ای که در ان ترسیم انجام میشود……..گفته می شود ؟

الف ) stage*

ب ) scene

ج ) info

د ) web

 

2. برای تغییر رنگ پس زمینه از گزینه ………درپانل properties استفاده می شود.

الف ) color

ب ) manage

ج ) color swatches

د ) background*

 

3. با کدام یک از روشهای قلم موی تقارنی در ابزار Deco می توان یک تقارن خطی ایجاد کرد ؟

الف ) Grid  translation

ب ) Around rotate

ج ) reflect across point

د ) reflect across line*

 

4. درابزار پاکن کدام گزینه فقط رنگ پر کننده را پاک می کند ؟

الف ) Erase fill*

ب ) Erase stock

ج ) Magic eraser

د ) Erase Normal

 

5. کدام یک از فرمت های فایلی زیر برای ذخیره پالت رنگ یکنواخت مورد استفاده قرارمی گیرد ؟

الف ) atc

ب ) act*

ج ) crl

د ) fla

 

6. توسط کدام ابزار می توان پس از اعمال Gradient  به یک شکل آن را از نظر (نقطه مرکزی , چرخش)ویرایش نمود ؟

الف ) Fill Style

ب ) Fill Gradient

ج ) Gradient Transform*

د ) Free Transform

 

7. دریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش ,………..در واقع کادر ,محیط یا جداره اطراف ان را تشکیل میدهد .

الف ) fill

ب ) stroke*

ج ) fill color

د ) stroke color

 

8. توسط کدام گزینه می توان میزان شفافیت رنگ را تنظیم کرد ؟

الف ) Gradient

ب ) RGB

ج ) Liner

د ) Alpha*

 

9. با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد ؟

الف ) symmetry fill*

ب ) vine fill

ج ) Guide fill

د ) Grid fill

 

 

10. میانبرصفحه کلید برای فعال کردن ابزار پاک کن کدامیک از کلیدهای زیر می باشد

الف ) E*

ب ) D

ج ) P

د ) B

 

11. از این ابزار جهت انتخاب هایی که شکل نا منظم دارند استفاده می شوند ؟

الف ) sub selection

ب ) arrow

ج ) lasso

د ) brush

 

12. کدامیک از ابزار زیر برای ترسیم اشکال و مسیر ها استفاده میشود ؟

الف ) free transform

ب ) eraser

ج ) pen*

د ) selection sub

 

13. با کدام ابزار زیر می توان به صورت دست ازاد خطوط منحنی نرم ترسیم نمود .

الف ) bezigon

ب ) curves

ج ) pencil*

د ) zoom

 

14. کدام ابزارزیر فقط باعث ترسیم خط راست استفاده می شود .

الف ) hand

ب ) shape

ج ) line *

د ) pen

 

15. در Flash برای فعال کردن ابزارSub Selection از کدام کلید میانبر زیر استفاده می شود

الف ) B

ب ) A*

ج ) T

د ) S

 

16. با کدام یک از کلید های ترکیبی زیر می توان خط کش را فعال کرد ؟

الف ) Alt+Shift+R

ب ) Ctrl+Shift+R

ج ) Ctrl+R

د ) Ctrl+ Alt+Shift+R*

 

17. تمام تصاویر گرافیکی که در Flash ایجاد می شود اساس ……….. دارد .

الف ) نقش بیتی

ب ) نقطه ای یا پیکسلی

ج ) خطی

د ) برداری*

 

18. نام لایه ها در کدام یک از پنجره های زیر مشاهده میشود .

الف ) Work Area

ب ) Background

ج ) Line Time*

د ) Stage

 

19. از کدام گزینه برای تنظیم واحد اندازه گیری صفحه استفاده می کنیم .

الف ) Insert/Document

ب ) Modify/ Document*

ج ) File/New

د ) to symbol Modify/Convert

20. با کدام ابزار زیر می توان محتویات توپر یا Fill یک عنصر را با رنگ پر کرد ؟

الف ) Pencil

ب ) Brush

ج ) Pen

د ) Paint Bucket*

 

21. با کدام یک از ابزار های زیر می توان اشکال ترسیمی را تغییر اندازه داد ؟

الف ) Fill Object

ب ) Transform Free*

ج ) Edit Gradient

د ) Stage

 

22. در Flash محلی که دارای اطلاعاتی در مورد عناصر انتخابی و گزینه هایی برای تنظیم آنها دارد چه نامیده می شود ؟

الف ) Panel*

ب ) Stage

ج ) Tool Box

د ) Library

 

23. با کدام یک از کلید های زیر میتوان پانل ها را مخفی کرده یا نمایش داد ؟

الف ) F4*

ب ) F5

ج ) F3

د ) F2

 

24. نام محدوده ای است که عناصرگرافیکی برای دیده شدن در نمایش نهایی ,باید روی ان قرار بگیرند ؟

الف ) پنجره(panel)

ب ) محیط کاری (work area )

ج ) صفحه(stage) *

د ) خط زمان(timeline)

 

25. در پنجره importامکان وارد کردن متن با کدام یک از روش های زیر وجود دارد ؟

الف ) متن تصویری

ب ) متن قابل ویرایش

ج ) متن برداری

د ) هرسه مورد*

 

26. برای تعیین ارتفاع شی ازکدام ویژگی استفاده میشود ؟

الف ) x

ب ) Y

ج ) Height *

د ) Width

 

27. ازکلمه …………..برای زمانی استفاده میشود که نوع خروجی تابع مشخص نیست ؟

الف ) Event

ب ) mouse Event

ج ) add Event listener

د ) Void*

 

28. برای مشخص کردن اشیایی که درون یکدیگر قرارمیگیرند از علامت……..استفاده می کنیم ؟

الف ) *

ب ) :

ج ) {}

د ) نقطه    *

 

29. کدام متد برای رویدادماوس استفاده میشود ؟

الف ) Event

ب ) add Event listener  *

ج ) Void

د ) mouse Event

30. کدام گزینه برای نامگذاری یک متغییر درست نیست .

الف ) and*

ب ) $st

ج ) $12

د ) a-s

 

31. کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست ؟

الف ) Var s1:string=”hello”

ب ) s1=”hello”;    *

ج ) Var s1=”hello”;

د ) Var s1:string;

 

32. Comment چیست ؟

الف ) توضیحات برای فریم کلیدی

ب ) توضیحات برای کدنویسی در اکشن اسکریپت

ج ) فایل متنی قابل اجرا

د ) الف و ب*

 

33. کدام کادر Properties برای نامگذاری نمونه ها می باشد ؟

الف ) Name

ب ) Instance Name     *

ج ) Comment

د ) Movie Clip

 

34. برای دسترسی به مشخصات اشیا در اکشن اسکریپت از کدام ویژگی پنجره خصوصیات استفاده می شود ؟

الف ) Movie clip

ب ) Comment

ج ) instance name*

د ) Name

 

35. کدام نوع داده برای اعدادصحیح کوچک منفی مناسب است ؟

الف ) unit*

ب ) number

ج ) int

د ) Boolean

 

36. برای تکرار پخش صدای 15ثانیه ای در 15 دقیقه کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) عدد جلوی repeatباید برابر 15 باشد

ب ) عدد جلوی repeatباید برابر 60 باشد*

ج ) عدد جلوی loopباید برابر 15 باشد

د ) عدد جلوی loopباید برابر60 باشد

 

37. کدام تنظیم هما هنگ سازی صدا برای پخش در اینترنت مناسب می باشد ؟

الف ) start

ب ) stream

ج ) event

د ) stop

 

38. کدام تنظیم هماهنگ سازی  صدا به عنوان تنظیم پیش فرض میباشد ؟

الف ) event*

ب ) start

ج ) stream

د ) stop

 

39. در کدام تنظیم هماهنگ سازی صدا به طور کامل با timeline همزمان است ؟

الف ) start

ب ) stream*

ج ) event

د ) stop

 

 

40. کدام جلوه صوتی برای انتقال تدریجی یک صدا از بلندگوی راست به چپ استفاده میشود ؟

الف ) left channel*

ب ) right channel

ج ) fade to left

د )

 

41. برای کم کردن تدریجی صدا  از کدام جلوه صوتی  استفاده میشود ؟

الف ) fade out

ب ) fade In

ج ) fade to left

د ) fade to right

 

42. کدام جلوه صوتی صدا از بلندگوی سمت چپ پخش شود ؟

الف ) fade to right

ب ) fade to left

ج ) left channel

د ) right channel

 

43. در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدا را به تدریج کم یا زیاد کرد ؟

الف ) Sound

ب ) Repeat

ج ) Sync

د ) Effect *

 

44. در پنجره خصوصیات فایل صوتی کدام ایتم نمایش داده نمی شود ؟

الف ) اندازه فایل

ب ) محل قرارگیری فایل

ج ) پسوند و نوع فایل

د ) نرم افزار پخش فایل*

 

45. کدام روش فشرده سازی برای صوت های streaming وطولانی مناسب می باشد ؟

الف ) mp3*

ب ) speech

ج ) raw

د ) هیچکدام

 

46. کدام روش فشرده سازی برای صداهای انسان بهینه سازی شده است ؟

الف ) MP3

ب ) speech*

ج ) raw

د ) هیچکدام

 

47. در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدارا به تدریج کم و زیاد کرد ؟

الف ) Effect*

ب ) sound

ج ) sync

د ) repeat

 

48. توسط کدام گزینه از منوی فایل میتوان شکل , فیلم یا صوت و عکس را وارد کتابخانه نرم افزار فلش نمود ؟

الف ) export

ب ) import  to stage

ج ) import

د ) library import to*

 

49. کدام حالت پخش صدا مخصوص صفحات وب است ؟

الف ) stop

ب ) even

ج ) stream*

د ) start

50. کدام تنظیم برای هم زمانی صوت و تصویر در فیلم فلش استفاده میشود؟

الف ) stop

ب ) even

د ) start

د ) stream*

 

51. کدام گزینه سبب میشود صدای به کار گرفته شده مرتبا تکرار میشود ؟

الف ) repeat

ب ) loop*

ج ) play

د ) هیچکدام

 

52. برای وارد کردن تصویر به کتاب خانه فلش کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) از طریق فرمان Import to library

ب ) از طریق فرمان Open

ج ) از طریق clip Board

د ) هر سه مورد*

 

53. برای مشاهده ی یک فیلم فلش کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) منوی controlگزینه ی test movie  *

ب ) منوی control گزینه ی test scence

ج ) منوی windowگزینه ی test movie

د ) منوی windowگزینه ی test scence

 

54. فیلم فلش را ایجاد و ذخیره کرده ایم پس از یکبار تست (test movie) فایل با کدام  پسوند ایجاد میشود ؟

الف ) Swf*

ب ) Mov

ج ) Tst

د ) Fla

 

55. کدام گزینه جهت ا نتشار فیلم  مناسب است ؟

الف ) view>publish

ب ) Modify> publish

ج ) Window > publish

د ) File > publish *

 

56. کدام نوع فایل فیلم فلش درصفحات وب به کار گرفته می شود ؟

الف ) projector

ب ) Flv*

ج ) Swf

د ) Fla

 

57. برای دسترسی به رویداد های مولفه از کدام متد استفاده می شود ؟

الف ) Event

ب ) Add event listener*

ج ) Mouse event

د ) Change

 

58. Component نوعی ……….است.

الف ) movie clip         *

ب ) Action script

ج ) color picker

د ) combo box

 

59. برای دسترسی سریع  به مولفه ها در فلش از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود ؟

الف ) F7

ب ) CTRL+F7  *

ج ) SHIFT+F7

د ) ALT+F7

60. این رویداد در بخش Action script   زمانی اجرا می شود که دکمه ماوس رها شود ؟

الف ) rollout

ب ) on release*

ج ) rollover

د ) press  on

 

61. رویدادی از ماوس است که پس از خارج شدن ماوس از محدوده ی مورد نظر به خارج عمل می کند ؟

الف ) key press

ب ) release

ج ) roll over

د )out  roll*

 

62. کدام عملگر معادل and منطقی میباشد ؟

الف ) $$

ب ) && *

ج ) ||

د ) %%

 

63. توسط این متد می توان فیلم های فلش و فایل های تصویری را بارگذاری کرد .

الف ) Go to And Play

ب ) publish*

ج ) Action

د ) Load movie

 

64. کدام ناگذاری برای یک متغیر مناسب میباشد .

الف ) $actions        *

ب ) for

ج ) int

د ) a int

 

65. در کدام حالت پرچم قرمز رنگ به فریم اضافه میشود.

الف ) بعد از اضافه کردن توضیحات     *

ب ) بعد از اضافه کردن بر چسب

ج ) بعد از حذف برچسب

د ) بعد از حذف توضیحات

 

66. اگر در فریم جاری,کدهای اکشن اسکریپت اضافه شود کدام علامت در فریم قرار می گیرد ؟

الف ) S

ب ) H

ج ) P

د ) a*

 

67. رنگ متن توضیحی ر حالت پیش فرض کدام است ؟

الف ) خاکستری*

ب ) آبی

ج ) سبز

د ) زرد

 

68. گزینه import script چه کاربردی دارد

الف ) برای تولید script خارجی

ب ) برای استفاده از script خارجی*

ج ) برای ویرایش اسکریپت خارجی

د ) برای تولید اسکریپت داخلی

 

69. برای نمایش پانل اکشن اسکریپت از کدام کلید تابعی استفاده میشود ؟

الف ) f6

ب ) f7

ج ) f8

د ) f9*

 

 

70. کدام حلقه تحت هر شرایطی حداقل 1بار تکرار میشود ؟

الف ) switch…case

ب ) for

ج ) while  do…. *

د ) while

 

71. برای درج تابع  Traceازکدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Ctrl+Esc

ب ) Esc+T

ج ) Esc+TR     *

د ) Ctrl+TR

 

72. کدام یک از دستورات زیر برای حلقه ای که تعداد دفعات تکراری ان مشخص است به کار می رود ؟

الف ) For*

ب ) Do ….. while

ج ) While

د ) in ….. For

 

73. کدام یک از حلقه های زیر بر اساس تعداد ویزیگی شی مشخص شده تکراری می شود ؟

الف ) For

ب ) Do ….. while

ج ) While

د ) in ….. For*

 

74. کدام نوع داده برای اعداد اعشاری مناسب است ؟

الف ) unit

ب ) string

ج ) number*

د ) هیچکدام

 

75. کدام متد آرگمان ورودی ندارد ؟

الف ) Stop

ب ) Go to and play

ج ) Go To And Stop

د ) الف و ج

 

76. جهت نمایش پنجره اکشن کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) f6

ب ) f8

ج ) f9*

د ) ctrl+f9

 

77. کلمات رزروشده در اکشن  اسکریپت  در حالت پیش فرض با چه رنگی نمایش داده می شود ؟

الف ) سبز

ب ) خاکستری

ج ) آبی

د ) سیاه

 

78. در قالب بندی اتومات کدام عمل صورت می گیرد ؟

الف ) قراردادن ; در انتهای هر دستور              *

ب ) قرار دادن <<>> در دو طرف رشته ها

ج ) حذف پرانتز اضافی

د ) تبدیل حروف های بزرگ به کوچک

 

79. پسوند فایل های اکشن اسکریپت خا رجی کدام است ؟

الف ) as*

ب ) swf

ج ) fla

د ) fls

90. توسط کدام گزینه از منوی file import  میتوان صدا به پروژه اضافه نمود ؟

الف ) library import to*

ب ) video import to

ج ) stage import to

د ) open external library

 

91. برای افزودن متن به stage از کدام ابزار زیر استفاده می شود ؟

الف ) ابزارtext ازپانل tools*

ب ) ابزار  textاز پانل property

ج ) ابزارframe از پانل tools

د ) ابزار  formازپانل edit

 

92. می خواهیم توان عددی را نوشته کدام گزینه از لیست character position را باید انتخاب کرد ؟

الف ) subscript

ب ) script sup*

ج ) script

د ) normal

 

93. در صورتی که بخواهیم متن ما دارای کادر باشد کدام گزینه باید انتخاب شود ؟

الف ) show border*

ب ) border

ج ) border text

د ) text border

 

94. چگونه میتوان نام لایه را تغییر داد ؟

الف ) کلیک روی نام لایه در بنجرهTimeline

ب ) دوبار کلیک روی نام لایه*

ج ) انتخاب منوی Modify وگزینه Edit name

د ) انتخاب منوی Viewگزینه name layer Edit

 

95. دریک انیمیشن Motion tween نقش گزینه Orient to path چیست ؟

الف ) حرکت انیمیشن براساس مسیری خاص

ب ) دوران در هنگام حرکت

ج ) حرکت انیمیشن براساس تغییر جهت وشکستگی مسیر*

د ) تغییر شتاب حرکت

 

96. در یک فریم کلیدی کدام گزینه تعیین کننده جهت چرخش شی می باشد ؟

الف ) Rotate Direction

ب ) Rotate CCW*

ج ) Position Rotate

د )Rotate scale

 

97. برای انتخاب اشیاء و نیز جابجایی آنها از كدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Oval tool

ب ) Line tool

ج ) Rectangle Tool

د ) Arrow tool*

 

98. Stroke Color چیست ؟

الف ) برای تغییر موقعیت خط رسم شده

ب ) برای تغییر در اندازه خط رسم شده

ج ) برای تغییر رنگ خط رسم شده*

د ) برای تغییر در اندازه خط رسم شده

 

99. Time Line توسط یك اهرم به نام …………… می تواند محتویات فریم ها را نمایش دهد.

الف ) layer

ب ) Time Line

ج ) Play Head*

د ) Frame Rate

80. کدام نوع دادهای برای اعداد صحیح مثبت کمتر از 100 مناسب میباشد ؟

الف ) number

ب ) unit*

ج ) int

د ) Boolean

 

81. کدام نوع دادهای برای متغیر های که دارای دو حالت صحیح و غلط است مناسب میباشد ؟

الف ) number

ب ) unit

ج ) int

د ) Boolean*

 

82. استفاده از کدام کلید سبب فراخوانی پنجره ی کد نویسی Action Script می شود ؟

الف ) F7

ب ) F5

ج ) F9 *

د ) F8

 

83. کدام نوع متغیر در کل برنامه شناخته شده است ؟

الف ) محلی(local)

ب ) سراسری(global)

ج ) متغیرهای پویا

د ) الف و ب           *

 

84. کدام نوع داده برای اعداد صحیح بدون علامت مناسب است ؟

الف ) number

ب ) unit*

ج ) int

د ) Boolean

 

85. به جای استفاده  از دستورات if  تودر تو می توان از دستور ……. استفاده کرد .

الف ) For

ب ) While

ج ) For…. in

د ) Switch ….. case*

 

86. برای چرخش شکل جهت عقربه های ساعت در پانل properties از منوی rotate کدام حالت را بر می گزینیم .

الف ) cw*

ب ) ccw

ج ) Auto

د ) none

 

87. با انخاب منوی ease در پانل properties وتعیین مقدار100- در اولین فریم یک Motion Tween چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود ؟

الف ) انیمیشن در طول مسیر کند خواهد شد

ب ) در سرعت انیمیشن تاثیر دارد

ج ) سرعت انیمیشن بالا می رود

د ) انمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت*

 

89. انیمشن از نوع motion tween   فقط روی……….انجام می شود .

الف ) اشکالها

ب ) سمبل ها*

ج ) فریم های کلیدی خالی

د ) گروه ها

100. در چه حالتی نمی توان Symbol ها را تكثیر كرد ؟

الف ) در حالتی كه Symbol موجود نباشد

ب ) در حالتی كه در محیط خود Symbol قرار داشته باشید*

ج ) در حالتی كه قبلا تكثیر شده باشد

د ) مورد الف و ج

 

101. حرکت مستقل چند شکل مختلف در……………..امکان پذیر است ؟

الف ) یک لایه

ب ) لایه انتهایی  *

ج ) لایه بالایی

د ) لایه های جداگانه

 

102. Frame rate  نرخ نمایش فریم است که با واحد ……….مشخص می شود.

الف ) kb

ب ) mb

ج ) html

د ) fps*

 

103. توسط کدام گزینه میتوان لیست کلیه ی سمبل ها را مشاهده کرد ؟

الف ) منویviewگزینه library

ب ) منویviewگزینه symbol

ج ) منوی window گزینه symbol

د ) منوی window گزینه library    *

 

104. برای وارد کردن تصویربه محیط فلش کدام گزینه صحیح می باشد.

الف ) از طریق فرمان open

ب ) ازطریق import to library

ج ) ازطریق فرمان bord clip

د ) هرسه مورد*

 

105. در پنجره کتابخانه (Library)کدام عنصر نمایش داده نمی شود ؟

الف ) سمبل ها

ب ) فایل ها یل پسوند swf    *

ج ) تصاویر bitmap

د ) صداها

 

106. کدام آیکن نشان دهنده ی لایه فعال است ؟

الف ) Eye

ب ) Rectangle

ج ) Lock

د ) Pencil*

 

107. در کدام روش طراحی عناصر ترسیمی دارای ماهیتی مستقل است ؟

الف ) object  mode*

ب ) croup drawing

ج ) merge drawing

د ) crop

 

108. برای ایجاد یک انیمیشن میانی که در ان قرار است یک مربع به دایره تبدیل شود از کدام روش برای انیمیشن سازی استفاده کنیم ؟

الف ) motion tween

ب ) shap tween*

ج ) فریم به فریم

د ) ایجاد این نوع انیمیشن امکان پذیر نیست

 

109. فرق اساسی ایجاد یک انیمیشن از نوع میانی tween با ایجاد یک انیمیشن با روش فریم به فریم در چیست ؟

الف ) حجم فایل افزایش می یابد

ب ) ایجاد انیمیشن میانی وقت گیر است

ج ) کنترل کاربر روی تک تک فریم ها بیشتر است

د ) حجم فایل کاهش میابد    *

 

 

110. برای ایجاد یک سمبل جدید از نوع دکمه کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) Insert/Convert Symbol/Button

ب ) Modify/New Symbol/Button

ج ) Insert/Break Apart/Button

د ) Insert/New Symbol/Button*

 

111. دکمه های ایجاد شده شامل کدام حالات زیر است ؟

الف ) Up وDown

ب ) Over و Hit

ج ) Left و Right

د ) گزینه الف و ب*

 

112. با یک بار کلیک و درگ عنصردر ابزار  selectionمی توان اقدام به جابجایی ………کرد.

الف ) فقط محتویات عنصر بغیر از stork

ب ) فقط stork

ج ) کل عنصر

د ) هیچکدام

 

113. کدام یک از ابزار lasso برای انتخاب بخشی از تصاویر پیکسلی به کار می رود ؟

الف ) magic wand

ب ) crop Group drawing

ج ) merge drawing*

د ) polygon mode

 

114. حالت پیش فرض ترسیم اشکال در flash کدام است ؟

الف ) object drawing

ب ) crop

ج ) croup drawing

د ) drawing merge   *

 

115. کدام گزینه در پنجره خصوصیات صدا برای فشرده سازی فایل بکار می رود ؟

الف ) update

ب ) compression*

ج ) import

د ) advanced

 

116. کدام روش فشرده سازی برای صوتهای کوتاه مانند صدای دکمه مناسب است ؟

الف ) mp3

ب ) speech

ج ) raw

د ) هیچکدام*

 

117. سازمان دهی مجموعه ای ازلایه ها توسط کدام نوع لایه امکام بذیر است .

الف ) لایه بوشه ای        *

ب ) لایه راهنما

ج ) لایه ماسک

د ) همه موارد

 

118. درپنجره Timeline در بخش Layer کدام یک از موارد زیر امکان بذیر نیست ؟

الف ) ایجاد لایه

ب ) کپی لایه

ج ) ایجاد پوشه لایه

د ) حذف لایه

 

119. جهت تنظیم مقدار حاشیه چپ و راست متن از کدام قسمت پنجره properties استفاده می شود ؟

الف ) Format*

ب ) Spacing

ج ) Margins

د ) هیچکدام

 

 

120. با کدام از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم ؟

الف ) input

ب ) left margin

ج ) line spacing  *

د ) right margin

 

121. کدام نوع متن درمحیط فلش مورد استفاده قرارنمی گیرد ؟

الف ) out put (متن خروجی)  *

ب )  in put(متن ورودی)

ج ) dynamic (متن پویا)

د ) static(متن ایستا)

 

122. توسط کدام گزینه قابلیت انتخاب شدن متن را به یک متن ایستا اضافه میشود ؟

الف ) Select table*

ب ) shape Convert To

ج ) Point Text

د ) Break Apart

 

123. برای مورب (مایل) نوشتن یک متن کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) font size

ب ) toggle the italic*

ج ) format

د ) toggle the bold style

 

124. برای تعیین متن پویا در پنجره propertyاز کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) dynamic text *

ب ) edit text

ج ) text input

د ) static text

 

125. برای تعیین متن ورودی در پنجرهpropertyکدام گزینه قرار دارد ؟

الف ) dynamic text

ب ) edit text

ج ) text input*

د ) static text

 

126. کدام نوع متن در فرم ورود اطلاعات بکار گرفته میشود ؟

الف ) Dynamic text

ب ) paragraph text

ج ) text input*

د ) static text

 

127. برای تعیین متن پویا در پنجره propertyاز کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) static text

ب ) edit text

ج ) input text

د ) dynamic text      *

 

128. با کدام از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم ؟

الف ) right margin

ب ) line spacing    *

ج ) left margin

د ) input

 

129. گزینه indent در پنجره ی خصوصیات متن چه ویژگی را تنظیم می کند ؟

الف ) فرو رفتگی متن سطر اول *

ب ) فرورفتگی متن

ج ) حاشیه متن

د ) فاصله خط

130. با کدام یک از گزینه های زیر می توان محتویات صفحه را در یک پنجره جدید باز نمود ؟

الف ) parent

ب ) top*

ج ) self

د ) blank

 

131. برای زیاد کردن تدریجی صدا از کدام جلوه صوتی استفاده می شود ؟

الف ) in fade

ب ) left channel

ج ) fade out    *

د ) none

 

132. برای حذف افکت (جلوه صوتی)از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) left channel

ب ) in fade

ج ) out fade

د ) none *

 

133. برای وارد کردن تصویر به محیط فلش کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) از طریق فرمان import to library

ب ) از طریق فرمانopen

ج ) از طریقclip board

د ) هر سه مورد*

 

134. کدام یک از فرمت های زیر قابل import به محیط فلش نیست ؟

الف ) jpg

ب ) doc*

ج ) png

د ) psd

 

135. برای ایجاد یک دکمه با جلوه صوتی ,وقتی مکان نما روی آن قرار می گیرد ,معمولا صدا را در حالت ………قرار می دهند ؟

الف ) در حالت Left قرار می دهند

ب ) در حالت Down وUp  قرار می دهند

ج ) در حالت  Overقرار می دهند     *

د ) در حالت Hit قرار می دهند

 

136. برای ساختن  یک سمبل از نوع فیلم نمایشی از کدام منو استفاده می کنیم ؟

الف ) Insert*

ب ) Edit

ج ) Modify

د ) Window

 

137. فریم Hit در خط زمان سمبل نوع دکمه نشانگر …………می باشد ؟

الف ) حالت عادی کلید

ب ) اجرای فریم کلید

ج ) محدوده کلید       *

د ) تغییر شکل کلید با کلید کردن

 

138. کدام یک از موارد زیر جزء خط زمان سمبل نوع دکمه نمی باشد ؟

الف ) Up

ب ) Button*

ج ) Down

د ) Over

140. کدام حالت یک دکمه شکل دکمه را هنگام قرارگیری ماوس روی ان نمایش میدهد ؟

الف ) Up

ب ) front

ج ) Down

د ) Over*

 

141. اشکالی که به عنوان ماسک در این لایه قرار می گیرند……..و حتی ……..انها هیچ تاثیری در ماسک ندارد ؟

الف ) رنگ پر کننده – رنگ دور خط*

ب ) طیف رنگ – شکل عنصر

ج ) شکل عنصر – رنگ دور خط

د ) رنگ دور خط – شکل عنصر

 

142. یک لایه maskهمیشه…………….را mask میکند.

الف ) لایه تیره

ب ) لایه زیر*

ج ) لایه شفاف

د ) لایه بالایی

 

143. توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.

الف ) Normal

ب ) Mask*

ج ) Guide

د ) هیچکدام

 

144. فریمی که  ابتدا یا انتهای یک حرکت را نمایش می دهد چه نام دارد ؟

الف ) فریم اولیه

ب ) فریم علامت دار

ج ) فریم خالی

د ) فریم کلیدی*

 

145. دکمه ای که فقط ناحیه ی hit آن دارای شکل است چه نوع دکمه ای را به وجود می اورد ؟

الف ) نامرئی*

ب ) متحرک

ج ) بدون متن

د ) ثابت

 

146. کدام ابزار برای انتخاب گروهی فریم ها استفاده می شود ؟

الف ) multiple frames*

ب ) selection

ج ) modify onion

د ) onion

 

147. برای تبدیل متن به عناصر گرافیکی مستقل باید از دستورات…………………….استفاده کرد .

الف ) ctrl + z

ب ) break apart    *

ج ) trace bitmap

د ) symbol convert to

 

148. با کدام یک از کلید های میانبر زیر میتوان به ترسیم مورد نظر Shape hint اضافه کرد ؟

الف ) shift+ctrl+t

ب ) shift+ctrl+h   *

ج ) ctrl+h

د ) ctrl+t

 

149. با استفاده ازچه گزینه ای می توان مسیری منحنی شکل برای حرکت یک شی تعریف کرد ؟

الف ) grid

ب ) rulers

ج ) motion guide     *

د ) هیچکدام

 

 

150. اگر بخواهید از متنهای فارسی در Flash استفاده كنید از كدام فارسی سازها می توان استفاده كرد ؟

الف ) پروین و مریم*

ب ) اکبر و بدر

ج ) مریم و زرنگار

د ) فردوس و  هما

 

151. اگر کاربری فاقد Flash player باشد. به هنگام مشاهده فیلم شما چه اتفاقی می افتد ؟

الف ) دستگاه آسیب می بیند

ب ) بستگی به این دارد که Html چگونه موقعیت مزبور را اداره کند*

ج ) Flash Playerبه طور خودکار نصب می شود

د ) هیچکدام

 

152. اگر با اجرای فرمان Publish هیچ اتفاقی رخ ندهد ، آیا کار اشتباهی انجام شده است ؟

الف ) بله. Publish دچار مشکل است و در واقع عمل نمی کند

ب ) احتمال دارد. برای اجرای این فرمان باید به اینترنت وصل شوید

ج ) خیر. Publish فقط پرونده های انتخاب شده در   Publish Settingsرا صادر می کند*

د ) هیچکدام

 

153. آیا برای تغییر آلفای یک نمونه کلیپ باید از Action استفاده کرد ؟

الف ) خیر. شما می توانید از خصوصیت – Visibility استفاده نمایید

ب ) بله. این کار را باید فقط از طریق خصوصیت – Alpha انجام داد

ج ) خیر. شما می توانید از طریق لیست باز شو سبک هایColor موجود در پانلproperties انجام دهید*

د )

 

154. کدام گزینه برای تنظیمات متن Dynamic است ؟

الف ) Max chars

ب ) Show Border around Text

ج ) Render text as html

د ) همه موارد*

 

155. كلید تركیبی Ctrl + Enter چه كاربردی دارد ؟

الف ) حذف كلید معمولی

ب ) اجرای نمایش*

ج ) حذف نمایش

د ) حذف فریم كلیدی

 

156. توسط کدام دستور می توان 100 واحد از متغییر p1 کم کرد ؟

الف ) p1-=100*

ب ) p1=p1-100

ج ) p1-100

د ) p1=-100

 

157. توسط کدام دستور یک متغییر با نام افزایش می یابد ؟

الف ) k1=k1+1

ب ) k1=+1

ج ) k1++*

د ) k1+1

 

158. بعد از ایجاد الگو با تصاویر Bit map ………..

الف ) فقط می توانید درون اجسام تو خالی را پر کنید

ب ) می توانید با ابزار brush رسم هایی بکشید که الگوی Bit map را داشته باشد

ج ) Stroke اجسام با الگوی Bit map رسم می شود

د ) گزینه الف و ب*

 

159. برای پخش فیلم توسط فرمان Cont Roller از کدام منو اقدام می کنیم ؟

الف ) Window

ب )  Insert

ج ) Control

د ) Commands*

170. اگر سرعت نمایش را روی 2 فریم در هر ثانیه تنظیم کنید.

الف ) انیمیشن بصورت پرش دار ظا هر می شود*

ب ) بین فرها مکث ایجاد می شود

ج ) پیام های غیر مرئی در بین هر فریم دیده می شوند

د ) هیچکدام

 

171. منظور از خصوصیت.-x mouse  چیست ؟

الف ) مختصات x محل قرار گیری اشاره گر ماوس*

ب ) میزان کاهش موقعیت x ماوس

ج ) موقعیت x شی نسبت به ماوس

د ) موقعیت x ماوس نسبت به شی

 

172. علت استفاده از گروه بندی چیست ؟

الف ) جلوگیری از تداخل اجسام

ب ) اجرای عملیات یکپارچه روی اشیا رسم شده

ج ) تبدیل شی رسم شده به عنصر گرافیکی

د ) همه موارد*

 

173. آیا می توان درShape Tween از متن استفاده کرد ؟

الف ) خیر

ب ) بله . ولی حتما باید متن از هم جدا باشد*

ج ) بله . به شرطی که متن گروه بندی نشده باشد یا درLibrary  قرار نگرفته باشد

د ) گزینه ب و ج

 

174. با تنظیم یک لایه روی ماسک، چند لایه را می توان ماسک گذاری کرد ؟

الف ) هر چقدر بخواهید*

ب ) هیچ. ممکن است تعداد زیادی لایه ماسک در بالای لایه masked وجود داشته باشد

ج ) یک لایه . اگر بخواهید دو لایه ماسک گذاری شود، هر یک باید ماسک مربوطه خود را داشته باشد

د ) هیچکدام

 

175. از چه تعداد فریم می توانید در داخل یک سمبل Graphic و در داخل یک Movie Clip استفاده نمایید ؟

الف ) برای هر سمبل Graphic یک فریم و برای یک Movie Clip  تعداد دلخواه

ب ) برای هر دو به تعداد دلخواه*

ج ) یک سمبل Graphic یک فریم یک Movie Clip دو فریم

د ) هیچکدام

 

176. برای تکرار صوت از چه روشی استفاده می کنید ؟

الف ) عدد بسیار بزرگی را در فیلد Loop از پانل properties درج کنید*

ب ) کلمه Infinity را در فیلد Loop تایپ نمایید

ج ) اطمینان یابید که نام فایل صوتی شامل ” Loop ” می باشد

د ) هیچکدام

 

177. هنگامی که اشاره گر ماوس را از روی یک دکمه عبور می دهید، چند فریم می توانند برای احیا سازی ظاهر گردند ؟

الف ) به تعداد فریم های کلیدی موجود در دکمه بستگی دارد

ب ) به تعداد دلخواه ، زیرا می توانید از یک Movie Clip استفاده کنید*

ج ) تا چهار فریم

د ) هیچکدام

 

178. حداکثر تعداد لایه ای که می توان اضافه کرد چه میزان است ؟

الف ) 50

ب ) 100

ج ) 500

د ) محدودیت ندارد*

 

179. نقاط Hint را فقط باید در ………شكل قرارداد.

الف ) میانه

ب ) محیط      *

ج ) خارج

د ) مورد الف و ب

160. در پنجره trace Bit Map هدف گزینه Minimum Area

الف ) تعیین میزان نرمی کناره های تصاویر برداری می باشد

ب ) تعیین حساسیت فلش برای تشخیص رنگ های مشابه می باشد

ج ) تعیین تعداد پیکسل های که قرار است برای مقایسه رنگ انتخاب شود*

د ) تعیین میزان تیزی گوشه های شکل می باشد

 

161. انیمیشن اضافه شده به دکمه………….

الف ) می تواند روی هر یک از حالتهای Up – Over – Down باشد*

ب ) فقط باید روی فریم Up باشد

ج ) حتما باید در لایه اول باشد

د ) همه موارد

 

162. برای جمع دو متغییر عددی s1 و s2کدام دستور مناسب است ؟

الف ) =s1+s2

ب ) number(s1+s2)*

ج ) s1+ s2

د ) [s1+ s2]

 

163. هر لحظه از نمایش فیلم در یك ………….. قرار می گیرد.

الف ) Frame*

ب ) Frame Rate

ج ) scene

د ) Background

 

164. فریم های معمولی چه نوع فریم هایی هستند ؟

الف ) فریم هایی هستند كه به طور اتوماتیك با اجرای برنامه ساخته می شوند

ب ) فریم هایی هستند كه توسط فلش ساخته می شوند*

ج ) فریم هایی هستند كه توسط برنامه ساخته می شوند

د ) هیچکدام

 

165. برای پخش clip با نام K1 به اندازه30  چه دستوری باید نوشت ؟

الف ) k1.rotation=30

ب ) k1.rotation=k1 rotatio+60

ج ) k1.rotation=k1rotation=30*

د ) k1=30

 

166. در چه حالتی كافی است محل مبدا و مقصد را تعیین كرده تا بتوان شكل راحركت داد ؟

الف ) در هنگام استفاده از Frame to Frame

ب ) در حالت انتخاب اشیاء

ج ) در هنگام استفاده از Motion tween*

د ) در حالت حركت دادن اشیاء به صورت دستی

 

167. FPS چیست ؟

الف ) واحد اندازه گیری زمان اجرا

ب ) واحد سرعت نرخ فریم*

ج ) واحد اندازه گیری فایل فلش

د ) واحد اندازه گیری Frame

 

168. اگر شما در یک فریم کلیدی تصویری را بکشید، تصویر چه مدت نمایش داده می شود ؟

الف ) فقط به اندازه نمایش یک فیلم

ب ) تا زمان رسیدن به یک فریم کلیدی دیگر که یک تصویر متفاوت داشته باشد*

ج ) برای کل Time Line

د ) هیچکدام

 

169. مشخصه شكلی كه تبدیل به Symbol شده چیست ؟

الف ) وجود علامت * در مركز شكل

ب ) وجودعلامت $ در مركز شكل

ج ) وجود علامت – در مركز شكل

د ) وجود علامت + در مركز شكل*

 

 

180. Oval tool برای رسم چه شكلی استفاده می شود ؟

الف ) دایره

ب ) دایره و بیضی*

ج ) چند ضلعی

د ) مستطیل

 

181. عوامل موثر در افزایش حجم فایل :

الف ) رنگهای گرادیان*

ب ) استفاده از Tween

ج ) استفاده از سمبل ها

د ) تعداد لایه ها زیاد

 

182. انتخاب کدام گزینه کنترل بیشتری در میزان نرمی فیلم دارد ؟

الف ) Best*

ب ) Auto high

ج ) medium

د ) high

 

183. اگر یک تصویر برداری را توسط Clip board وارد فلش کنید ؟

الف ) تبدیل به گروه می شود*

ب ) وارد کتابخانه می شود

ج ) تبدیل به سمبل می شود

د ) گزینه ب و ج

 

184. صدا را می توان ………..

الف ) به فریم خالی اضافه کرد

ب ) به فریم کلیدی اضافه کرد*

ج ) فقط به لایه اول اضافه کرد

د ) فقط به سمبل کلیدی اضافه کرد

 

185. توسط كدام ابزار می توان قسمتهای مختلف شكل را به طور دستی و آزاد انتخاب نمود ؟

الف ) Lasso*

ب ) Erase Tools

ج ) Eyedropper

د ) Ink Bottle Tool

 

  1. كدام ابزار برای تغییر اندازه و چرخش استفاده می شود ؟

الف ) Arrow tool

ب ) Free Transform*

ج ) Brush Tool

د ) Pencil Tool

 

187. توسط کدام گزینه در پنجره Publish setting می توانیم شفافیت پنجره را کنترل کنیم ؟

الف ) window mode*

ب ) Quality

ج ) Scale

د ) medium

 

188. توسط دستور get URL ……………

الف ) به آدرس یک وب سایت دسترسی پیدا می کنید

ب ) به یک وب سایت منتقل می شوید*

ج ) یک عکس  Loadمی کنید

د ) یک فیلم Load می کنید

 

189. هدف پنجره Movie explorer چیست ؟

الف ) ارائه یک نمای کلی از فیلم

ب ) ردیابی و یافتن و ویرایش هر عنصر*

ج ) پیش نمایش فیلم

د ) گزینه الف و ب

 

 

190. شکستن یک متن یعنی :

الف ) تغییر متن یک خطی به متن چند خطی

ب ) تبدیل عنصر متنی Static به عنصر متنی Dynamic

ج ) تبدیل متن به عنصر گرافیکی

د ) همه موارد*

 

191. کدام جمله جهت هدف دستور Load Movie است ؟

الف ) برای بخشی از یک فیلم به دلخواه

ب ) بار گذاری تصویر مورد نظر کاربر

ج ) Down load کردن فیلم مورد نظر کاربر*

د ) گزینه الف و ب

 

192. در حالتی كه به نشانگر ماوس شكل یك مستطیل نقطه چین اضافه می شود چه امكانی در اختیار كاربر است ؟

الف ) انتخاب كل شكل*

ب ) انتخاب قسمتی از شکل

ج ) انتخاب قسمتهای درونی شکل

د ) انتخاب قسمتهای بیرونی شکل

 

193. برای رنگ آمیزی مجدد شكل از كدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Paint Bucket Tools*

ب ) Brush Tool

ج ) Free Transform

د ) Pencil Tool

 

194. اگر دکمه شما فقط در وضعیت Hit تصاویر گرافیکی داشته باشد، چه اتفاقی می افتد ؟

الف ) کار نمی کند

ب ) یک دکمه نامرئی ایجاد می شود*

ج ) پیغام خطا صادر می شود

د )

 

195. به هنگام ویرایش یک سمبل توجه به کدام نکته ضروری است ؟

الف ) شاخص قرمز رنگ در فریمی باشد که قصد ویرایش آنرا دارید*

ب ) به تعداد فریم ها شود

ج ) سمبل شما به رنگ قرمز نباشد

د ) هیچکدام

 

196. نقطه ای است كه باعث چسبندگی شكل بر لایه راهنما می شود را چه می نامند ؟

الف ) نقطه Hint

ب ) نقطه Snape*

ج ) نقطه Ease

د ) هیچكدام

 

197. …………………… زمان انیمیشن را نشان می دهد.

الف ) Elapsed Frame*

ب ) Edit Multiple Frame

ج ) Onion Skin outline

د ) Onion Skin

 

198. چگونه می توان به Action دسترسی پیدا كرد ؟

الف ) با زدن كلید F9

ب ) انتخاب گزینه Action از پنجره Window

ج ) با زدن كلید F5

د ) گزینه الف و ب*

 

199. معمولا کدام فریم ها صدا گذاری می شود ؟

الف ) Over

ب ) Up

ج ) Down

د ) الف و ج*

200. کدام دستور باعث توقف تمام صدا ها می شود ؟

الف ) Stop

ب ) Stop All Sound*

ج ) Go to and Stop

د ) همه موارد

 

201. به دفعات دلخواه می توان به شكل ها……………..داد.

الف ) Motion Tween*

ب ) Shape Tween

ج ) Frame to Frame

د ) هیچكدام

 

202. قرینه كردن یك شكل توسط ابزار Transform چگونه انجام می گیرد ؟

الف ) توسط كلید Ctrl

ب ) توسط كلید Alt*

ج ) توسط كلید Enter

د ) توسط كلید Shift

 

203. كدام نوع فریم است كه محتوای فریمهای قبلی را در خود نگه نمی دارد ؟

الف ) Key Frame

ب ) Blank Key Frame*

ج ) Insert Key Frame

د ) هیچکدام

 

204. فیلمی با 120فریم ایجاد شده . اگر زمان نمایش 25 ثانیه طول بكشد ، نرخ فریم را روی چه عددی باید تنظیم شود ؟

الف ) 5*

ب ) 10

ج ) 15

د ) 20

 

205. برای ایجاد انیمیشن چند فریم نیاز است ؟

الف ) یکی

ب ) دو تا یا بیشتر*

ج ) کمتر از 3 تا نباشد

د ) هیچکدام

 

206. با چه شکلی می توان یک گروه تشکیل داد ؟

الف ) یکی

ب ) محدودیت ندارد   *

ج ) دو یا بیشتر

د ) هیچکدام

 

207. اگر سرعت نمایش روی FPS 60 تنظیم شده باشند، چقدر طول می کشد تا به 90 فریم برسد ؟

الف ) دقیقا 5/1 ثانیه*

ب ) 5/1 ثانیه یا بیشتر

ج ) 2 ثانیه

د ) هیچکدام

 

208. مدیریت لایه ها در …….. است.

الف ) Stage

ب ) Library

ج ) Panels

د ) Time Line*

 

209. برای اینكه تمام قسمتهای (Fill , Stroke) انتخاب شوند، باید……… كرد ؟

الف ) Fill را پاك كرد

ب ) بر روی آنها دابل كلیك كرد*

ج ) بروی آن كلیلك كرد

د ) Stroke را كلیك كرد

210. Time Line توسط یك اهرم به نام …………… می تواند محتویات فریم ها را نمایش دهد.

الف ) Time Line

ب ) Frame Rate

ج ) layer

د ) Play Head*

 

211. توسط كدام ابزار می توان انتخاب را بر اساس تفرق رنگ انجام داد ؟

الف ) Eyedropper

ب ) Magic Wand

ج ) Ink Bottle Tool

د ) Lasso

 

212. اصل ایجاد حركت در Flash بر روی …………..تنظیم می شود.

الف ) فریم سازی

ب ) انیمیشن سازی

ج ) میان گذاری*

د ) مورد الف و ج

 

213. دستوراتی كه برای Mouse تعریف می شود چه نام دارند ؟

الف ) On Release*

ب ) Motion

ج ) Bottom

د ) Symbol

 

214. در Flash چند مد رنگی وجود دارد ؟

الف ) 2*

ب ) 4

ج ) 6

د ) 8

 

215. برای یكپارچه سازی شكل از چه كلیدهای تركیبی استفاده می شود ؟

الف ) Ctrl + G*

ب ) Ctrl + F

ج ) Ctrl + V

د ) Ctrl + C

 

216. محل قرار گیری صوت در فیلم کجاست ؟

الف ) در فریم های کلیدی*

ب ) در لایه صوتی مربوطه

ج ) در Library

د ) هیچکدام

 

217. كدام كلیدهای تركیبی می تواند اعضای یك جمله را به صورت مجزا در آورد ؟

الف ) Ctrl + C

ب ) لایه ماسك*

ج ) لایه راهنما

د ) هیچکدام

 

218. برای ایجاد یک انیمیشن چند فریم نیاز است ؟

الف ) یکی

ب ) دو تا یا بیشتر *

ج ) کمتر از 3 تا نباشد

د ) به تعداد نامحدود

 

219. با كدام Option می توان خطوط دلخواه را با زاویه 90 درجه رسم كرد ؟

الف ) Straighten*

ب ) Smooth

ج ) Ink

د ) Arrow

 

 

 

230. کدامیک از فرمت های فایلی زیر قابلیت پخش در flash player را دارد ؟

الف ) Avi

ب ) mp3

ج ) flv*

د ) mov

 

231. لایه……….در حقیقت پوششی است که روی صفحه قرار گرفته باعث نمایش بخشی از عناصر موجوددر صفحه و مخفی شدن عناصر دیگری از صفحه می گردد ؟

الف ) لایه ماسک *

ب ) لایه ماسک شده

ج ) لایه معمولی

د ) لایه راهنما

 

232. کدام یک از موارد زیردر موردلایه ماسک ولایه ماسک شده درست است ؟

الف ) لایه ماسک شده به صورت زیرمجموعه لایه ماسک در آمده این یعنی این لایه تحت تاثیر  لایه بالایی قرار گرفته است

ب ) لایه ماسک ولایه ماسک شده به حالت غیر قابل ویرایش یا قفل شده در می آیند

ج ) آیکن کنار نام لایه ها در لایه ماسک ولایه ماسک شده تغییر شکل می دهند

د ) هر سه مورد*

 

233. مفهوم شکل میانی در فریم یک تا پنجاه چیست ؟

الف ) در فریم اول شکل کامل است و در فریم پنجاه شکل کم رنگ می شود

ب ) از فریم اول تا فریم پنجاه  رفته رفته به شکل نهایی تبدیل میشود*

ج ) در فریم اول کامل ترسیم ناگهان ظاهر و تا فریم پنجاه ثابت می شود

د ) در فریم اول شکل مشاهده نمیشود و در فریم پنجاه ناگهان پر رنگ میشود

 

234. کدام گزینه در مورد لایه راهنما (add quid layer)صحیح می باشد ؟

الف ) لایه راهنما در انیمشن نهایی نیز دیده خواهد شد.

ب ) لایه راهنما باعث افزایش حجم پروژه نهایی می شود

ج ) تعیین مسیر از قبل تعیین شده برای حرکت انیمیشن ایجاد می شود*

د ) تعیین یک لایه مجزا برای انیمشن های دیگر

 

235. منظور از دکمه onion skin در خط time line چیست ؟

الف ) محتوای فریم های مجاور را به صورت محو شده نمایش میدهد*

ب ) محتوای فریم های مجاور را در هم ادغام میکند

ج ) ایجاد لایه راهنما

د ) ایجاد لایه

 

236. چند Action روی یک دکمه قرار می گیرد ؟

الف ) برای هر رخداد ماوس یک مورد

ب ) کمتر از 2 تا

ج ) فقط 2 تا

د ) به تعداد دلخواه*

 

237. آیا Action تنها روش ایجاد یک سر پیوند Hyper Link است ؟

الف ) بله. مگر آنکه آنرا در html انجام دهید

ب ) خیر. برای ایجاد سر پیوند ها توسط متن، روش های خودکار وجود دارد*

ج ) خیر. برای ایجاد سر پیوند ها ، یک بخش کلی از Actionها درTool Box وجود دارد

د ) هیچکدام

 

238. با کدام یک از دستورات زیر می توانیم کاراکترهای یک متن را از هم جدا کرده .روی هر کاراکتر عمل دلخواهی را انجام دهیم؟

الف ) modify>text edit

ب ) modify >text select

ج ) modify>text change

د ) modify>break apart *

 

239. کدام گزینه عملگر مقایسه ای است ؟

الف ) =!       *

ب ) =%

ج ) =/

د ) =+

220. …………………. برای ایجاد لایة راهنما بكار می رود ؟

الف ) Layer Insert

ب ) guide Insert Motion*

ج ) Folder Insert Layer

د ) Recycle bin

 

221. در فلش كدام مد رنگی معمولاً برای مانیتور و WEB مورد استفاده دارد ؟

الف ) CMYK

ب ) BMP

ج ) RGB*

د ) HSB

 

222. كدام ابزار برای رسم خطوط با فرم حركت دست است ؟

الف ) Pencil Tool*

ب ) Line tool

ج ) Rectangle Tool

د ) Arrow tool

 

223. كلید تركیبی Ctrl + Enter چه كاربردی دارد ؟

الف ) حذف كلید معمولی

ب ) اجرای نمایش*

ج ) حذف نمایش

د ) حذف فریم كلیدی

 

224. ضرورت استفاده از لایه ها در فلش چیست ؟

الف ) سرعت بخشی به اجرای كار

ب ) زیبا سازی كار انیمیشن

ج ) كنترل و دستور دهی دقیق بر روی اشیاء*

د ) كم كردن حجم فایل اجرایی

 

225. وقتی شكلی را به حالت انتخاب می برید به چه صورتی دیده می شود ؟

الف ) به صورت كامل

ب ) به صورت مشبك*

ج ) به صورت موازی

د ) به صورت نصف

 

226. …………………… زمان انیمیشن را نشان می دهد.

الف ) Onion Skin outline

ب ) Elapsed Frame*

ج ) Edit Multiple Frame

د ) Onion Skin

 

227. کدامیک از موارد زیر درباره اصول کدنویسی در اکشن اسکریپت صحیح نیست ؟

الف ) حساس بودن به حروف کوچک و بزرگ

ب ) نام کلاسها همیشه با حروف کوچک و بزرگ شروع می شوند

ج ) ثابتها به طور کامل با حروف بزگ نوشته می شوند

د ) کلمات رزرو شده به رنگ خاکستری دیده می شوند*

 

228. اگرa=5  باشدخروجی عبارت   a*=3  کدام گزینه است ؟

الف ) 2

ب ) 15*

ج ) 1

د ) 0

 

229. کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) در فلش  می توان صوتی ایجاد نمود

ب ) در فلش میتوان فایل صوتی مورد نظر را مستقیما به فیلم اضافه نمود

ج ) میتوان صدا را در هر لایه ای قرار داد *

د ) فلش فقط از فایل های صوتی با پسوند wav پشتیبانی میکند

 

 

240. با انتخاب منوی Ease در پانل Perapertis و تعیین مقدار 100 در اولین فریم یک Motion Tween  چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود ؟

الف ) انیمیشن در طول مسیرکند خواهد شد

ب ) انیمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت

ج ) سرعت انیمیشن بالا می رود*

د ) در سرعت انیمیشن  تاثیر دارد

 

241. کامپونتlist box ایجاد کرده ایم میخواهیم این کامپونت را به combo box تغییر دهیم کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) کامپونت جدید را به فرم درگ کرده

ب ) از کادر properties دکمه ی swap را انتخاب میکنیم

ج ) از نوار ابزار components موضوع جدید را به فرم درگ میکنیم

د ) کامپونت list box را انتخاب و گزینه ی edit را بر می گزینیم*

 

242. معمولا در فیلم های سنتی تعداد فریم های ثابت در یک ثانیه حرکت می کند …….. است.

الف ) در هر ثانیه ده فریم (10fps)

ب ) در هر ثانیه   24 (24fps)  *

ج ) در هر ثانیه 1365   (10fps)

د ) در هر ثانیه 100   (100fps)

 

243. مولفه ای با نام BTM داریم برای پنهان کردن ان در زمان اجرا از کدام دستور استفاده می شود ؟

الف ) btm.enabled=true;

ب ) btm.enabled=true;

ج ) btm.visible=true;

د ) btm.visible=false;*

 

244. اکشن چیست ؟

الف ) تعدادی فرمان است که به فلش می گوید چه عملکردی داشته باشد*

ب ) هرچیزی که روی صحنه قرار دارد

ج ) نام حالتی از نمایش است

د ) تابع نام دیگر اکشن است

 

245. منظوراز خاصیت   ymouse  کدام است ؟

الف ) این خاصیت مختصات x مکان نما بر حسب inch بر میگرداند

ب ) این خاصیت مختصات y مکان نما بر حسب پیکسل بر میگرداند*

ج ) این خاصیت مختصات y مکان نما بر حسب inch بر میگرداند

د ) این خاصیت مختصات x مکان نما بر حسب پیکسل بر میگرداند

 

246. کدام دستور زیر برای انتقال هد به فریم60 از صحنه “Main”  و توقف نمایش به کار می رود ؟

الف ) go to And stop(60,”main”)

ب ) go to And play(60,”main”)

ج ) go to And play(“main”,60)

د ) go to And stop(“main”, 60)  *

 

247. برای نوشتن چندین خط توضیحات از کدام گزینه استفاده میشود ؟

الف ) متن را بین دو علامت */  / * مینویسیم                           *

ب ) متن را بین دو علامت/ * */ مینویسیم

ج ) متن را بین دو علامت/    / مینویسیم

د ) متن را بعد از علامت // مینویسیم

 

248. ثابت max-value  چه کاربردی دارد ؟

الف ) برای پیدا کردن حد پایین متغیرهای عددی

ب ) برای پیدا کردن حد پایین متغیرهای رشته ای

ج ) برای پیدا کردن حدبالای متغیرهای رشته ای

د ) برای پیدا کردن حد بالای متغیرهای عددی*

 

249. اگر بخواهید فریم های كلیدی را حذف كنید ، چه باید بكنید ؟

الف ) ابتدا كلیك راست ، سپس انتخاب گزینه Clear key frame*

ب ) ابتدا كلیك راست ، سپس انتخاب گزینه Delete  key frame

ج ) ابتدا كلیك راست ، سپس انتخاب گزینه Remove key frame

د ) هیچكدام

 

 

250. پسوند ….. بدون نیاز به نرم افزار Flash و همچنین Flash Player قابل اجرا است.

الف ) swf .

ب ) fla .

ج ) exe .*

د ) doc .

 

251. FLASH MXتا چند رنگ را میتواند در یک گرادیان داشته باشد ؟

الف ) 15 رنگ*

ب ) 8 رنگ

ج ) 6 رنگ

د ) 12 رنگ

 

252. در حالت Ease In حركت شكل در موقع اجرا با حركتی……. شروع شده و به تدریج …….. می شود.

الف ) تند / آهسته

ب ) آهسته / تند*

ج ) در این حالت شی هیچ حركتی ندارد

د ) هیچكدام

 

253. در صورتی كه بخواهید یك چهارضلعی با اضلاع هم اندازه رسم كنید، باید از چه كلیدی استفاده كنیم ؟

الف ) shift*

ب ) insert

ج ) Ctrl

د ) Alt

 

254. میزان گرد بودن گوشه های شكل را با كدام Option می توان تنظیم كرد ؟

الف ) Round Rectangle Radius*

ب ) Rectangle Tool

ج ) Line tool

د ) Line Stroke

 

255. ایجاد انیمیشن یک دایره که به دور خود می چرخد و به بالا وپایین حرکت می کند توسط کدام نوع فریم میانی ایجاد می شود ؟

الف ) Frame By Fram

ب ) Shape Tween

ج ) Motion Tween Cassic

د ) Motion Tween       *

 

256. اگر در پانل property روی مثلث سفید رنگی که گوشه سمت راست پایین پانل است کلیک و در متن frame rateعدد 10 را تایپ کنیم چه عملی انجام می شود.

الف ) برنامه کاربردی 10 فریم را در هر ثانیه نمایش خواهد داد*

ب ) روی صفحه 10 فریم ظاهر می شود

ج ) یک جدول 10 ستونی باز می شود

د ) یک کادر 10 در 10 سانتی باز می شود

 

257. یک مربع ترسیم شده است میخواهیم ان را به یک سمبل تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) منویModify گزینه Convert to symbol *

ب ) منوی Edit گزینه symbol

ج ) منوی insert گزینه convert to symbol

د ) منویModify گزینه symbol

 

258. چند نوع متن رامی توان به سند flash mx اضافه نمود ؟

الف ) متن ثابت متن ورودی ومتن پویا را می توان به سند اضافه نمود*

ب ) متن های ورودی که نام مشخصات واطلاعات انها در فرم ها ثبت شده دباشد

ج ) فقط متن های ثابت که از قبل اماده شده باشد

د ) متن خروجی

 

259. چگونه می توان یک لایه را حذف کرد ؟

الف ) فشردن  کلید Delete روی نام لایه

ب ) فشردن کلیک سمت راست روی نام لایه و انتخاب گزینه Delete Layer

ج ) انتخاب لایه و کلیک روی سطل زباله

د ) همه ی موارد*

260. هرگاه با استفاده از قطره چکان نمونه رنگ یک خط (stroke)را انتخاب کنیم ,انگاه چه اتفاقی رخ میدهد ؟

الف ) روی fill هرشکلی کلیک نماییم ,به رنگ دلخواه تبدیل میشود

ب ) بلافاصله ابزار ink bottle فعال میشود  *

ج ) بلافاصله کادر option باز میشود

د ) بلافاصله ابزار paint bucket فعال میشود

 

261. کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) ابزارpaint bucket برای رنگ امیزی اشیاء بسته به کار میرود*

ب ) ابزار ink bottle برای تغییر رنگ یک سطح به کار میرود

ج ) ابزار oval چندضلعی منتظم رسم میکند

د ) ابزار Eye dropper رنگ یک خط را تغییر میدهد

 

262. ازابزار قلم (pen)به چه منظور استفاده میشود ؟

الف ) این ابزار برای رسم منحنی های منظم کاربرد دارد

ب ) این ابزار نقاط ویرایش دریک شکل را نشان میدهد*

ج ) این ابزار برای کشیدن خطوط راست کاربرد دارد

د ) این ابزار برای رسم دایره وبیضی کاربرد دارد

 

263. کدام نوع داده برای متغیرهای رشته ای مناسب است ؟

الف ) string *

ب ) unit

ج ) Boolean

د ) number

 

264. اسکریپت چیست ؟

الف ) مجموعه کد های غیر قابل اجرا

ب ) مجموعه کد های ایجاد شده پس از اجرا

ج ) مجموعه کد های قابل اجرا     *

د ) هیچكدام

 

265. ضرورت استفاده از لایه ها در فلش چیست ؟

الف ) زیبا سازی كار انیمیشن

ب ) كنترل و دستور دهی دقیق بر روی اشیاء*

ج ) كم كردن حجم فایل اجرایی

د ) سرعت بخشی به اجرای كار

 

266. فریم های كلیدی چه فریم هایی هستند ؟

الف ) فریم هایی هستند كه توسط فلش ساخته می شوند

ب ) فریم هایی هستند كه توسط خود ما ساخته می شوند*

ج ) فریم هایی هستند كه به طور اتوماتیك با اجرای برنامه ساخته می شوند

د ) هیچكدام

 

267. در كجا و توسط كدام گزینه می توان طول و عرض صفحه Stage را برای كار تنظیم كنید ؟

الف ) توسط گزینه Dimensions در پنجره Document Properties*

ب ) توسط گزینه Match در پنجره Document Properties

ج ) توسط گزینه Background Color در پنجره Document Properties

د ) توسط گزینه Frame Rate در پنجره Document Properties

 

268. از آیكون ….. برای مخفی كردن لایه ها استفاده می شود ؟

الف ) مستطیل تو خالی

ب ) چشم*

ج ) مداد

د ) ذره بین

 

269. نقاط Hint را فقط باید در ……… شكل قرار داد.

الف ) میانه

ب ) خارج

ج ) محیط*

د ) مورد الف و ج

270. دستوراتی كه برای Mouse تعریف می شود چه نام دارند ؟

الف ) Motion

ب ) Symbol

ج ) Bottom

د ) Release On*

 

271. اگر بخواهید Stage خود را در حالت Printer، Match كنید. از كدام گزینه استفاده می كنید ؟

الف ) توسط گزینه Match در پنجره Document Properties*

ب ) توسط گزینه Background Color در پنجره Document Properties

ج ) توسط گزینه Dimensions در پنجره Document  Properties

د ) توسط گزینه Frame Rate در پنجره Properties Document

 

272. لایه راهنما باید ………. لایه اصلی باشد ؟

الف ) پایین

ب ) کنار

ج ) بالا*

د ) جدا

 

273. …………………… زمان انیمیشن را نشان می دهد ؟

الف ) Onion Skin

ب ) Onion Skin outline

ج ) Edit Multiple Frame

د ) Elapsed Frame*

 

274. استفاده از كلید ……… .این كار باعث كم شدن سرعت و نرم شدن حركت آن می شود.

الف ) F7

ب ) F5*

ج ) F6

د ) F12

 

  1. كلید تركیبی Ctrl + Enter چه كاربردی دارد ؟

الف ) حذف نمایش

ب ) حذف كلید معمولی

ج ) اجرای نمایش*

د ) حذف فریم كلیدی

 

276. در Color mixer با کادر Alpha چه خاصیتی را میتوانیم برای گرادیان  تنظیم کنیم ؟

الف ) شماره رنگ

ب ) سفید بودن

ج ) مشکی بودن

د ) شفافیت و وضوح رنگ*

 

277. با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد ؟

الف ) Grid fill

ب ) fill Guide*

ج ) vine fill

د ) symmetry fill

 

278. در Flash محلی که کار هنری خود را در آن می کشید چه نامیده می شود ؟

الف ) Stage*

ب ) Panel

ج ) Library

د ) Tool Box

 

279. گزینه Export script  در پانل Action چه استفاده ای دارد ؟

الف ) برای استفاده از script خارجی

ب ) برای تولید اسکریپت داخلی

ج ) برای ویرایش اسکریپت خارجی

د ) برای تولید script خارجی     *

280. دستورات توقف (stop) پخش (play)  در کدام دسته بندی از پنجره Action وجود دارد ؟

الف ) Objects

ب ) Functions

ج ) Operators

د ) Timeline Control  *

 

281. محل قرار گرفتن فریم های ایجاد شده كجاست ؟

الف ) Frame Rate

ب ) Time Line*

ج ) Play Head

د ) هیچكدام

 

282. برای ساختن Gradient خطی حداقل …. رنگ و حداكثر …. رنگ را می توان انتخاب كرد.

الف ) 3 و 10

ب ) 2 و 8*

ج ) 4 و 8

د ) 2 و 10

 

283. برای نمایش خطوط شبکه (Grid) ازکدام کلید ترکیبی استفاده میشود ؟

الف ) ctrl+;  *

ب ) ctrl+D

ج ) ctrl+shift+G

د ) ctrl+G

 

284. در مدل رنگ HSB ,میزان اشباع رنگ مقابل کدام فیلد قرار میگیرد ؟

الف ) saturation *

ب ) Brightness

ج ) Hue

د ) در این مدل ,میزان اشباع رنگ قابل تنظیم شدن نیست

 

285. هنگام استفاده از ابزار PEN با پایین نگه داشتن دکمه….. این ابزار به ابزار Convert Anchor point تبدیل می شود.

الف ) ctrl

ب ) tab

ج ) shift

د ) alt*

 

286. وقایعی هستند که شی می تواند نسبت به آنها واکنش نشان دهند را چه می گویند.

الف ) کلاس

ب ) متد

ج ) رویداد*

د ) شی

 

287. در قسمت نوار وضعیت Time Line کدام یک از موارد زیر نمی باشد ؟

الف ) زمان سپری شده از فیلم

ب ) شماره فریم جاری

ج ) سرعت اجرای فایل

د ) تعداد فریم ها *

 

288. با کدامیک از ابزار های زیر می توانیم چهارضلعی و دایره ترسیم نمایید ؟

الف ) pencil oval

ب ) rectangle oval*

ج ) pencil oval

د ) stroke – fill

 

289. کدام متد برای پخش فیلم خاص مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف ) Next Frame

ب ) Go To And Play     *

ج ) Go To And Stop

د ) play

290. کدام متد برای پخش قیلم  متوقف شده مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف ) Next Frame

ب ) Go To And Play

ج ) Go To And Stop

د ) play*

 

291. از کدام کادر محاوره ای action یک تابع را می توان فراخوانی کرد ؟

الف ) functions*

ب ) objects

ج ) actions

د ) call functions

 

292. کدام مولفه در زمان اجرا قابل رویت نیست ؟

الف ) title list

ب ) color picker

ج ) slider

د ) older*

 

293. توسط کدام گزینه کامپوننت ها را مشاهده کرد ؟

الف ) منوی viewگزینه componts

ب ) منوی  viewگزینه library

ج ) منوی window گزینه compont*

د ) منوی window گزینه library

 

294. هنگامی که ویژگی………… فعال شود میتوان خصوصیات دکمه ها مثل ناحیه کلیک و نواحی دیگر دکمه را مشاهده نمود ؟

الف ) control enable simple button  *

ب ) registration

ج ) button

د ) action

 

295. در محیط تایپ اکشن اسکریپت چنانچه بخواهیم اطلاعات لازم در مورد یک فرمان کسب کنیم کدام گزینه مناسب است ؟

الف ) insert a target path

ب ) References*

ج ) syntax

د ) Debug option

 

296. اگر بخواهید فریم های كلیدی را حذف كنید ، چه باید بكنید ؟

الف ) ابتدا كلیك راست ، سپس انتخاب گزینه Clear key frame*

ب ) ابتدا كلیك راست ، سپس انتخاب گزینه Delete key frame

ج ) ابتدا كلیك راست ، سپس انتخاب گزینه Remove key frame

د ) هیچكدام

 

297. از ………….. هنگامی استفاده می شود كه بخواهید كار تبدیل شكلی را به شكل دیگر انجام دهید.

الف ) Shape Tween*

ب ) Motion Tween

ج ) Frame to Frame

د ) هیچكدام

 

298. كدام گزینه در پنجره Color Mixer رنگهای مطلق را در اختیار كاربر قرار می دهد ؟

الف ) Bitmap

ب ) Solid*

ج ) Radial

د ) Liner

 

299. متغیر…..فقط در محدوده{ }قابل دسترسی است.

الف ) متغیرسراسری(global)

ب ) همه نوع متغیر

ج ) متغیرفراگیر

د ) متغیرمحلی(local) *

 

 

310. در صورت قفل بودن یك لایه كاربر چه امكانی در اختیار دارد ؟

الف ) امكان كپی لایه

ب ) امكان حدف لایه

ج ) امكان تغییر بر روی لایه

د ) هیچكدام*

 

311. پسوند ….. بدون نیاز به نرم افزار Flash و همچنین Flash Player قابل اجرا است .

الف ) swf .

ب ) doc .

ج ) exe .*

د ) fla .

 

312. كدام یك از فایلهای فلش استفاده چندانی بر روی وب ندارد ؟

الف ) فایل با پسوند exe .*

ب ) فایل با پسوند gif .

ج ) فایل با پسوند swf .

د ) فایل با پسوند fla .

 

313. مدهای رنگی فلش …….. و ………… هستند.

الف ) HSB , RGB*

ب ) HSB , CMYK

ج ) RGB , BMP

د ) CMYK , RGB

 

314. عددی پیش فرض برای سرعت نرخ فریم چیست ؟

الف ) 16

ب ) 10

ج ) 12*

د ) 24

 

315. در صورتی كه بخواهید یك چهارضلعی با اضلاع هم اندازه رسم كنید، باید از چه كلیدی استفاده كنیم ؟

الف ) Ctrl

ب ) shift*

ج ) insert

د ) alt

 

316. از كدام ابزار برای رسم چهارضلعی استفاده می شود ؟

الف ) Oval tool

ب ) Line tool

ج ) Rectangle Tool*

د ) Line Stroke

 

317. در Flash محلی که ابزار های ترسیمی در آن قرار دارد چه نامیده می شود ؟

الف ) Stage

ب ) Panel

ج ) Library

د ) Tool Box*

 

318. در صورت قفل بودن یك لایه كاربر چه امكانی در اختیار دارد ؟

الف ) امكان حدف لایه

ب ) امكان كپی لایه

ج ) امكان تغییر بر روی لایه

د ) هیچكدام*

 

  1. قرینه كردن یك شكل توسط ابزار Transform چگونه انجام می گیرد ؟

الف ) توسط كلید Alt*

ب ) توسط كلید Ctrl

ج ) توسط كلید Enter

د ) توسط كلید Shift

300. از كدام ابزار برای تغییر اندازه و تغییر جهت نور Gradient در اشكال مختلف استفاده می شود ؟

الف ) Free Transform

ب ) Liner

ج ) Fill Transform*

د ) Radial

 

301. در یک فرم ثبت نام چنانچه کاربر بخواهد جنسیت خودرا انتخاب نمایید استفاده از کدام کامپوزیت مناسب است ؟

الف ) list box

ب ) radio button*

ج ) push button

د ) combo box

 

302. برای دسترسی به تنظیمات مولفه از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود ؟

الف ) Ctrl+F7

ب ) shift+f7   *

ج ) Alt+F7

د ) F7

 

303. كدام ابزار برای تغییر اندازه و چرخش استفاده می شود ؟

الف ) Arrow tool

ب ) Pencil Tool

ج ) Brush Tool

د ) Free Transform*

 

304. توسط كدام ابزار می توان انتخاب را بر اساس تفرق رنگ انجام داد ؟

الف ) Eyedropper

ب ) Lasso

ج ) Magic Wand*

د ) Ink Bottle Tool

 

305. برای اینكه تمام قسمتهای (Fill , Stroke) انتخاب شوند، باید……… كرد ؟

الف ) Fill را پاك كرد

ب ) بر روی آنها دابل كلیك كرد*

ج ) بر روی آن كلیك كرد

د ) Stroke را كلیك كرد

 

306. عملیاتی که به صورت تابع نوشته می شوند و برای کنترل اشیا به کارمیروند ………. می گویند.

الف ) متد *

ب ) شی

ج ) رویداد

د ) کلاس

 

307. عمل کلیک یک ………… است.

الف ) متد

ب ) شی

ج ) رویداد*

د ) کلاس

 

308. انواع Symbol را نام ببرید .

الف ) Movie Clip

ب ) Bottom

ج ) Graphic

د ) هر سه مورد*

 

309. پسوند swf حاصل اجرای چه فایلی است ؟

الف ) فایل با پسوندpsd .

ب ) فایل با پسوند fla .*

ج ) فایل با پسوند exe .

د ) فایل با پسوند gif .

320. به چه روشهایی می توان لایه را حذف كرد ؟

الف ) انتخاب لایه و كلیلك بر روی سطل بازیافت

ب ) كشیدن لایه به سمت سطل بازیافت

ج ) استفاده از كلید Delete صفحه كلید

د ) موارد الف و ب*

 

321. با دابل کلیک کردن روی شکل در ابزار selectionمی توان اقدام به جابجایی ………..کرد.

الف ) فقط محتویات عنصر بغیر از stork

ب ) فقط stork

ج ) کل عنصر     *

د ) هیچکدام

 

322. كدام گزینه در پنجره Color Mixer برای ساختن Gradient شعاعی بكار می رود ؟

الف ) Radial*

ب ) Bitmap

ج ) Solid

د ) Liner

 

323. از كدام گزینه برای رنگ آمیزی Stroke شكل استفاده می شود ؟

الف ) Tools Paint Bucket

ب ) Erase Tools

ج ) Pencil Tool

د ) Ink Bottle Tool*

 

324. در حالت ……. زاویه ها كاملا نرم رسم می شوند ؟

الف ) Straighten

ب ) Smooth*

ج ) Ink

د ) Arrow

 

325. نقطه ای است كه باعث چسبندگی شكل بر لایه راهنما می شود را چه می نامند ؟

الف ) نقطه Snape*

ب ) نقطه Hint

ج ) نقطه Ease

د ) هیچكدام

 

326. كدام یك از فایلهای فلش بر روی وب استفاده بسیار دارد ؟

الف ) فایل با پسوند fla .

ب ) فایل با پسوند exe .

ج ) فایل با پسوند swf .*

د ) هیچكدام

منبع:مدرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید