login_logo2-4

نمونه سوال فتوشاپ همراه با جواب

1-   برای تغییر ابعاد و resolution ی تصویر باید از دستور …………..استفاده کنیم؟

الف)edit  – image                                        ب) edit      – image size       

ج)image        constration                          د) image      image size*

2– در ناحیه pixle dimensions پهنا و ارتفاع تصویر بر جسب ………………….. و درصد نشان داده می شود.

الف ) سانتیمتر            ب) میلیمتر       ج)  پیکسل*         د)اینچ

3– انتخاب کدام گزینه سبب می شود که هنگام تعییر سایز تناسب تصویر حفظ شود ؟

الف)constrain  proportions *     ب) resample image       ج)  image  size      د) document size

4– کدام گزینه است که با فعا ل بود نش تغییر اندازه وضوح را تغییر نمی دهد؟

الف) document size   ب) resample image*     ج) pixle dimentions   د(  constrain proportionsپ

5– دستور image size اندازه چه چیزی را تغییر می دهد؟

الف)تصویر       ب)بوم       ج) قلم مو      د ) گزینه الف و ب*

6– برای تغییر ابعاد بوم از چه دستوری استفاده می کنیم؟

الف)canvas size*      ب) rotate canvas       ج)anchor         د) گزینه الف و ب

7– ابزار crop  مانند چیست؟

الف) چاقو        ب) قیچی*        ج) قلم مو       د) پاک کن

8– کدام گزینه مشخص می کند که فضای اضافه به کدام بخش بوم اضافه شود؟

الف)arbitrary     ب)relative         ج) *anchor       د)current size

9– برای چرخاندن کل  فایل از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) convas size       ب) calculations          ج)trim                    د)rotate convas*  

10-برای چرخاندن فایل به میزان 90درجه جهت عقزبه ساعت از کدام گزینه استفاده می کنند؟

الف) 90ccw                ب)90cw *                 ج)90cww                      د)arbitrary

11-با دادن چه زاویه ای فایل را یک نیم دایره می چرخانیم؟

الف) 180درجه*               ب)90 درجه               ج)360 درجه                     د)60 درحه

12– با استفاده از کدام گزینه می توان فایل را 50 درجه دوران داد؟

الف)50cw            ب)50ccw            ج) arbitrary*          د)rotate

13– کدام گزینه زیر مجموعه ابزار stamp است؟

الف) clone            ب)difine               ج) pattern         د)الف و ج*

14– در ابرار pattern stamp فعال بودن کدام گزینه ابزار را هوشمند می سازد ؟

الف)flow             ب) aligned*           ج)opacity         د)impressionist

15– در ابزار eraser کدام گرینه مقدار لایه رنگی که باید از یک نقطه برداشته شود را تعیین می ند؟

الف)flow         ب)fill         ج)opacity *             د)feather

16– گزینه ی earaser to چه کاری انجام می دهد؟

الف)پاک کن را به یک پاک کن حافظه دار تبدیل می کند.

ب)پاک کن را به یک پاک کن هوشمند تبدیل می کند.

ج) اگر ماوس را روی تصویر بکشیم وضعیت رنگ به جالتی که در آخرین save بوده باز می گزرر.

د) الف و ج*

17– ……………..فقط آن نواحی که دارای رنگ زمینه هستند را پاک می کند.

الف)background earaser        ب)once       ج) *background swatch        د)continuous

18-یکی از خالتهای گزینه ی sampling ………………(پیوسته)است.

الف) *contiguous                   ب)once        ج)magic earaser         د)الف و ب

19magic earaser   به چه معناست؟

الف)پاک کردن پس زمینه        ب)پاک کن سحر آمیز*    ج)پاک کن هوشمند       د)دکمه زمینه

20– در ابزار magic earaser  فعال بودن کدام گزینه باعث می شود فقط پیکسل های مجاور پیکسل انتخاب شده در یک محدوده بسته توسط پاک کن پاک شود ؟

الف)once                ب)opacity                        ج)flow                       د)contiguous*

21– با هر بار کشیدن کادر انتخاب کادر جدد به کادرهای قبلی افزوده می شود ؟

الف)add to selection *                                      ب)subtract from select        

ج) intersect with selection                               د( new select

22-در صورت انتخاب چه گزینه ای تاثیر روی نسبت عرض و طول منطقه انتخاب شده درست باشد ؟

الف) fixe size        ب)retio  fixed aspect  *         ج)fixed aspect         د) هیچکدام

23– گزینه feather   در نوار option  برای چه چیزی به کار می رود؟

الف)برای ضخامت دور کادر انتخاب           ب)برای ساخت و پرداخت 
ج)برای  ترسیم کادر                               د)برای نرم کردن  لبه های کادر انتخاب و محو شدن حاشیه ها*  

24– ابزارهای نقاشی ……………و……………..هستند؟

الف)استفاده از پالت هایی مانند color و swatch     ب)ابزارهای نقاشی color picker و paint bucket*  

ج) color  و  window                                      د ( swatch  و  color picker

25– کلید میان بر cut کدام است؟

الف) ctrl+a         ب)ctrl+r        ج)ctrl+t         د)ctrl+x*  

26– فرمت استاندارد ویندوز………………….  است.

الف) eps                      ب)pdf                ج) bmp *                 د)cdr

27– کدام یک از گزینه های زیر لایه ی ما را یک گام به عقب برمی گرداند؟

الف)send backward*          ب) bring to front                   ج)bring to front       د) send to back

28– در منوی edit  دستور این inside چه حالتی دارد؟

الف) بیرون کادر         ب)داخل کادر*       ج)وسط کادر      د)هیچکدام

29– برای این که کتدری دقیقا مربع شکل رسم کنید هنگام درگ چه   کلیدی را باید نگه داشت؟

الف) shift *             ب)ctrl            ج)shift+ctrl             د)ctrl+m

30-اگر روی …………………..تنظیم کنیم انتخاب نسبت به اعداد ما اندازه ثابتی پیدا  میکند؟

الف)normal size       ب)normal         ج) fixed size*         د) fixed aspect ratio

31– منوی filter  شامل چند گروه است و بنابه عملرد شان به چند دسته تقسیم می شود؟

 الف) 12 گروه و2 دسته       ب)13 گروه و 3 دسته*        ج) 11 گروه و 4 دسته       د)14 گروه و 3 دسته

32– توسط این منو می توان اعمالی را مانند پیش نمایش جدید از فایل جاری کوچک و بزرگ کردن نمایشی تصویر ها را انجام داد ؟

الف) منوی view  *       ب)منوی window             ج)منوی edit د            د)منوی layer  

33-از طریق منوی help می توان به ……………………………….

الف)اطلاعات مربوط به plagin دسترسی پیدا کرد .

ب)موقعیت قرار گیری پالت ها را به حالت اولیه شان باز گرداند.

ج)فهرست زاهنمای مطالب زا و عنوانهای موجود در برنامه دسترسی پیدا کرده و آنها را جستجو می کند.

د) گزینه الف و ج*

34-تمام پالتها در چه منویی قرار دارد ؟

الف) منوی window *      ب)منوی help        ج)منوی edit                           د)منوی  view

35– گزینش تصویر کسب اطلاع درباره تصویر توسط چه گزینه ای صورت می گیرد؟

الف)navigator              ب)info                ج)filebrowser *                        د) style

36-گزینه style چه عملی انجام می دهد؟.

الف)سبک رنگ و سایه را تغیین می کند*.                    ب)نمونه گیری رنگ

ج)ترکیب رنگها                                                     د)نگهداری از حالت خاص ابزار

37– در فتوشاپ چند دسته ابزار وجود دارد ؟

الف)2 دسته (انتخاب ومسیر )                                ب)3 دسته (مشاهده و انتخاب ومتن)

ج)4 دسته (انتخاب و نقاشی و مسیر و مشاهده )  *          ج)3 دسته (متن و شکل وبردار )

38-در قسمت history state چه عملی انجام می گیرد ؟

الف)تعداد undo را مشخص می کند. *

ب)نگهداری از حالت حاص ابزار

ج) گزینه های مورد نیاز برای قاب بندی حروف را ارائه می کند.

د)تنظیم متن پاراگرافی در آن قرار دارد .

39– از این گزینه برای تنظیم شکل اشاره گر ماوس به هنگام استفاده از ابزار های موجود در برنامه و همچنین تغییر مشخصات نمایشی سیستم استفاده می شود؟

الف)display , cursors *     ب)paint bucket          ج)airbrush         د)pattern stamp

40– گزینه guides و grid برای چه عملی استفاده می شود ؟

الف)واحد اندازه گیری فایل را تعیین می کند .

ب)برای تنظیم رنگ خطوط راهنما و تقسیم بندی و رنگ خطوط شبکه استفاده می شود . *

ج)تعیین موقعیت مبدا خط کش اشاره گر ماوس را مشخص می کند . *

د )سبب ایجاد جلوه های ویژه در فتوشاپ می شود .

41– در چه قسمتی می توانیم رنگ کاغذ یا صفحه خود را انتخاب کنیم ؟

الف)background contents    ب)indexed color     ج)cmyk      د) background

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید