login_logo2-4

نمونه سوال فری هند MX با جواب

فری هند MX

  1. کدام نوار ابزار حاوی آیکن هایی است که در دسترسی به فرمانهای مورد استفاده را فراهم می سازد ؟

الف ) Info

ب ) Main*

ج ) Help

د ) Document

 

  1. کدامیک از پنلهای زیر به منظور ایجاد اصلاح صفحات سند و وضوح چاپ به کار می رود ؟

الف ) Mixer

ب ) Align

ج ) Document*

د ) Object

 

  1. با استفاده از کدام کادر محاوره می توانید نحوه عملکرد برنامه فری هند را کنترل کرده و پارامتر اجرایی و ساختارهای برنامه را تنظیم کرد ؟

الف ) Preferences*

ب ) Properties

ج ) Customize

د ) Status

 

4. به منظور وارد کردن فایلهای گرافیکی دیگری غیر از فرمت فری هند به این برنامه از چه فرمانی استفاده می شود ؟

الف ) Export

ب ) Import*

ج ) Revert

د ) Translate

 

5. در کدام حالت نمایش موضوعات به صورت خطوط محیطی دیده شده و رنگها مخفی می شود ؟

الف ) Preview

ب ) Key line*

ج ) Fast key line

د ) Fast Preview

 

6. فرمت استاندارد برای فری هند چیست ؟

الف ) FM MX

ب ) FH11*

ج ) FH

د ) FH10

 

7. دستور تنظیمی Right Mouse button magnification در زبانه ………….. از کادر Preferences قرار دارد ؟

الف ) Document

ب ) Text

ج ) General*

د ) Object

 

8. اگر در هنگام درگ صفحه با ابزار Page Tool کلید Alt را نگه داریم چه روی می دهد ؟

الف ) صفحه جاری حذف می شود

ب ) از صفحه جاری یک کپی مشابه تهیه می شود*

ج ) صفحه را با محتویات جابجا می کند

د ) صفحه را بدون محتویات جابجا می کند

 

9. با استفاده از Document کدام امکانات در دسترس قرار می گیرد ؟

الف ) تنظیم اندازه صفحه

ب ) تنظیم حالت نمایش صفحه

ج ) تنظیم کیفیت چاپ

د ) همه گزینه ها صحیح است*

10. در کادر Modify Page قسمت  Bleed size به چه منظور استفاده می شود ؟

الف ) برای تعیین اندازه صفحه

ب ) برای جهت قرار گیری صفحه

ج ) برای تنظیم حاشیه مجازی در اطراف صفحه*

د ) برای چرخاندن صفحه

 

11. واحد اندازه گیری وضوح تصویر چیست ؟

الف ) dot

ب ) dpi*

ج ) inch

د ) pixel

 

12. برای تعریف ابعاد کاغذ به صورت اختیاری از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Letter*

ب ) Legal

ج ) Custom

د ) A4

 

13. كدام دكمه در كادر محاوره ای ویزارد خوشامد گویی امكان دسترسی به الگوهای از پیش آماده فری هند را فراهم می کند ؟

الف ) Publication

ب ) Template*

ج ) Previous file

د ) Help

 

14. برای فعال ساختن خطوط شبکه از چه منویی استفاده می شود ؟

الف ) File

ب ) Edit

ج ) Modify

د ) View*

 

15. کدام دکمه در کادر محاوره Guides خطهای راهنمای انتخاب شده را به خط واقعی تبدیل می کند ؟

الف ) Interment

ب ) Release*

ج ) Add

د ) Edit

 

16. تنظیم هایی مثل واحد اندازه گیری ،اندازه صفحه وانتخاب رنگ های مورد استفاده در سند برنامه فری هند در كدامبخش پنجره ویزارد انجام می شود؟

الف ) Welcome

ب ) Publication

ج ) Setup*

د ) Stationary

 

17. برای تنظیم فاصله چسبندگی در کادر محاوره Preferences از چه کادری استفاده می شود ؟

الف ) Pick Distance

ب ) Snap Distance*

ج ) Smart Cursor

د ) Bleed

 

18. برای کپی موضوع در حین استفاده از ابزار پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود ؟

الف ) CTRL

ب ) Shift

ج ) Alt*

د ) Tab

 

19. با استفاده از فرمان ………….. می توان تغییرات فایل ترسیمی را به آخرین مرحله ذخیره سازی برگرداند ؟

الف ) Import

ب ) Revert*

ج ) Modify

د ) Cancel

20. برای انجام تنظیمات مربوط به ایجاد تصویرها وعناصر گرافیكی مورد استفاده در اینترنت از كدام گزینه كادر محاوره ویزارداستفاده می شود؟

الف ) Stationary

ب ) Screen based*

ج ) Publication

د ) Setup

 

21. Define Grids به منظور ………… و ……………. نمای پرسپکتیو به کار می رود ؟

الف ) نمایش – تغییر جهت

ب ) حذف – غیر فعال شدن

ج ) فعال شدن – تعویض

د ) ایجاد – ویرایش*

 

22. با استفاده از کدام ابزار و اطلاعاتی شامل اندازه و موقعیت و سایر خصوصیات ترسیمی و موقعیت اشاره گر را می توان بدست آورد ؟

الف ) Main

ب ) Info*

ج ) Tools

د ) Align

 

23. کدام پنل به منظور ایجاد و اصلاح صفحات سند و وضوح چاپ بکار می رود ؟

الف ) پنل Object

ب ) پنل Style

ج ) پنل Document*

د ) پنل Mixer

 

24. کدام گزینه دامنه ی پرش بر حسب پیکسل برای حرکت دادن موضوعات انتخابی توسط کلید های جهت دار را تعیین می کند ؟

الف ) Pick Distance*

ب ) Snap Distance

ج ) External Editor

د ) Distance

 

25. با استفاده از فرمان ……….. در یک سند می توان چند فایل را در بخشهای مختلف صفحه باز کرد ولی با فرمان ……….. تنها یک فایل را می توان باز کرد . ( از راست به چپ )

الف ) Import – Open*

ب ) Open – Import

ج ) Open – Link

د ) Link – Open

 

26. با استفاده از کدام گزینه از منوی View بزرگنمایی به گونه ای خواهد شد که می توانید تمام صفحات موجود در سند را مشاهده کنید ؟

الف ) Fit Selection

ب ) Fit to Page

ج ) Fit All*

د ) Magnification

 

27. با انتخاب کدام حالت نمایشی همه ی موضوعات و رنگ ها در شکل واقعی خود همراه با جزئیات به نمایش در می آیند ؟

الف ) Fast Preview

ب ) Preview*

ج ) Key line

د ) گزینه ی الف و ج

 

28. مناسب ترین فرمت برای وارد کردن فایل های بیت مپی یا پیکسلی به فری هند کدام است ؟

الف ) PDF

ب ) EPS

ج ) GIF

د ) TIF*

 

29. برای تنظیم ناحیه ی اضافی یا حاشیه در اطراف صفحه گرافیکی از چه گزینه ای استفاده می شود ؟

الف ) Bleed*

ب ) Snap Distance

ج ) Letter

د ) Legal

30. برای کپی موضوع در حین استفاده از پزسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود ؟

الف ) Tab

ب ) Ctrl

ج ) Shift

د ) Alt*

 

31. برای رسم مسیر منحنی با استفاده از ابزار Bezigon چه کلیدی را باید نگه داریم ؟

الف ) Alt*

ب ) Shift

ج ) Ctrl

د ) Tab

 

32. برای ترسیم شکل ها به صورت آزاد از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Pen

ب ) Pencil*

ج ) Line

د ) Bezigon

 

33.برای رسم ستاره از کدام ابزار استفاده می کنید ؟

الف ) Rectangle

ب ) Ellipse

ج ) Polygon*

د ) Bezigon

 

34.کدام فرمت ، فرمت ویژه Free hand MX است ؟

الف ) CDR

ب ) PSD

ج ) TXT

د ) FH11*

 

35. برای انتخاب واحد اندازه گیری در فری هند از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) منوی View

ب ) نوار وضعیت*

ج ) نوار ابزار

د ) منوی File

 

36. کدام فرمان در منوی پنل Document برای حذف صفحه بکار می رود ؟

الف ) Add pages

ب ) Remove*

ج ) New Copy Page

د ) Duplicate

 

37. برای دستیابی به درصدهای بزرگنمایی از پیش تنظیم شده از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Fit to page

ب ) Fit All

ج ) Fit selection

د ) Magnification*

 

38. کدام دکمه خطوط راهنمای انتخابی را به یک خط واقعی تبدیل می کند ؟

الف ) Release*

ب ) Remove

ج ) Add

د ) Add page

 

39. برای ترسیم ستاره از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Star

ب ) Line

ج ) Ellipse

د ) Polygon*

40. برای ترسیم چهار ضلعی از نقطه وسط از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Shift

ب ) Ctrl

ج ) Alt*

د ) Delete

 

41. کدامیک از ابزار زیر ، فقط امکان رسم خطوط مستقل از هم را فراهم می آورد ؟

الف ) Line*

ب ) Pen

ج ) Bezigon

د ) Rectangle

 

42. کدام پنل در پنجره  Text حاوی تنظیمات مربوط به فاصله میان حروف و کلمات در عبارات تایپ شده می باشد ؟

الف ) Character

ب ) Spacing*

ج ) Columns and Row

د ) Paragraph

 

43. برای چسباندن متن به مسیر از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Attach To Patch*

ب ) Paragraph

ج ) Convert To Patch

د ) Font

 

44. کدام گزینه در فرمان Covert Case کل حروف متن انتخاب شده را به حروف بزرگ انگلیسی تبدیل می کند ؟

الف ) Sentence

ب ) Title

ج ) Lower

د ) Upper*

 

45. از فرمان Convert to Path به چه منظور استفاده می شود ؟

الف ) تبدیل متن به مسیر*

ب ) قرار دادن متن داخل مسیر

ج ) قرار دادن متن روی مسیر

د ) ایجاد فاصله بین مسیر

 

46. کدامیک از ابزار زیر برای چرخاندن یک موضوع بکار می رود ؟

الف ) Skew

ب ) Scale

ج ) Rotate*

د ) Reflect

 

47. در كادر محاوره ای خوشامد گویی فری هند كدام گزینه نكات اساسی ومنابع وتجهیزات مورد نیاز برنامه فری هند مشكلات چاپ وكار با متن را نشان می دهد؟

الف ) Visit the Macromedia Designer &Developer Center

ب )  Visit the free hand mx support center*

ج ) View the freehand MX product pages

د ) Using freehand MX

 

48. برنامه، راهنما وهدایت كننده كاربر برای اجرای سریع وراحت فرمان ها چه نام دارد؟

الف ) Wizard*

ب ) Visit

ج ) Support

د ) help

 

49. جهت نمایش خط كش های افقی و عمودی از كدام كلید میانبر استفاده میشود؟

الف ) Ctrl+ Alt + R*

ب ) Ctrl + Alt + G

ج ) Ctrl + R

د ) Ctrl + U

50. كدام دكمه در كادر محاوره ای ویزارد خوشامد گویی دسترسی به فایل هایی را كه اخیراً با آن كار كرده ایم را فراهممی كند؟

الف ) Previous file*

ب ) Help

ج ) Template

د ) هیچکدام

 

51. چنانچه هدف طراح از خلق موضوعات در فری هند به منظور نمایش کدام مدل رنگی پیشنهاد می کنید ؟

الف ) CMYK

ب ) RGB*

ج ) HLS

د ) هیچکدام

 

52. برای ساختن رنگهای ترکیبی جدید از کدام پانل استفاده می شود ؟

الف ) پانل Document

ب ) پانل Color Mixer*

ج ) پانل Object

د ) پانل Swatches

 

53. در قسمت Fill برای پر کردن مسیر انتخاب شده از الگوهای آماده ، کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Tiled

ب ) Custom*

ج ) Gradient

د ) Pattern

 

54. برای نصب فرهند حداقل نیاز به ……… مگابایت حافظه RAM بیش از نیاز سیستم عامل و ……. مگابایت فضای هارد آزاد داریم.

الف ) 64 – 70*

ب ) 128 – 256

ج ) 64 – 256

د ) 128 – 50

 

55. کدام گزینه جزو واحدهای اندازه گیری در فری هند نیست ؟

الف ) Point

ب ) اینچ

ج ) میلیمتر

د ) پوند*

 

56. ابزار  grid………… را نشان داده و ابزار guides ………… را رسم می نماید.

الف ) خطوط راهنما – نقاط مجازی

ب ) نقطه چین های فرضی – خطوط راهنما*

ج ) خط کش افقی – خط کش عمودی

د ) خط کشهای افقی و عمودی – خطوط راهنما

 

57. کدام گزینه جزو فرمتهای تصویری در نرم افزار فری هند نیست ؟

الف ) JPG

ب ) BMP

ج ) GIF

د ) MP3*

 

58. برای رسم چند ضلعی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) ellipse

ب ) polygon*

ج ) line

د ) هیچکدام

 

59. در هنگام رسم بیضی ، اگر کلید Shift را پایین نگه داریم ، چه چیزی رخ می دهد ؟

الف ) دایره رسم می شود*

ب ) بیضی به حالت اریب رسم می شود

ج ) خط دور بیضی ضخیم تر می شود

د ) اتفاق خاصی رخ نمی دهد

 

 

60. ابزار Spiral چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) رسم کمان

ب ) دوران یک تصویر حول یک نقطه یا محور

ج ) رسم مارپیچ*

د ) تمام موارد

 

61. گزینه Stroke برای تنظیم ………. مسیرها و گزینه Fill برای تعیین ………. مسیرها به کار می رود ؟

الف ) نوع و ضخامت خطوط – رنگ خطوط

ب ) نوع و ضخامت خطوط – زاویه خمیدگی

ج ) رنگ نمودن داخل – نوع و ضخامت خطوط

د ) نوع و ضخامت خطوط – رنگ محتوای درون*

 

62. کار ابزار Pictograph چیست ؟

الف ) رسم نمودار

ب ) ایجاد نمودار با استفاده از تصاویر و نمادهای از پیش رسم شده*

ج ) تنظیم دقت گرافیکی مانیتور

د ) ایجاد انیمیشن و متحرک سازی نمودار

 

63. گزینه Rotate چه چیزی را در Option  های گرافیک تنظیم می کند ؟

الف ) زاویه چرخش*

ب ) اندازه موضوع

ج ) ترتیب روی هم افتادن اشکال

د ) فاصله موضوعها

 

64. برای مخفی سازی موضوعات انتخابی چه باید کرد ؟

الف ) File / Import

ب ) View / Show all

ج ) View / Hide Selection*

د ) modify / Transform

 

65. برای قفل کردن موضوعات انتخاب شده چه باید کرد ؟

الف ) View / Hide Selection

ب ) Modify / Move

ج ) Modify / lock*

د ) Modify / unlock

 

66. فرمان ………… دو یا چند مسیر بسته را به یک مسیر تنها تبدیل می کند ؟

الف ) union*

ب ) Divide

ج ) Punch

د ) Crop

 

67. برای آوردن یک تصویر بیت مپ در صفحه از کدام گزینه در منوی Fill استفاده می شود ؟

الف ) Import*

ب ) Export

ج ) Save as

د ) Open

 

68. برای لغو آخرین عمل انجام شده چه باید کرد ؟

الف ) Ctrl + Z

ب ) Edit / Redo

ج ) Edit / Undo

د ) گزینه های الف و ج*

 

69. در فری هند کدام مدل رنگ از چهار جوهر قابل چاپ استفاده می کند ؟

الف ) RGB

ب ) CMYK*

ج ) HLS

د ) System color

70. در کدام حالت رسم ، سند به همان صورت دیده می شود که چاپ خواهد شد ؟

الف ) Preview*

ب ) key line

ج ) Fast Preview

د ) Fast Key line

 

71. مشخصه …… باعث شروع از یک رنگ و ختم به رنگ بعدی می شود ؟

الف ) Basic

ب ) Brush

ج ) Custom

د ) Gradient*

 

72. کدام جلوه شکل را به صورت سه بعدی در می آورد ؟

الف ) Extrude*

ب ) Blur

ج ) Gaussians Blur

د ) Shadow

 

73. کدام جلوه می تواند اثر محدب یا مقعری بر روی شکل بگذارد ؟

الف ) Blend

ب ) لنز Fish eye*

ج ) Shadow

د ) Smudge

 

74. گزینه lock در صفحه چه وظیفه ای دارد ؟

الف ) انتخاب موضوعات قفل شده در صفحه

ب ) قفل کردن صفحه ترسیم

ج ) قفل کردن موضوعات انتخاب شده در صفحه*

د ) خارج کردن صفحه از حالت قفل شده

 

75. برای ادغام تدریجی دو موضوع در یکدیگر چه باید کرد ؟

الف ) استفاده از فرمان Split

ب ) استفاده از فرمان Blend*

ج ) استفاده از فرمان Punch

د ) استفاده از فرمان Arc

 

76. برای اینکه موضوعات در مرزهای همپوشانی برش خورده و تقسیم گردند از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم ؟

الف ) Divide*

ب ) Punch

ج ) Union

د ) Blend

 

77. برای بازآرایی ( الصاق ) اجزای یک شکل آمیخته در راستای مسیر از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم ؟

الف ) Join Blend To Path*

ب ) Attach To Path

ج ) Convert To Path

د ) Convert Case

 

78. برای ایجاد حفره در یک شکل با استفاده از شکل بالاتر از کدام فرمان استفاده می کنیم ؟

الف ) Crop

ب ) Punch*

ج ) Union

د ) Join

 

79. فرمان Intersect در کدام منو قرار دارد ؟

الف ) File

ب ) Text

ج ) Help

د ) Modify*

80. ابزار Arc در نوار ابزار Xtra به چه منظور استفاده می شود ؟

الف ) رسم کمان و نیم دایره*

ب ) رسم مارپیچ

ج ) رسم دایره

د ) رسم مستطیل

 

81. جلوه Transparency دارای چه حالتی می باشد ؟

الف ) Basic

ب ) Feather

ج ) Gradient

د ) تمام گزینه ها*

 

82. هر چقدر شعاع گردی گوشه ها (Corner radius)در ابزار Rectangle کمتر باشد میزان انحنای گوشه های چهار گوش ………. خواهد بود.

الف ) گردتر

ب ) کمتر*

ج ) بیشتر

د ) تاثیری ندارد

 

83. جهت مرتب کردن و همتراز کردن موضوعات از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Arrange

ب ) Align

ج ) Export*

د ) Move

 

84. کدام ابزار به موضوعات انتخاب شده حالت مقعر و تحدب می دهد ؟

الف ) Mirror

ب ) Roughen

ج ) Fish Eye Lens*

د ) Blend

 

85. در پنجره محاوره ای ابزار Roughen کدام گزینه لب موضوعات را نوک تیز می کند ؟

الف ) Rough*

ب ) Smooth

ج ) Amount

د ) هیچکدام

 

86. ابزار 3D Rotation در نوار ابزار Xtra چه کاربردی دارد ؟

الف ) ایجاد عمق در موضوعات

ب ) ایجاد مقعر و تحدب در موضوعات

ج ) ایجاد دوران به صورت سه بعدی*

د ) ایجاد دوران به صورت دو بعدی

 

87. فرامین موجود در منوی Delete به چه منظور استفاده می شوند ؟

الف ) جلوه هایی به منظور زیباتر کردن کار تولید می کنند

ب ) مسیر های انتخابی را تغییر شکل می دهند

ج ) جلوه های آمیختگی و ترکیبی برای موضوعات ایجاد می کنند

د ) بعضی خصوصیات غیر ضروری در سند را حذف می کنند*

 

88. کدامیک از فرامین زیر به منظور روی هم افتادن بهتر رنگها در چاپ استفاده می شود ؟

الف ) Blend*

ب ) Emboss

ج ) Trap

د ) Factorize

 

89. برای انتخاب رنگ با توجه به پالت های رنگی آماده یا حالت سیاه وسفید از كدام گزینه كادر محاوره ویزارد استفاده میشود؟

الف ) Stationary*

ب ) Screen based

ج ) Setup

د ) Publication

90. کدام فرمان با حذف نقاط اضافی باعث ساده تر شدن مسیر می شود ؟

الف ) Overlap

ب ) Simplify*

ج ) Add Point

د ) Trap

 

91. برای نمونه برداری از رنگ موضوعات از چه ابزاری استفاده می کنیم ؟

الف ) Eye Dropper*

ب ) Arc

ج ) Blend

د ) Chart

 

92. برای وارد کردن فایل های گرافیکی در فرمتهایی غیر از فرمت فری هند به نرم افزار فری هند از کدام فرمان استفاده می شود ؟

الف ) Save

ب ) Open

ج ) Import*

د ) Export

 

93. در هنگام چاپ در فری هند اگر در بخش Print Range گزینه Selected Object را انتخاب کنیم چه چیزی چاپ می شود ؟

الف ) همه موضوعات

ب ) موضوعات صفحه جاری

ج ) موضوعات انتخاب شده*

د ) صفحات مورد نظر

 

94. کدام عبارت صحیح است ؟

الف ) کیفیت تصاویر بیت مپی به هنگام بزرگنمایی ، کاهش می یابد

ب ) نرم افزار فری هند گرافیک را بصورت برداری رسم می نماید

ج ) هر مسیر حداکثر می تواند دارای 32000 نقطه باشد

د ) تمام موارد فوق صحیح می باشد*

 

95. فری هند نگارش 11 بطور پیش فرض فایل ترسیمات را با چه پسوندی ذخیره می نماید ؟

الف ) fh11*

ب )bmp

ج ) fhw

د ) jpg

 

96. در رسم چهار ضلعی، مقدار عددی در کنار گزینه Corner radius بیانگر چیست ؟

الف ) زاویه اریب شدن شکل نسبت به خط افق

ب ) ضخامت خط دور چهار ضلعی

ج ) اندازه قطر چهار ضلعی

د ) اندازه شعاع گرد شدن گوشه های چهار ضلعی*

 

97. برای رسم چند ضلعی با ابزار Polygon می توان حداقل ……….. و حداکثر …………. ضلع در نظر گرفت

الف ) 3 – 20*

ب ) 3 – بی نهایت

ج ) 1 – 360

د ) 1 – 256

 

98. در رسم نمودار ، گزینه Thousands separator چه نقشی دارد ؟

الف ) تنظیم عرض ستونها

ب ) جدا کننده اعداد بصورت سه تایی*

ج ) تعیین نوع نمودار

د ) تعیین تعداد رقمهای اعشار

 

99. کلید ترکیبی  A + CTRL چه عملی انجام می دهد ؟

الف ) حذف شکل

ب ) انتخاب همه شکلها*

ج ) انتخاب همه دایره ها

د ) گروه بندی شکلها

100. گزینه Send to back چه کاربردی بر روی یک موضوع یا شکل انجام می دهد ؟

الف ) آنرا یک مرحله به زیر موضوع دیگر انتقال می دهد

ب ) آنرا یک مرحله بر روی موضوع دیگر انتقال می دهد

ج ) آنرا به زیر تمامی موضوعات دیگر انتقال می دهد*

د ) آنرا بر روی تمامی موضوعات دیگر انتقال می دهد

 

101. ابزار Reflect tool برای …………. موضوعات انتخابی به کار می رود

الف ) انعکاس و قرینه نمودن*

ب ) تغییر اندازه

ج ) چرخش

د ) اریب نمودن

 

102. Page ruler’s چیست ؟

الف ) خط کش های افقی و عمودی کنار صفحه*

ب ) خطوط راهنما

ج ) نقاط شبکه بندی شده

د ) اندازه حاشیه سفید کاغذ

 

103. در فری هند کدام مدل رنگ از ترکیب سه رنگ قرمز ، سبز و آبی استفاده می کند ؟

الف ) RGB*

ب ) CMYK

ج ) HLS

د ) System Color

 

104. برای تعیین فلش یا پیکان دوسر یک خط از کدام گزینه باید استفاده کرد ؟

الف ) Arrowheads*

ب ) Cap

ج ) Path

د ) Join

 

105. مشخصه ….. باعث شروع از یک رنگ و ختم به رنگ بعدی می شود.

الف ) Basic

ب ) Brush

ج ) Custom

د ) Gradient*

 

106. این جلوه باعث دندانه دار شدن یا صاف شدن پیرامون شکل می گردد.

الف ) Dote

ب ) Ragged*

ج ) Transform

د ) Bend

 

107. کدام جلوه شکل واضح تر شدن تصویر می شود ؟

الف ) Extrude

ب ) Blur

ج ) Gaussian Blur

د ) Sharp*

 

108. برای پیش نمایش قبل از چاپ چه باید کرد ؟

الف ) Print

ب ) Printer setup

ج ) Print / Preview*

د ) Report

 

109. برای ایجاد یک لایه از کدام گزینه استفاده کنیم ؟

الف ) Layers*

ب ) Group

ج ) Symbol

د ) Lock

110. دلیل استفاده از لایه ها چیست ؟

الف ) ضروری است

ب ) برای طراحی صفحات وب ضروری است

ج ) ساده تر شدن کار طراحی*

د ) شفاف تر شدن رنگها

 

111. جلوه Emboss چه تاثیری بر موضوعات رسم شده دارد ؟

الف ) برجسته تر شدن موضوعات*

ب ) شطرنجی شدن شکلها

ج ) خمیدگی در موضوع

د ) تمام موارد

 

112. کدام فرمان مسیر های روی هم افتاده را به تکه های کوچکتر تقسیم می کند ؟

الف ) Union

ب ) Divide*

ج ) Arrange

د ) Move

 

113. کدامیک از موضوعات زیر در فری هند قابل درج نمی باشد ؟

الف ) تصویر

ب ) نوشته

ج ) نمودار

د ) فایل صوتی*

 

114. سطری که بر روی آن دکمه هایی برای برنامه در حال اجرا قرار می گیرد چه نام دارد ؟

الف ) Desktop

ب ) Taskbar*

ج ) Quick launch

د ) هیچکدام

 

115. جهت خروج کامل از ویندوز از پنجره Shout Down Windows باید گزینه ………….. را انتخاب کرد.

الف ) Shout down*

ب ) Stand By

ج ) Restart

د ) Mode Restart in ms dos

 

116. کدامیک از موارد زیر از اجزای Task bar نمی باشد ؟

الف ) System Tray

ب ) Task Manager

ج ) دکمه Start

د ) Desktop*

 

117. کدام گزینه در واقع نماینده پرونده ها و برنامه ها بر روی محیط کار می باشد ؟

الف ) File

ب ) Folder

ج ) Icon

د ) Short cut*

 

118. برای انجام عمل Cut چگونه عمل می کنیم ؟

الف ) فشردن کلید Ctrl + X

ب ) کلیک علامت قیچی در نوار ابزار استاندارد

ج ) Edit و بعد Cut

د ) همه موارد*

 

119. در صورتیکه در فایل ارسال شده به نرم افزارهای دیگر ، تغییری ایجاد کنیم ، کدام فرمان برای صدور تغییرات مناسب است ؟

الف ) Export

ب ) Export Again*

ج ) Save

د ) Save As

120. کدام فرمان برای ایجاد هاله به سمت بیرون یا داخل شکل بکار می رود ؟

الف ) Shadow*

ب ) Glow

ج ) Sharpen

د ) Transparency

 

121. برای برجسته شدن موضوعات انتخاب شده از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) emboss*

ب ) chisel

ج ) ridge

د ) quilt

 

122. در محیط فری هند برای ایجاد فایل در فرمت Tiff از فرمان ………….. استفاده می کنیم .

الف ) Import*

ب ) Export

ج ) New

د ) Composite

 

123. با استفاده از ابزار …….. می توان کلیه قسمت ها را صاف کرد و یک دسته کپی از موضوع اصلی ایجاد کرد.

الف ) Create

ب ) Copy Special

ج ) Smudge

د ) Xtras*

 

124. فرمان Crop ………………

الف ) مسیری را ایجاد می کند که مسیر مشترک بین مسیر های انتخاب شده است*

ب ) مسیر های مشترک با مسیر بالایی را نگه داشته و بقیه مسیر ها را حذف می کنیم

ج ) موضوع را پشت موضوعات دیگر می برد

د ) دو یا چند مسیر باز را به یک مسیر بسته تبدیل می کند

 

125. هنگام مرتب سازی موضوعات با استفاده از گزینه Move Forward می توان …………..

الف ) موضوع را یک مرحله به جلو منتقل کرد.*

ب ) موضوع را یک مرحله به عقب منتقل کرد.

ج ) موضوع را به زیر کلیه موضوعات دیگر منتقل کرد

د ) موضوع را به جلوی کلیه موضوعات دیگر منتقل کرد

 

126. جلوه Blend …………………………

الف ) با کشیدن نقاط پیرامون موضوع به طرف داخل یا بیرون از مرکز در موضوع ایجاد اعوجاج می کند

ب ) دو یا چند مسیر که دارای Stock و Fill یکسانی هستند با هم ترکیب می کند*

ج ) می توان اثر محدب یا مقعری بر روی موضوع نداشت

د ) لکه موضوع را صاف کرد پس از انتخاب

 

127. عمل زیر مربوط به کدام فرمان است ؟

از مسیر های انتخاب شده بالاترین مسیر را حدف می کند

الف ) Crop

ب ) Divide

ج ) Composite*

د ) Punch

 

128. به وسیله کدام فرمان می توان به صورت دستی یک مسیر را تقسیم کرد ومسیر باز یا بسته ای پدید آورد ؟

الف ) Split*

ب ) Lock

ج ) Group

د ) Segment

 

129. با استفاده از گزینه Multiple در فرمان Mirror می توان …………..

الف ) باعث انعکاس بر اساس چیدن محور می شود

ب ) انعکاس از بالا و پایین انجام داد

ج ) انعکاس را از چپ به راست انجام داد*

د ) باعث می شود تا مسیر ها را منعکس کند

 

 

130. با استفاده از فرمان Union می توان ………….

الف ) مسیرهایی که روی هم افتاده اند را توسط قسمت های روی هم افتاده به مسیرهای جدا تقسیم می کند

ب ) از مسیر های انتخاب شده پایین ترین مسیر را حذف می کند

ج ) 2 یا چند مسیر بسته را به یک مسیر تنها تبدیل می کند*

د ) مسیر های مرکب را به مسیرهای باز تبدیل کرد

 

131. با استفاده از فرمان ARC می توان …………. رسم کرد.

الف ) بیضی

ب ) کمان رسم*

ج ) مارپیچ

د ) چند ضلعی

 

132. با استفاده از گزینه Darken color در منوی Colors…………..

الف ) رنگ انتخابی را روشن تر کرد

ب ) رنگ انتخابی را تاریک تر کرد*

ج ) برای بالا بردن درجه اشباع رنگ استفاده می شود

د ) برای کم کردن اشباع رنگ استفاده می شود

 

133. با استفاده از Pictograph می توان ……….

الف ) داده ها را به صورت تصویری نمایش داد

ب ) مقادیر محور داده ها به صورت صفحه محاسبه می شود

ج ) خطوط انتقال دهنده بین موضوع را رسم کرد

د ) گرافیک هایی که به صورت تکراری در رسم ها استفاده می شود برابر سند قرار داد*

 

134. فرمان Inter Sect …….

الف ) از بین موضوعات انتخاب شده بالایی را نگه داشته و بقیه را حذف می کند

ب ) فصل مشترک مسیر های انتخاب شده را حفظ می کند*

ج ) مسیر های مرکب ایجاد می کند

د ) موضوع انتخاب شده را به زیر کلیه موضوعات دیگر می برد

 

135. جلوه ……….. باعث کم یا زیاد شدن در غلظت رنگ تصویر می شود

الف ) Trans prance*

ب ) Color / Fill

ج ) Sharp

د ) Effect

 

136. برای شبیه سازی سایز شکل به سمت بیرون و داخل کدام گزینه استفاده می شود

الف ) Shadow*

ب ) Blur

ج ) Pen share

د ) Glow

 

137. از کدام گزینه برای واحد کردن چند شکل و تبدیل آنها به یک موضوع استفاده می شود ؟

الف ) Punch

ب ) Union*

ج ) Divide

د ) Ungroup

 

138. برای انتخاب اجزای یک گروه از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Subselect*

ب ) Pen

ج ) pointer

د ) Page

 

139. کدام ابزار موضوعات را مورب می کند ؟

الف ) Rotate

ب ) Skew*

ج ) Reflect

د ) Scale

 

 

140. با استفاده از کدام نوار ابزار می توان اطلاعاتی در زمینه شکل ترسیم شده و همچنین موقعیت مکان نما به دست اورد ؟

الف ) نوار Menu

ب ) نوار Info*

ج ) نوار Status

د ) نوار Tools

 

  1. فرمان Lock  ……………

الف ) برای مخفی سازی یک موضوع استفاده می شود

ب ) برای انتقال موضوع انتخاب شده استفاده می شود

ج ) برای قفل کردن موضوع انتخاب شده استفاده می شود*

د ) برای نام گذاری موضوع انتخاب شده استفاده می شود

 

142. با استفاده از ابزار Join می توان ……………..

الف ) باعث بسته شدن شکل تولید شده گردد*

ب ) باعث انتقال جلوه های ایجاد شده با موضوع اصلی شد

ج ) باعث ایجاد یک جلوه آیینه ای شد

د ) هیچکدام

 

143. توسط ابزار 3D rotate می توان ………….

الف ) از لبه های شکل قسمت هایی را تراشیدنی جدا کرد*

ب ) یک موضوع دو بعدی را در فضای سه بعدی چرخاند

ج ) برای برش تصاویر استفاده می شود

د ) داخل مسیر بسته را با استفاده از موضوعات گرافیک برداری پر کرد

 

144. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) مبدا خط کش قابل تغییر است

ب ) تمام موضوعات در صفحه را می توان از طریق صفحه کلید انتخاب نمود

ج ) یک گوشه مستطیل را ، می توان گرد نمود

د ) موضوعات خارج از صفحه ترسیم ، قابلیت چاپ دارند*

 

145. با راست کلیک کردن روی رنگی در پالت رنگ چه تغییری روی موضوع انتخابی رخ می دهد ؟

الف ) سایه های از آن رنگ جهت انتخاب ظاهر می شود

ب ) رنگ داخل شکل انتخابی را تغییر می دهد

ج ) رنگ خطوط دور شکل انتخابی را تغییر می دهد

د ) تغییری ایجاد نمی شود*

 

146. کدام اعمال را می توان روی پنل ها انجام داد ؟

الف ) کوچک و بزرگ کردن پنل ها*

ب ) کپی کردن پنل ها

ج ) ترکیب کردن پنل ها

د ) جابجا کردن پنل ها در بین گروه ها

 

147. Tile چه عملی انجام می دهد ؟

الف ) داخل شکل را پر از رنگ می کند

ب ) جهت طراحی های الگویی (دستمال کاغذی ) استفاده می شود*

ج ) بافتهای مختلفی ایجاد می کند

د ) داخل شکل را بی رنگ می کند

 

148. کدام گزینه در مورد تصاویر برداری صحیح نیست ؟

الف ) تصاویر و متون از یکسری خطوط و منحنی بر اساس فرمولهای ریاضی تشکیل شده اند

ب ) تصاویر به صورت پیکسلی در فایل ذخیره می شود*

ج ) اشکال را می توان به سادگی جابجا کرد و تغییر مقیاس داد

د ) سطح کیفی ترسیمات و متون در حداکثر میزان ممکن است

 

149. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) امکان تغییر اندازه موضوع قفل شده وجود دارد*

ب ) امکان کپی موضوع قفل شده وجود دارد

ج ) در فرمان Blend تعداد مراحل انجام عمل قابل تنظیم است

د ) Zoom یکی از حالتهای ایجاد سایه است

 

 

150. ابزار Union چه عملی انجام می دهد ؟

الف ) قسمت مشترک چند موضوع را برش می دهد

ب ) چند موضوع را به یک موضوع تبدیل می کند*

ج ) قسمت مشترک چند موضوع را حذف می کند

د ) قسمت مشتر ک موضوعات را شفاف می کند

 

151. کدام گزینه در مورد رنگهای Spot صحیح است ؟

الف ) با استفاده از رنگهای فیروزه ای ارغوانی زرد و سیاه ساخته می شود

ب ) در کارهای تک رنگ و دو رنگ و ایجاد رنگ های مهتابی و متالیک کاربرد دارد*

ج ) در ساخت رنگ های ترکیبی بکار می رود

د ) به وسیله جوهر سبز ایجاد می شود

 

152. چه موضوعاتی در نرم افزار فری هند قابل چاپ هستند ؟

الف ) موضوعاتی که رنگ آمیزی باشند

ب ) موضوعاتی که در یک گروه باشند

ج ) موضوعاتی که درون صفحه کار گرافیکی قرار داشته باشند*

د ) موضوعاتی که روی آنها جلوه ای اعمال نشده باشد

 

153. برای استفاده از رنگ موجود در یک شکل جهت رنگ آمیزی موضوع دیگر چه ابزاری لازم است ؟

الف ) پالت Mixer

ب ) پالت Fill

ج ) 3D rotation

د ) Eye dropper*

 

154. برای اضافه کردن گره بین گره های یک موضوع چه گزینه ای استفاده می شود ؟

الف ) Simplify

ب ) Add Point*

ج ) Create

د ) Clean up

 

155. برای اینکه چند شکل را همزمان تغییر اندازه داده و جابجا کنید ابتدا چه دستوری را اجرا می کنید ؟

الف ) Group*

ب ) Lock

ج ) Blend

د ) Split

 

156. با استفاده از کدام گزینه می توان فقط یکی از اضلاع ستاره را انتخاب نمود ؟

الف ) Pointer

ب ) Pen

ج ) Subselect*

د ) این کار امکان پذیر نیست

 

157. برای استفاده از گزینه Join Blend to path چه موضوعاتی باید انتخاب شوند ؟

الف ) دو موضوع مستقل

ب ) دو موضوع مستقل و یک مسیر

ج ) یک موضوع ترکیب شده

د ) یک موضوع ترکیب شده و یک مسیر*

 

158. کدام گزینه فصل مشترک موضوعات را برش می دهد بدون اینکه موضوعی را حذف کند ؟

الف ) Divide*

ب ) Crop

ج ) Punch

د ) Knife

 

159. با اجرای چه دستوری می توان چند شکل را دقیقا هم مرکز نمود ؟

الف ) Rotation

ب ) Move

ج ) Align*

د ) Arrange

 

 

160. با اجزای گزینه Move Forward چه تغییری روی موضوع انتخابی انجام می شود ؟

الف ) زیر تمام موضوعات قرار می گیرد

ب ) یک موضوع به جلو می آید*

ج ) یک موضوع به عقب می رود

د ) به سمت چپ حرکت می کند

 

161. برای ذخیره اشکال گرافیکی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Smudge

ب ) Graphic Hose

ج ) Clear up

د ) هیچکدام*

 

162. برای ایجاد سایه با لبه های سخت از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Smudge

ب ) Shadow

ج ) Roughen*

د ) Reflect

 

163. در دستور Mirror کدام گزینه شکل را با تعداد دلخواه افقی و عمودی قرینه می کند ؟

الف ) Horizontal

ب ) Vertical

ج ) Multiple

د ) الف و ب*

 

164. برای تبدیل موضوع رنگی به حالت خاکستری کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) Convert to grayscale*

ب ) Distort colors

ج ) Darken colors

د ) Saturate colors

 

165. برای ذخیره کردن فایل جهت استفاده در برنامه دیگر از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Import

ب ) Save

ج ) Save as

د ) Export*

 

166. برای تعیین چاپ صفحه جاری کدام گزینه باید فعال باشد ؟

الف ) All

ب ) Current Page*

ج ) Selected object

د ) Copies

 

167. در ترسیم با ابزار Spiral گزینه Director چه موردی را مشخص می کند ؟

الف ) نقطه شروع مارپیچ

ب ) جهت ترسیم مارپیچ*

ج ) نوع ترسیم مارپیچ

د ) تعداد چرخش مارپیچ

 

168. گزینه Vary در ابزار Emboss چه کاربردی دارد ؟

الف ) تنظیم اختلاف رنگ لبه ها*

ب ) مقدار برآمدگی لبه ها

ج ) تعیین نوع Emboss

د ) هموار کردن لبه موضوع

 

169. برای رسم کمان از چه ابزاری استفاده می شود ؟

الف ) Arc*

ب ) Star

ج ) Spiral

د ) Rectangle

170. کدام فرمان کپی شکل را روی خودش قرار می دهد ؟

الف ) Copy

ب ) Clone*

ج ) Duplicate

د ) Cut Contents

 

171. با استفاده از کدام فرمان می توان رنگ موضوع انتخاب شده را تیره تر کرد ؟

الف ) Convert to gray scale

ب ) Desiderate color

ج ) Lighten color

د ) Darken color*

 

172. با استفاده از این جلوه می توان بر روی یک موضوع اثر محدب یا مقعر گذاشت ؟

الف ) Amount

ب ) Fish eye lens*

ج ) Bending

د ) Smooth

 

173. با استفاده از کدام فرمان می توان نمودار مربوط به اطلاعات را رسم کنید ؟

الف ) Chart

ب ) Erase

ج ) Poah*

د ) Graph

 

174. برای چاپ و دیدن پیش نمایش فری هند در یک سند بر روی کدام دکمه کلید می کنیم ؟

الف ) Zoom

ب ) Print*

ج ) Preview

د ) Script

 

175. با استفاده از کدام گزینه می توان در یک یا چند مسیر را که دارای نوع Stroke و Fill یکسانی هستند با هم ترکیب کرد ؟

الف ) Blend*

ب ) Becoel

ج ) Paste

د ) uoue

 

176. برای گروه بندی چند موضوع از کدام فرمان استفاده می کنیم ؟

الف ) Transform

ب ) Copg

ج ) Group*

د ) Union

 

177. با کدام یک از گزینه های انیمیشن می توان اشیا را به تعداد لایه های مشخص کپی و پخش کرد ؟

الف ) Trail*

ب ) Drop

ج ) Build

د ) Sequence

 

178. برای خارج کردن موضوع گرافیکی از حالت قفل از کدام فرمان استفاده می شود ؟

الف ) Join

ب ) Union

ج ) Unlock*

د ) lock

 

179. با کدام ابزار می توان تصاویر بیت مپ را برداری کرد ؟

الف ) Pointer

ب ) Lasso

ج ) Trace*

د ) Optimize

 

 

180. توسط کدام پالت می توان یک Action Flash به اشیا فری هند نسبت داد ؟

الف ) Navigation*

ب ) Style

ج ) Library

د ) Object

 

181. کدامیک از جلوه های زیر برای سه بعدی کردن حروف بکار می رود ؟

الف ) In line

ب ) High light

ج ) Shadow

د ) Zoom*

 

182. کدام گزینه برای قرار دادن متن درون یک مسیر بسته استفاده می شود ؟

الف ) Flow inside path*

ب ) Attach to path

ج ) Flow around selection

د ) Detach from path

 

183. برای اعمال طیف رنگی در داخل اشکال انتخاب شده از کدام گزینه انواعFill  استفاده می شود ؟

الف ) Basic

ب ) Gradient*

ج ) Textured

د ) Pattern

 

184. برای نمونه برداری رنگ از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Lens

ب ) Post script

ج ) Eye dropper*

د ) Stroke

 

185. کدام گزینه از صفحه کپی تهیه می کند ؟

الف ) Duplicate*

ب ) Bleed

ج ) Remove

د ) Hode

 

186. کدامیک از ابزار های زیر فقط امکان رسم خطوط مستقل از هم را فراهم می کند ؟

الف ) Line*

ب ) Pen

ج ) Bezigon

د ) Rectangle

 

187. چگونه می توان دو موضوع مجزا و انتخاب شده را به یك موضوع واحد تبدیل کرد؟

الف ) با عمل intersect

ب ) با عمل join

ج ) با عمل blend

د ) با عمل union*

 

188. فرمان modify / split جهت انجام چه عملی به کار می رود؟

الف ) انتخاب یك تلفیق

ب ) تقسیم یك تلفیق

ج ) چسباندن یك تلفیق به مسیر

د ) حذف یك تلفیق*

 

189. جهت اتصال یك تلفیق به یك مسیر کدام گزینه صحیح است؟

الف ) modify / Combine / join blend to path*

ب ) Modify / object / inspectors

ج ) blend /  modify / combine

د ) modify / split

190. هر چه عدد transparency بالاتر رود شفافیت یك تصویر ………………. می شود.

الف ) کمتر می شود*

ب ) بیشتر

ج ) تغییر نمی کند

د ) متعادل می شود

 

191. جهت هم تراز کردن موضوعات انتخاب شده کدام گزینه صحیح است؟

الف ) modify / align again

ب ) modify / arrange

ج ) modify / align*

د ) modify / join

 

192. برای ایجاد سایه در پشت یك موضوع از نوار ابزار …………… گزینه………… را انتخاب می کنیم.

الف ) xtra – 3D

ب ) xtra – shadow*

ج ) xtra – smudge

د ) controller – shadow

 

193. از ابزار graphic hose جهت انجام کدام عمل استفاده می کنیم؟

الف ) جهت ایجاد خمیدگی در اضلاع موضوع

ب ) پخش کردن سریع کپی هایی از موضوع*

ج ) ایجاد جلوه های دندانه دار روی مسیر موضوع

د ) چنین ابزاری در فری هند وجود ندارد

 

194. چگونه می توان قبل از عمل چاپ پیش نمایش آن را مشاهده کرد؟

الف ) file / print preview*

ب ) post script /  file / print

ج ) file / print

د ) file / printer

 

195. در ذخیره save as با save تفاوت چیست؟

الف ) هر دو کار ذخیره را انجام می دهند

ب ) save ذخیره و save as باز کردن فایل*

ج ) save ذخیره و save as ذخیره فایل ویرایش شده

د ) تفاوتی با هم ندارند

 

196. در فری هند موضوعات را با چه ابزاری می توان انتخاب کرد؟

الف ) pointer

ب ) subselect

ج ) lasso

د ) هر سه مورد*

 

197. برای انتخاب گروهی موضوعات از ابزار ………….. یا ………….. استفاده می کنیم.

الف ) pointer یا subselect*

ب ) lasso یا select

ج ) Pointer یا Lasso

د ) subselect یا Lasso

 

198. كدام زبانه در كادر محاوره ای تنظیمات مربوط به فایل های صادر شده از فری هند به برنامه های دیگر را انجام میدهد؟

الف ) Spelling

ب ) Import

ج ) Collors

د ) Export*

 

199. گزینه Clipboard Paste Formats در كدام زبانه كادر محاوره ای Preferences قراردارد؟

الف ) Collors

ب ) Export

ج ) Import*

د ) Spelling

 

 

200. با استفاده از کدام پانل می توان کیفیت چاپگر را تنظیم نمود؟

الف ) document*

ب ) object

ج ) Align

د ) Transform

 

201. توسط کدام گزینه در پنجره Add Guides می توان فاصله خطوط راهنما را تنظیم کرد؟

الف ) Position

ب ) Count

ج ) Increment*

د ) Page Range

 

202. کدام ابزار برای ترسیم دایره به کار می رود؟

الف ) Rectangle

ب ) Polygon

ج ) Circle

د ) Ellipse*

 

203. برای رسم یک شکل با طول و عرض یکسان باید کلید ……….. در هنگام ترسیم پایین نگه داشته شود.

الف ) Shift*

ب ) Ctrl

ج ) Alt

د ) Shift + Ctrl

 

204. کدام گزینه در کادر محاوره ای Leading فاصله سطرها را دقیقاً بر اساس عدد وارد شده تنظیم می کند؟

الف ) Extra

ب ) Fixed*

ج ) Percentage

د ) Solid

 

205. کدام جلوه برای ایجاد یک کادر رنگی در پشت متن به کار می رود؟

الف ) strikethrough

ب ) High light*

ج ) Zoom

د ) Shadow

 

206. با استفاده از کدام گزینه می توان متن را بر روی مسیر قرار داد؟

الف ) Flow inside path

ب ) Flow around path

ج ) Attach to path*

د ) detach to path

 

207. کدام گزینه مکان جلوه Zoom بر روی متنها را تنظیم می کند؟

الف ) Offset*

ب ) Zoom to

ج ) To

د ) From

 

208. کدام ابزار برای انتخاب اجزای گروه به کار می رود؟

الف ) Pointer

ب ) subselect*

ج ) hand

د ) page

 

209. برای ایجاد یک نقطه گوشه (corner point) توسط ابزار Pen باید بر روی صفحه…………

الف ) درگ کرد

ب ) کلیک کرد*

ج ) با گرفتن Alt درگ کرد

د ) با گرفتن Ctrl درگ کرد

210. برای برش اشکال بصورت خط مستقیم کدام گزینه در کادر Knife Tool باید انتخاب شود؟

الف ) Tight fit

ب ) Freehand

ج ) Close cut path

د ) Straight*

 

211. برای اینکه اندازه طول شکل نسبت به عرض آن به صورت متناسب انجام شود باید …….

الف ) گزینه uniform را غیر فعال کرد

ب ) گزینه stroke را غیر فعال کرد

ج ) گزینه uniform را فعال کرد*

د ) گزینه stroke را فعال کرد

 

212. کدام ابزار تصاویر پیکسلی را به برداری تبدیل می کند؟

الف ) Trap*

ب ) Freeform

ج ) Freehand

د ) Trace

 

213. چگونه می توان تعداد اضلاع یک چند ضلعی رسم شده را تغییر داد؟

الف ) توسط دابل کلیک روی ابزار آن در نوار ابزار

ب ) توسط دابل کلیک بر روی شکل

ج ) توسط پانل object*

د ) الف و ب

 

214. در کدام پانل رنگهای ساخته شده برای استفاده بعدی نگه داری می شود؟

الف ) Swatches*

ب ) Tint

ج ) color mixer

د ) هیچکدام

 

215. برای ایجاد یک پیکان در یک یا دو سر یک پاره خط کدام قسمت در پانل Stroke استفاده می شود؟

الف ) Arrowheads*

ب ) Miter

ج ) Cap

د ) Dash

 

216. انتخاب کدام گزینه در پانل object > Fill باعث می شود شکل با یک رنگ بصورت یکنواخت پر شود؟

الف ) Gradient

ب ) Texture

ج ) pattern

د ) Basic*

 

217. کدام گزینه باعث مغناطیسی شدن خانه های مشبکه شده و با نزدیک کردن موضوعات ترسیمی به خطوط شبکهای موضوعات جذب خطوط میشوند.

الف ) Snap to guides

ب ) Snap to object

ج ) Snap to point

د ) Snap to grid*

 

218. برای تنظیم بزرگنمایی براساس موضوعات انتخابی دربزرگترین حالت از چه گزینه ای استفاده میکنیم.

الف ) Fit to page

ب ) Fit selection*

ج ) magnification

د ) Fit all

 

219. کدام گزینه نادرست است.

الف ) خطوط راهنما را می توان قفل کرد.*

ب ) محل نقطه صفرخط کش را میتوان تغییرداد.

ج ) بااستفاده از فرمان Edit < Select< All می توان تمام موضوعات موجود در کل سند را انتخاب نمود.

د ) درحالت نمایشی Keyline میتوان تصاویر را به صورت خطوطی مشاهده کرد.

220. کدام گزینه درست است.

الف ) برای تغییر پیش فرض های فری هند از دستور Preferences<edit< span=””> استفاده کنیم

ب ) فری هند یک نرم افزار برداری است.

ج ) حداقل فضای مورد نیاز برای نصب نرم افزار فری هند 70 مگابایت می باشد

د )  هر سه مورد*

 

221. در فری هند برای ترسیم دایره از کدام ابزار استفاده می شود .

الف ) Polygon

ب ) Oval

ج ) Circle

د ) Ellipse*

 

222. برای ترسیم خطی صاف از مرکز و با زاویه ٤٥ درجه به کمک ابزار Line از چه کلیدهایی استفاده می کنیم.

الف ) Shift+Alt*

ب ) Ctrl+Alt

ج ) Shift+Ctrl

د ) Alt+Ctrl+Shift

 

223.  برای برقراری ارتباط با مركز طراحی وتوسعه نرم افزار كدام گزینه در كادر محاوره ای خوشامد گویی فری هند صحیح است ؟

الف ) Visit the Macromedia Designer &Developer Center*

ب ) View the freehand MX product pages

ج ) visit the freehand mx support center

د ) Using freehand MX

 

224. برای مرور سرفصل ها ودرس های برنامه به صورت Online كدام گزینه در كادر محاوره ای خوشامد گویی فری هند صحیح است ؟

الف ) What’s New

ب ) Learing freehand MX*

ج ) Visit the freehand MX

د ) Using freehand MX

 

225. گزینه View the freehand MX product pages در كادر محاوره ای خوشامد گویی فری هند به چه منظور آمدهاست ؟

الف ) خلاصه ای از ابزارها وامكانات جدید برنامه را در اختیار كاربر قرار می دهد.

ب ) برای مرور سرفصل ها ودرس های برنامه به صورت Online استفاده می شود.

ج ) برای مشاهده محصولات به صورت Online و بررسی امكانات آنها*

د ) راهنمای برنامه را نشان می دهد.

 

226. گزینه What’s New در كادر محاوره ای خوشامد گویی فری هند به چه منظور آمده است ؟

الف ) خلاصه ای از ابزارها وامكانات جدید برنامه را در اختیار كاربر قرار می دهد.*

ب ) برای مشاهده محصولات به صورت Online و بررسی امكانات آنها

ج ) برای مرور سرفصل ها ودرس های برنامه به صورت Online استفاده می شود.

د ) راهنمای برنامه را نشان می دهد.

 

227. در كادر محاوره ای خوشامد گویی فری هند كدام گزینه راهنمای برنامه را نشان می دهد؟

الف ) What’s New

ب ) Learing freehand MX

ج ) Using freehand MX*

د ) Visit the freehand MX

 

228. برای نصب نرم افزار فری هند از كدام روش های زیر می توان استفاده كرد؟

الف ) اجرای خودكار

ب ) اجرای دستی

ج ) استفاده از گزینه Add or Remove program در کنترل پنل*

د ) هر سه مورد

 

229. حداقل حافظه RAM برای نصب نرم افزار فری هند چقدر می باشد؟

الف )  MB 64*

ب ) MB 128

ج ) MB 32

د ) MB 512

230. در كدام نرم افزارها تغییر اندازه ترسیم دركیفیت ترسیم وحجم آن بی تأثیر است ؟

الف ) freehand

ب ) photo shop

ج ) corel

د ) گزینه های ب و ج صحیح می باشد.*

 

231. در كدام نوع گرافیك كامپیوتری تصاویر ومتون از یكسری خطوط ومنحنی ها كه بر اساس فرمول ها ی ریاضی تعریفشده اند ،تشكیل می شود؟

الف ) پیكسلی

ب ) برداری*

ج ) طرح بیتی

د ) Bitmap

 

232. در كدام نرم افزار كیفیت وهموار بودن لبه های حروف واشكال به میزان وضوح تصویر بستگی دارد؟

الف ) freehand

ب ) corel

ج ) photo shop*

د ) Adobe Illustrator

 

233. در كدام نرم فزار درجه وضوح نقشی ندارد و سطح كیفی ترسیمات ومتون در حداكثر میزان ممكن است ؟

الف ) Adobe Illustrator

ب ) corel

ج ) freehand

د ) هر سه مورد*

 

234. كدام نرم افزار زیر از نوع برداری می باشد؟

الف ) photo shop

ب ) freehand

ج ) Adobe Illustrator

د ) گزینه های ب و ج صحیح می باشد*

 

235. گرافیك كامپیوتری به چه بخش هایی تقسیم می شود؟

الف ) پیكسلی وطرح بیتی

ب ) پیكسلی وبرداری*

ج ) پیكسلی و Bitmap

د ) پیكسلی و Raster

 

236. كدام نرم افزار از نوع پیكسلی می باشد؟

الف ) photo shop*

ب ) corel

ج ) freehand

د ) گزینه های ب و ج صحیح می باشد

 

237. جهت تنظیم واحد اندازه گیری از كدام گزینه استفاده می شود؟

الف ) منوی باز شوی Units از نوار منو

ب ) منوی باز شوی Units از نوار وضعیت*

ج ) منوی باز شوی Units از نوار Main

د ) منوی باز شوی Units از نوار  View

 

238. جهت پركردن اشكال توسط الگوهای آماده از كدام گزینه Fill استفاده می شود؟

الف ) gradient

ب ) Textured

ج ) Pattern*

د ) Tiled

 

239. جهت تركیب كردن دو موضوع انتخابی از كدام فرمان استفاده می شود؟

الف ) Bleed

ب ) Blend*

ج ) Connector

د ) Emboss

 

 

240. جهت ایجاد طیف رنگی درداخل اشكال از كدام گزینه Fill استفاده می شود؟

الف ) gradient*

ب ) Basic

ج ) Postscript

د ) Textured

 

241. كدام ابزار جهت نمونه برداری رنگ موضوعات استفاده می شود؟

الف ) Lens

ب ) Eye Dropper*

ج ) Stroke

د ) gradient

 

242. پركننده ——————— تصاویر گرافیكی آماده ای هستند كه به موضوعات نمای بافت می دهند .

الف ) Pattern

ب ) textured*

ج ) Gradient

د ) Stroke

 

243. برای ترسیم ابزار چهارگوش از كدام گزینه استفاده می شود؟

الف ) Poly gon

ب ) Rectangle*

ج ) Star

د ) Line

 

244. جهت ایجاد و اصلاح صفحات سند و وضوح چاپ از كدام پانل استفاده می شود؟

الف ) Layers

ب ) Document*

ج ) Object

د ) Library

 

245. جهت برش تصاویر به صورت خط صاف از كدام گزینه از كادر استفاده می شود؟

الف ) Straight*

ب ) Free Hand

ج ) Width

د ) Tight Fit

 

246. كدام فرمان جهت ایجاد جلوه های برجسته سازی بكار می رود؟

الف ) Emboss*

ب ) Bleed

ج ) Trap

د ) Tiled

 

247. جهت چسباندن یك موضوع گرافیكی یا یك نقطه به نقطه ای دیگر كدام گزینه صحیح است ؟

الف ) Edit / snap to point

ب ) view / snap to point*

ج ) Edit / snap to object

د ) view / snap to object

 

248. جهت وارد كردن فایل های گرافیكی به فری هند از كدام فرمان استفاده می شود؟

الف ) Import*

ب ) New

ج ) Open

د ) Export

 

249.  به منظور چرخاندن یک شکل به همراه موضوعات داخلی آن چه گزینه ای در کار Transfrom باید فعال باشد.

الف ) Center

ب ) Copies

ج ) Contents وFills

د ) Rotation Agle*

 

 

250. برای ترسیم خطوطی منحنی از کدام ابزار میتوان استفاده کرد.

الف ) Bezigon

ب ) Line*

ج ) Ellipse

د ) Free From

 

251. به منظور ترسیم یک مستطیل بطوریکه هریک از اضلاع دارای رنگهای متفاوت باشند کدام ابزار مناسب است.

الف ) Rectangle

ب ) Line*

ج ) Polygon

د ) Ellipse

 

252. برای تغییر اندازه یک تصویر از کدام ابزار می توان استفاده کرد .

الف ) Scale

ب ) Pointer

ج ) Move

د ) الف و ب*

 

253. به منظور مورب کردن یک تصویر از ابزار…………استفاده می شود.

الف ) Skew*

ب ) Scale

ج ) Reflect

د ) Rotate

 

254. به منظور ایجاد پیکان در ابتدا و انتهای خط از گزینه…………استفاده می شود.

الف ) Cap

ب ) Arrowheads*

ج ) Join

د ) Miter

 

255. برای ایجاد برشهای موجی شکل کدامیک از گزینه های موجود در کادر Knife Tool باید فعال باشد.

الف ) Tight Fit

ب ) Freehand*

ج ) Width

د ) Straight

 

256.  برای برش دادن اشکال بصورت خط منحنی کدام گزینه در کادر Tool Knife باید انتخاب شود ؟

الف ) Freehand*

ب ) Close cut path

ج ) straight

د ) Tight Fit

 

257. کدام گزینه در پانل Object قابل تنظیم است ؟

الف ) تعداد رئوس چند ضلعی

ب ) تبدیل مسیر به اشکال بسته

ج ) نمایش کادر اطراف متن

د ) همه موارد*

 

258. برای اتصال دو پاره خط باز از کدام فرمان استفاده می شود ؟

الف ) Group

ب ) Union

ج ) Join*

د ) Intersect

 

259. برای انتخاب قسمتی از اجزای یك موضوع گروه بندی شده کدام گزینه درست است ؟

الف ) استفاده از ابزار Subselect*

ب ) استفاده از ابزار Pick

ج ) استفاده از کلید  Shift

د ) استفاده از کلید ترکیبی Shift + G

 

 

260. برا ی اینكه چند موضوع در صفحه نسبت به یكدیگر تراز عمودی شوند کدام فرمان کاربرد دارد؟

الف ) Align / Center Vertical*

ب ) Align / Center Horizontal

ج ) Align / Align to Page

د ) الف و ج

 

261. کاربرد ابزار Bend چیست ؟

الف ) ایجاد سایه

ب ) شكستن خطوط تشكیل دهنده شكل

ج ) آمیختگی دو موضوع با یكدیگر

د ) ایجاد پیچ و خم در شكل رسم شده*

 

262. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) فرمان Crop عمل برش انجام می دهد .

ب ) فرمان Union عمل جدا کردن را انجام می دهد .*

ج ) فرمان Blend عمل ترکیب را انجام می دهد .

د ) فرمان Transparency شفافیت ایجاد می کند

 

263. برای ایجاد قرینه یك موضوع نسبت به محورهای مختلف کدام گزینه کاربرد دارد؟

الف ) Mirror / Horizontal & Vertical

ب ) Mirror / Multiple*

ج ) 3d Rotation / Center of Selection

د ) 3d Rotation /Center of Gravity

 

264. عكس فرمان Join کدام گزینه است ؟

الف ) Lock

ب ) Unjoin

ج ) Divide

د ) Split*

 

265. برای تعیین محدوده چاپ در چاپ تصاویر به چه صورت عمل می کنیم؟

الف ) در کادر print range گزینه مورد نظر را کلیك می کنیم*

ب ) در کادر print عدد دلخواه را جلو copies وارد می کنیم

ج ) گزینه composite از کادر print را کلیك می کنیم

د ) فری هند قادر به چاپ کل صفحات است

 

266. برای هم مرکز کردن دقیق چند موضوع کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Align*

ب ) Arrange

ج ) Rotate

د ) Group

 

267. با اجرای کدام فرمان ، توسط موضوعی که در رو قرار گرفته بخشی از موضوع زیری حذف می شود ؟

الف ) Divide

ب ) Punch*

ج ) Intersect

د ) Smooth

 

268. پس از اجرای کدام فرمان ، موضوع انتخابی به اندازه یك موضوع به عقب می رود ؟

الف ) Modify / Arrange / Send to Back

ب ) Modify / Arrange / Move Backward*

ج ) Edit / Arrange / Send to Back

د ) Edit / Arrange / Move Backward

 

269. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) از ابزار Graphic Hose برای ایجاد جلوه با استفاده از اشكال گرافیكی آماده استفاده می شود.

ب ) برای ایجاد سایه روی موضوعات ، از ابزار Shadow استفاده می شود .*

ج ) کمانی که با دستور Arc می توان کشید به اندازه دلخواه ا ست .

د ) گزینه Direction درابزار Spiral برای تعیین جهت ترسیم است .

270. برای تغییر جهت مسیرهای رسم شده از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Correct Direction

ب ) Remove Overlap

ج ) Reverse Direction*

د ) الف و ب

 

271. برای کم کردن گره های اضافی موجود در مسیر کدام فرمان کاربرد دارد؟

الف ) Trap

ب ) Expand Stroke

ج ) Inset Path

د ) Simplify*

 

272. با اجرای کدام فرمان، کلیه رنگهایی که در پانل Swatches وجود دارند و در سند استفاده نشده اند، از پانلSwatches حذف می شوند ؟

الف ) Empty text Blocks

ب ) Sort Color List By Name

ج ) Unused Named Colors*

د ) Name All Colors

 

273. برای ایجاد الگوهای جالب ، با استفاده از یك موضوع ،از تكرار کدام فرمان استفاده می شود ؟

الف ) Fractalize*

ب ) Emboss

ج ) Add point

د ) Smudg

 

274. کاربرد فرمان Desturate Color چیست ؟

الف ) تیره تر کردن رنگ موضوع

ب ) افزایش اشباع رنگ موضوع

ج ) روشن تر کردن رنگ موضوع

د ) کاهش اشباع رنگ موضوع*

 

275. کدام نوع نمودار توسط فرمان Chart قابل ترسیم نمی باشد ؟

الف ) حبابی*

ب ) میله ای

ج ) خطی

د ) دایره ای

 

276. رنگ های كدام مدل، رنگ های افزایشی هستند؟

الف ) CMYK

ب ) HLS

ج ) RGB*

د ) الف و ج

 

277. در روش …… اشياء به جای رنگ بوسيله الگوها پر می شود؟

الف ) Textured

ب ) Pattern*

ج ) Postscript

د ) Tiled

 

278. توسط کدام گزینه می توان فاصله سطرهای متون پاراگرافی را تنظيم نمود؟

الف ) ابزار text

ب ) Line

ج ) Leading*

د ) Editing

 

279. نوع و اندازه فونت از طریق کدام گزینه قابل تغيير است؟

الف ) منوی text

ب ) نوار ابزار text

ج ) نقطه اتصال دهنده

د ) همه موارد*

280. برای ایجاد یك برش موجی شكل از ابزار…….. ، گزینه ………… را انتخاب می آنيم.

الف ) Straight, Freeform

ب ) Freehand, Free form

ج ) Freehand, Knife*

د ) Straight, Knife

 

281. برای مشاهده پيش نمایش حرکت، هنگام جابجایی یك موضوع ، کدام گزینه باید انتخاب باشد؟

الف ) Smart image

ب ) Preview drag*

ج ) Redraw

د ) Overprint

 

282. کدام دستور متن را داخل مسير قرار می دهد؟

الف ) Attach to path

ب ) Flow around path

ج ) Flow inside path*

د ) Convert to path

 

283. برای تغيير و جابجایی حروف به صورت جداگانه در متن، کدام ترتيب صحيح است؟

الف ) Ungroup, Convert path

ب ) Ungroup, Convert case

ج ) Convert path , ابزار pointer*

د ) Convert case , ابزار pointer

 

284. برای ایجاد حالت سه بعدی در متن کداميك مناسب است؟

الف ) Inline

ب ) Shadow

ج ) Strikethrough

د ) Zoom*

 

285. هنگام رسم خطوط صاف استفاده از کليد ………… باعث چرخش در زاویه ………… درجه می شود.

الف ) 15 Shift ,

ب ) 45 Shift ,*

ج ) 15 Alt ,

د ) 45 Alt ,

 

286. کدام گزینه برای تنظيم شعاع انحنای گوشه های مستطيل کاربرد دارد؟

الف ) Dimension

ب ) Auto constrain

ج ) Uniform

د ) Corner radius*

 

287. توسط کدام فرمان تمام موضوعات موجود در یك صفحه انتخاب می شوند؟

الف ) Edit / Select / All in document

ب ) Invert selection Edit / Select /

ج ) All Edit / Select /*

د ) Edit / Select / Subselect

 

288. برای نگهداری رنگهای ساخته شده از کدام قالب استفاده می کنيم؟

الف ) TINT

ب ) SWATCHES*

ج ) STROKE

د ) FILL

 

289. کدام نوع پر کننده ها، از شكل رسم شده دیگری برای پر کردن موضوعات استفاده می کند؟

الف ) Postscript

ب ) Tiled*

ج ) Texture

د ) pattern

290. برای خارج کردن موضوعات از حالت انتخاب کدام گزینه صحيح است ؟

الف ) CTRL+A

ب ) CTRL + S

ج ) CTRL+Z

د ) CTRL +D*

 

291. از کدام ابزار برای فرم دادن به موضوع انتخابی به صورت آزاد استفاده می شود ؟

الف ) PEN

ب ) Freeform*

ج ) Bezigon

د ) Knife

 

292. کدام ابزار تصاویر پيکسلی را به برداری تبدیل می کند؟

الف ) Trap*

ب ) Freefrom

ج ) Freehand

د ) Trace

 

293. کدام ابزار برای انتخاب اجزای گروه به کار می رود؟

الف ) Pointer

ب ) subselect*

ج ) hand

د ) page

 

294. رنگهای ساخته شده برای استفاده مجدد در پانل ……… ذخيره می شوند.

الف ) Tints

ب ) Mixer

ج ) Swatches*

د ) Object

 

295. به منظور ایجاد خطوط راهنمای افقی با فواصل ٢ سانتی متری از گزینه ……… استفاده می شود.

الف ) Offset

ب ) Setting

ج ) Count

د ) Increment*

 

296. در فرم دادن به اشکال به منظور هل دادن گره ها و یا کشيدن آنها کدام گزینه باید فعال باشد.

الف ) Reshape Area*

ب ) Push/Pull

ج ) Precision

د ) Bend

 

297. هنگامی که مثلث نوار عنوان در پنل ها به سمت راست باشد

الف ) اجزای پنل به نمایش در می آید

ب ) فقط نوار عنوان پنل نمایش داده می شود*

ج ) پنل در بین گروهها جابجا می شود

د ) پنل به سمت راست منتقل می شود

 

298. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) نمودار قابلیت رنگ آمیزی و تغییر اندازه را دارد

ب ) قسمتی از موضوع را می توان محدب نمود

ج ) رنگ سایه و جهت انرا می توان تغییر داد

د ) فاصله بین ستونها و پهنای آنها در نمودار ستونی ثابت است*

 

299. در كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات مربوط به موضوعات واشكال انجام می شود؟

الف ) Panels

ب ) Object*

ج ) General

د ) Redraw

 

 

300. در كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات مربوط به نحوه نمایش ابزار وپنل ها انجام می شود؟

الف ) Object

ب ) Redraw

ج ) Panels*

د ) General

 

301. در كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences وضعیت پردازش تصاویر توسط مانیتور كنترل می شود؟

الف ) Object

ب ) Panels

ج ) Redraw*

د ) General

 

302. کاربرد گزینه External editors در زبانه Object کادر محاوره ای Preferences چیست ؟

الف ) برای تعیین ضخامت ابزار Line

ب ) برای ویرایش موضوعات قفل شده

ج ) برای معرفی یک ویرایشگر خارجی*

د ) برای تعیین دامنه پرش موضوعات انتخابی

 

303. در کادر محاوره ای پرسپكتيو کاربرد گزینه Vanishing point چيست؟

الف ) تعداد نقطه های گریز خطوط شبكه*

ب ) تنظيم کننده اندازه خانه های شبكه

ج ) تنظيم اندازه فاصله نقاط شبكه

د ) تعيين کننده رنگ خطوط

 

304. رنگ های PANTONE در کدام پانل قرار دارند ؟

الف ) SWATCHES*

ب ) MIXER

ج ) TINT

د ) OBJECT

 

305. گزینه Lower / Convert case / Text کدام عمل را انجام می دهد ؟

الف ) تبدیل حروف بزرگ به کوچک*

ب ) بزرگ کردن حروف با سایز کوچک

ج ) تبدیل حروف کوچک به بزرگ

د ) کوچک کردن حروف با سایز بزرگ

 

306. جهت قرار دادن متن تایپ شده بر روی مسير دلخواه از کدام گزینه در منوی TEXT استفاده می شود ؟

الف ) Detach to path

ب ) flow inside path

ج ) Attach to patch*

د ) Convert

 

307. کدام یک از گزینه های زیر مشابه ابزار ZOOM عمل می کند ؟

الف ) POINTER

ب ) MAGNIFICATION*

ج ) SNAP

د ) SCALE

 

308. انتخاب کدام گزینه در پانل Fill < object باعث می شود شکل با یک رنگ بصورت یکنواخت پر شود؟

الف ) Basic*

ب ) Texture

ج ) pattern

د ) Gradient

 

309. برای ایجاد یک پيکان در یک یا دو سر یک پاره خط کدام قسمت در پانل Stroke استفاده می شود؟

الف ) Cap

ب ) Miter

ج ) Dash*

د ) Arrowheads

310. کدام گرینه مکان جلوه Zoom بر روی متن ها را تنظيم می کند؟

الف ) Offset*

ب ) Zoom to

ج ) To

د ) From

 

311. برای اینکه اندازه طول شکل نسبت به عرض آن به صورت متناسب انجام شود باید………

الف ) گزینه uniform راغير فعال کرد

ب ) گزینه uniform را فعال کرد*

ج ) گزینه stroke راغير فعال کرد

د ) گزینه stroke را فعال کرد

 

312. برای برش اشکال بصورت خط مستقيم کدام گزینه در کادر Knif Tool باید انتخاب شود؟

الف ) Tight fit

ب ) Freehand

ج ) Close cut path

د ) Straight*

 

313. در روش رنگ اميزی Gradient کدام گزینه یک شيب رنگ مخروطی ایجاد می کند.

الف ) Cone*

ب ) Radial

ج ) Linear

د ) هیچکدام

 

314. انتخاب گزینه Plain در بخش Text باعث اعمال چه سبکی بر روی متن انتخابی می شود.

الف ) مایل

ب ) پررنگ

ج ) نازک ومعمولی*

د ) زیر

 

315. برای تنظیم های نشر وایجاد ضفحه كاری برای تقویم وكتاب از كدام گزینه كادر محاوره ویزارد استفاده می شود؟

الف ) Stationary

ب ) Publication*

ج ) Screen based

د ) Setup

 

316. برای ایجاد وتنظیم های خبرنامه وآگهی ها از كدام گزینه كادر محاوره ویزارد استفاده می شود؟

الف ) Screen based

ب ) Setup

ج ) Stationary

د ) Publication*

 

  1. برای ایجاد سندهای چند صفحه ای كه تنظیم های استاندارد سر برگ ،كارت ویزیت ، برچسب دیسك وپاكت نامه رادارند از كدام گزینه كادر محاوره ویزارد استفاده می شود؟

الف ) Screen based

ب ) Stationary*

ج ) Setup

د ) Publication

 

318. برای ایجاد تصویر برای وب ،چند رسانه ای وتدوین تصویر ها ار از كدام گزینه كادر محاوره ویزارد استفاده می شود؟

الف ) Publication

ب ) Stationary

ج ) Setup

د ) Screen based*

 

319. در كدام كادر محاوره ای می توان نحوه عملكرد برنامه فری هند را كنترل كرده وپارامترهای اجرایی وساختاری برنامه راتنظیم کرد .

الف ) preferences*

ب ) Import document

ج ) xtra tools

د ) customize

 

 

320. برای كار با preferences از كدام كلید میانبر می توان استفاده كرد؟

الف ) ctrl+z

ب ) ctrl+u*

ج ) ctrl+w

د ) ctrl+p

 

321. دامنه پرش،بر حسب پیكسل،برای حركت دادن موضوعات انتخابی توسط كلیدهای جهت دار صفحه كلید در كدامگزینه از زبانه General كادر محاوره ای Preferences تعیین می شود؟

الف ) Dynamic scrollbar

ب ) pick distance*

ج ) snap distance

د ) undo’s

 

322. در كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات عمومی انجام می دهد؟

الف ) Redraw

ب ) Panels

ج ) Object

د ) General*

 

323. در گروه Assets كدام پنل ها بطور پیش فرض قرار گرفته اند؟

الف ) Swatches و Library

ب )  Align و Transform

ج )  styles و  Swatches

د )  styles و Swatches و Library*

 

324. كلید میانبر برای ظاهر شدن جعبه ابزار Toolsکدام است ؟

الف ) Ctrl + F5

ب ) Ctrl + F3

ج ) Ctrl + F4

د ) Ctrl + F2*

 

325. برای تركیب پنل ها كدام گزینه صحیح است ؟

الف ) درگ نوار آبی بالای پنل

ب ) درگ خطوط اطراف پنل

ج ) درگ نوار عنوان پنل

د ) درگ نقاط gripper*

 

326. تنظیمات مربوط به واحد اندازه گیری در نوار وضعیت در كدام منوی باز شو انجام می شود؟

الف ) منوی باز شوی بزرگنمایی

ب ) منوی باز شوی Preview

ج ) منوی باز شوی Units*

د ) منوی باز شوی magnification

 

327. تنظیمات مربوط به بزرگنایی در نوار وضعیت در كدام منوی باز شو انجام می شود؟

الف ) منوی باز شوی حالت نمایش

ب ) منوی باز شوی Preview

ج ) منوی باز شوی magnification*

د ) منوی باز شوی Units

 

328. فعال بودن كدام گزینه زبانه Text از كادر محاوره ایPreferences  باعث پیش نمایش فونتهای انتخابی می شود؟

الف ) Always use text editor

ب ) Display font preview*

ج ) Default font preview

د ) font preview

 

329. فعال بودن كدام گزینه زبانه Redraw از كادر محاوره ایPreferences   منحنی و لبه های موضوعات را نرم تر نشانمی دهد؟

الف ) Enable Anti‐aliasing*

ب ) Redraw while scrolling

ج ) External editor

د ) Always use text editor

330. كدام گزینه در زبانه General كادر محاوره ای Preferences حداقل فاصله بین خطوط راهنما وموضوع در حال جابجاییرابرای جذب شدن وحسبیدن به خط راهنما تعیین می كند.

الف ) undo’s

ب ) snap distance*

ج ) pick distance

د ) Dynamic scrollbar

 

331. با فعال بودن كدام گزینه در زبانه object از كادر محاوره ایPreferences  موضوعات قفل شده نیز قابل ویرایشخواهند شد؟

الف ) Alt‐drag co0pies paths

ب ) Double‐click enables transform handles

ج ) Right mouse button magnification

د ) Edit locked objects*

 

332. كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات مربط به متن را كنترل می كند؟

الف ) Document

ب ) Text*

ج ) Spelling

د ) Redraw

 

333. كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات مربوط به صفحات ایجاد شده در سند كنترل می شود؟

الف ) Text

ب ) Document*

ج ) Redraw

د ) Spelling

 

334. كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات مربوط به تصحیح متون انگلیسی انجام می شود؟

الف ) Document

ب ) Text

ج ) Spelling*

د ) Redraw

 

335. كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences پارامترهای مربوط به نمایش رنگ ها توسط مانیتور را كنترل می كند؟

الف ) Spelling

ب ) Collors*

ج ) Import

د ) Export

 

336. كدام زبانه در كادر محاوره ای Preferences تنظیمات مربوط به فایل های وارد شده به فر هند را کنترل می کند ؟

الف ) Export

ب ) Collors*

ج ) Import

د ) Spelling

 

337. کداميك از گزینه های زیر جزء نوار ابزار xtra نمی باشد؟

الف ) arc

ب ) spiral

ج ) mirror

د ) line*

 

338. برای برجسته کردن تصویر روی بوم از کدام جلوه بهتر است استفاده شود؟

الف ) belve

ب ) duet

ج ) blend

د ) emboss*

 

339. در موضوعات گروه بندی شده برای انتخاب یك عضو از گروه کدام ابزار مناسب تر است؟

الف ) pointer

ب ) select

ج ) Subselect*

د ) lasso

 

 

340. با کدام ابزار می توان با کشيدن یا فشردن مسير را تغيير شكل داد؟

الف ) pen*

ب ) freeform

ج ) bezigon

د ) line

 

341. فرمان export به چه منظور به کار می رود؟

الف ) جهت ذخيره فایل

ب ) جهت ذخيره فایل در قالبهای مختلف*

ج ) جهت باز کردن قالبهای مختلف فری هند

د ) برای وارد کردن یك گرافيك به یك سند

 

342. برای ایجاد اعوجاج از کدام جلوه استفاده می شود؟

الف ) bend*

ب ) belve

ج ) duet

د ) xtra

 

343. کداميك از گزینه های زیر جزء جلوه های برداری است؟

الف ) belve

ب ) bend*

ج ) glow

د ) shadow

 

344. کداميك از جلوه های زیر جزء جلوه های راستری می باشند؟

الف ) belve*

ب ) emboss

ج ) blur

د ) هر سه مورد

 

345. جهت واضح شدن تصویر از جلوه …………….. می توان کمك گرفت.

الف ) glow

ب ) shadow

ج ) transparancy*

د ) sharpen

 

346. برای سایه زدن شكل از سمت بيرون کدام گزینه صحيح است؟

الف ) drop shadow*

ب ) inner shadow

ج ) glow

د ) inner glow

 

347. گزینه modify / transfrom / move چه عملی انجام می دهد؟

الف ) موضوعات را انتقال می دهد*

ب ) قفل می کند

ج ) گروه بندی می کند

د ) آپی می کند

 

348. نمودار در چه صورت قابل ویرایش نیست؟

الف ) اگر lock باشد*

ب ) اگر group باشد

ج ) اگر unlock باشد

د ) اگر ungroup باشد

 

349. در رسم نمودار جهت تعيين تعداد ارقام بعد از مميز مقدار مورد نياز را در چه کادری وارد می کنيم؟

الف ) در سلولهای جدول

ب ) در کادر decimal precision*

ج ) در کادر transpose

د ) چنين عملی ممكن نيست

 

350. از کدام نوار ابزار می توان جهت انجام اعمال روی مسيرهای مرکب استفاده کرد؟

الف ) xtra

ب ) modify*

ج ) standard

د ) path

 

351. کدام فرمان بالاترین مسير از مسيرهای انتخاب شده را حذف می کند؟

الف ) divide

ب ) punch

ج ) union

د ) Composite paths*

 

352. فرمان divide از کدام منو و گزینه قابل اجراست؟

الف ) modify / Combine*

ب ) modify / punch

ج ) window / divide

د ) modify / divide

 

353. جهت ایجاد یك مسير مرکب از فرمان ………………… استفاده می شود.

الف ) join*

ب ) divide

ج ) crop

د ) union

 

354. نحوه ایجاد یك مسير مرکب به چه صورت است؟

الف ) اتصال دو یا چند مسير باز*

ب ) اتصال دو یا چند مسير بسته

ج ) ایجاد مسير مرکب مسير نمی باشد

د ) جدا شدن دو یا چند مسير از یكدیگر

 

355. با استفاده از این پر كننده میتوان ظاهر شكل را با معكوس كردن رنگها، تغییر شفافیت، بزرگنمایی تغییر داد؟

الف ) Gradient

ب ) Basic

ج ) Pattern*

د ) Tiled

 

356. اگر خواسته باشیم موضوعی را با موضوعات ترسیمی پر كنیم از كدام گزینه استفاده می كنیم؟

الف ) Tiled*

ب ) Gradient

ج ) Basic

د ) Pattern

 

357. رنگ پایه، اشباع و میزان روشنایی رنگ در این حالت رنگ قابل تنظیم است؟

الف ) HLS*

ب ) RGB

ج ) CMYK

د ) الف و ب

 

358. كدام گزینه از اشباع رنگ را كم می كند و رنگ را تیره و كدر می كند؟

الف ) Lighten Colors

ب ) Darken Colors

ج ) Saturate Colors*

د ) Desaturate Colors

 

359. فرمان Xtra / Colors / Sort Color List By Name چه كاری انجام می دهد؟

الف ) برای همه رنگها نام انتخاب می كند

ب ) نام رنگها را پاك می كند

ج ) رنگ های پنل Swatch كه در طرح ترسیم شده استفاده نشده اند را از فهرست رنگها حذف می كند

د ) رنگ های پنل Swatch را بر حسب نام مرتب می كند*

360. با استفاده از كدام دستور از منوی پنل Swatch از رنگ انتخابی كپی گرفت؟

الف ) Remove

ب ) Duplicate*

ج ) Remove

د ) Replace

 

361. كدام رنگها بیشتر در كارهای تك رنگ و دو رنگ و ایجاد رنگهای مهتابی و متالیك استفاده می شوند ؟

الف ) Spot*

ب ) Process

ج ) رنگهای مدل RGB

د ) همه موارد

 

362.  كدام پنل رنگ، تنالیته یا ته رنگهایی با درصدهای 10 % تا 90 % از رنگ اصلی ارائه می دهد ؟

الف ) Tint*

ب ) Swatches

ج ) Color Mixer

د ) Half Tones

 

363. برای ترسیم خطی صاف از مرکز و با زاویه ٤٥ درجه به کمک کلیدهای …………..

الف ) Shift+Alt*

ب ) Ctrl+Alt

ج ) Shift+Ctrl

د ) Alt+Ctrl+Shift

 

364. جلوه………….. باعث ایجاد خط یا قالب دور متن انتخابی می گردد ؟

الف ) Shadow

ب ) Inline*

ج ) Strikethrough

د ) Underline

 

365. برای قرار دادن متن پاراگرافی در اطراف یک شکل کدام گزینه از منوی text باید انتخاب شود ؟

الف ) Flow Aroud Selection*

ب ) Canvert To Pach

ج ) Attach ToPach

د ) Flow Inside Pach

 

366. گزینه Small Caps کدام عمل را انجام می دهد ؟

الف ) تبدیل حروف بزرگ انگلیسی به کوچک

ب ) تبدیل حروف کوچک انگلیسی به بزرگ

ج ) تبدیل حروف بزرگ انگلیسی به کوچک با اندازه کوچک

د ) تبدیل حروف کوچک انگلیسی به بزرگ با اندازه کوچک*

 

367. کدام پانل ته رنگهایی با درصدهای  10 تا ٩٠ درصد از رنگ اصلی را ایجاد می نماید؟

الف ) Tint*

ب ) Mixer

ج ) Swatches

د ) هر سه مورد

 

368. کدام شكل را پس از ترسیم نمی توان اصلاح نمود ؟

الف ) Spiral*

ب ) Star

ج ) Ellipse

د ) Polygon

 

369. با اجرای فرمان Convert to Path موضوع انتخابی چه تغییری می کند ؟

الف ) ویرایش گره های موضوع*

ب ) جا به جائی موضوع

ج ) معكوس شدن موضوع

د ) تبدیل موضوع به منحنی

370. اگر بخواهید رنگ موضوع انتخاب شده روشن تر شود از كدام گزینه استفاده می كنید ؟

الف ) Lighten color*

ب ) Darken color

ج ) Saturate color

د ) Desaturate color

 

371. رنگ پایه ، اشباع رنگ و میزان روشنایی رنگ دراین حالت تنظیم می شود ؟

الف ) System color

ب ) Rgb

ج ) Hls*

د ) Cmyk

 

372. از كدام ابزار فقط برای رسم خطوط جدا از هم می توان استفاده كرد ؟

الف ) Pen

ب ) Line*

ج ) Bezigon

د ) pencil

 

373. از ابزار Knife به چه منظور استفاده میگردد ؟

الف ) چرخاندن تصویر

ب ) جابجایی گروهها

ج ) قرینه کردن تصاویر

د ) برش زدن تصاویر*

 

374. جهت رسم كمان به صورت بسته با قوس محدب از كدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Create Close Arc

ب ) reate concaVer Arc

ج ) create open Arc

د ) Create flipped Arc*

 

375. برای انتخاب چندین موضوع گرافیكی به صورت همزمان توسط ابزار Pointer كدام كلید را باید همزمان فشار داد ؟

الف ) ALT

ب ) Tab

ج ) Ctrl

د ) Shift*

 

376. جهت رسم یك بیضی از وسط كدام كلید را باید به پایین نگاه داشت ؟

الف ) Alt + Shift

ب ) Shift

ج ) Ctrl

د ) Alt*

 

377. كدام گزینه صحیح است ؟

الف ) یک سند می تواند یک یا بیش از یک صفحه اصلی داشته باشد

ب ) یک Master Page را نمی توان ویرایش کرد

ج ) یک صفحه Child Page را نمی توان به یک Master Page تبدیل کرد*

د ) برای استفاده از یک Master Page ایجاد شده در سندهای دیگر فری هند آنرا Import می کنید

 

378. در کدامیک از نرم افزارهای زیر تصاویر بصورت برداری ذخیره می شود؟

الف ) Freehand

ب ) Photo shop

ج ) Corel draw

د ) الف و ج*

 

379. جهت حذف رنگ انتخاب شده در پانل Swatche از كدام گزینه استفاده می شود؟

الف ) Delete

ب ) Deplicats

ج ) New

د ) Remove*

380. كدام مدل رنگ بر اساس جوهرهای چاپ كه روی كاغذ سفید جذب میشوند ساخته می شود؟

الف ) System Color

ب ) HLS

ج ) CMYK*

د ) RGB

 

381. كدام گزینه صحیح نیست ؟

الف ) به رنگ های در مد RGB رنگ های افزایشی می گویند.

ب ) رنگ های اصلی در مد RGB و CMYK به یکدیگر قابل تبدیل می باشند.

ج ) رنگ های اصلی در مد RGB با عددی بین ٠ تا ١٠٠ نشان داده می شوند.*

د ) رنگ های RGB به منابع نوری وابسته هستند.

 

382. جهت تبدیل رنگ یك شی به خاكستری از كدام گزینه استفاده می شود؟

الف ) X tras / color / convert to grayscale*

ب ) X tras / color / saturate color

ج ) X tras / color / dor ken color

د ) X tras / color / desaturate color

 

383. از كدام پانل جهت ایجاد رنگ های تركیبی استفاده می شود؟

الف ) Swatches

ب ) tint

ج ) Color Mixer*

د ) Color

 

384. به منظور اتصال اشكال به یكدیگر از كدام ابزار می توان استفاده كرد؟

الف ) Free Form

ب ) Bleed

ج ) Connector*

د ) Lasso

 

385. جهت معكوس كردن موضوعات انتخابی در داخل صفحه از كدام گزینه استفاده می شود؟

الف ) Edit  / Select /  invert select*

ب ) Edit / Select / Super select

ج ) Edit / selectNone

د ) Edit / Select / Subselect

 

386. جهت انتخاب اجزای یك گروه از كدام ابزار استفاده می شود؟

الف ) Pointer

ب ) Subselect*

ج ) Lasso

د ) Free Form

 

387. جهت ایجاد یك Master page از كدام پانل استفاده می شود؟

الف ) object

ب ) Document*

ج ) Tint

د ) Swatches

 

388. جهت بستن همه فایل های باز و خروج از فری هند از كدام كلید تركیبی استفاده می شود؟

الف ) Ctrl+W

ب ) Ctrl+Q*

ج ) Ctrl+Z

د ) Ctrl+E

 

389. از کدام ابزار برای تغییر شکل موضوعات انتخابی به صورت آزاد استفاده می شود ؟

الف ) Reflect

ب ) Move

ج ) Rotate

د ) Free form*

 

390. با استفاده از چه پنل هایی امکان ایجاد Master Page وجود دارد ؟

الف ) Document , Object*

ب ) Library , Document

ج ) Object , Library

د ) Layer , library

منبع:مدرس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید