login_logo2-4

نمونه سولات کورل دراو با جواب

کورل دراو

1. اگر چندین شی را با هم Combine کنیم نتیجه چه خواهد شد ؟

الف ) دستگیره های شی به شکل قفل تغییر می بایند

ب) رنگ و خطوط پیرامون اشکال ترکیب شده یکی خواهد شد *

ج ) خصوصیت اشکال ترکیب شده را نمی توانید تغییر دهید

د ) هیچکدام

 

2. توسط کدام فرمان می توان از تغییرات ناخواسته اشیا جلوگیری نمود ؟

الف ) Shape Tool

ب ) Lock Object *

ج ) Close Path

د ) Break apart

 

3جهت برش دادن موضوعات از چه ابزاری استفاده می شود؟

الف ) Knife *

ب ) Smudge

ج ) Roughen

د ) Free Transform

 

4. كاربرد ابزار Blend چیست؟

الف) جهت سایه زدن یك موضوع به كار می رود

ب) جهت ادغام تدریجی دو موضوع به كار می رود. *

ج) جهت برجسته سازی یك موضوع به كار می رود

د) جهت رنگ كردن یك موضوع به كار می رود.

 

5. كدام یك از گزینه های زیر در مورد فرمان Object Manager صحیح است؟

الف) برای ایجاد لایه ی جدید به كار می رود. *

ب ) با استفاده از آن نمی توان موقعیت اشیا را جابجا كرد.

ج) با استفاده از آن نمی توان لایه ها را قفل كرد.

د) می توان لایه ها را رنگ كرد.

 

6. كدام یك از فیلترهای زیر جلوه ی مداد مومی را تقلید می كند؟

الف ) Cubist

ب ) Crayon *

ج ) Charcoal

د ) Noise

7. با كدام یك از فرمان های زیر می توان فایل ها را از سایر برنامه های گرافیكی به Corel Draw وارد كرد؟

الف ) Import  *

ب ) open

ج ) Save As

د ) Export

 

8. برای تعیین مشخصات چاپ از قبیل اندازه و نوع كاغذ از كدام قسمت پنجره ی Print استفاده می شود؟

الف ) Options

ب ) Print Range

ج ) Properties *

د )Name

 

9. جهت برش زدن و پانچ كردن شكل ها از كدام فرمان استفاده می شود؟

الف ) Trim *

ب ) Intersect

ج ) Mirror

د ) Weld

10. كدام فرمان جهت فصل مشترك گرفتن از موضوعات به كار می رود؟

الف ) Weld

ب ) Intersect              *

ج ) Trim

د ) Combine

 

11. كاربرد ابزار Distortion چیست؟

الف ) ایجاد تو رفتگی

ب ) برجسته سازی

ج ) ایجاد جلوه ی اعوجاج *

د ) ایجاد جلوه ی سایه ی افتاده

 

12. انتخاب گزینه ی Current Document در كادر تبادلی فرمان Print چه عملی انجام می دهد؟

الف ) از میان صفحات سند جاری تنها صفحه ی فعال را چاپ می كند

ب ) تعیین محدوده ی چاپ

ج ) محتویات سند جاری را به چاپگر متنقل می كند. *

د ) امكان انجام تنظیمات چاپگر را به ما می دهد.

 

13. كدام یك از فیلترهای زیر جلوه ی پیچش لبه ی كاغذ در تصویر ایجاد می كند؟

الف ) Pinch/Punch

ب ) Blur

ج ) Charcoal

د ) Page Curl *

 

14. نمایش یا عدم نمایش لایه با كدام گزینه مشخص می شود؟

الف ) Enable

ب ) Disable

ج ) Visible *

د ) Invisible

15. واحد اندازه گیری خط کش از طریق کدام گزینه تنظیم می شود ؟

الف ) grid setup…

ب ) ruler setup *

ج ) guidelines setup

د ) هیچکدام

 

 1.  خصوصیات خطوط راهنما در کدام نوار دیده می شود ؟

الف ) نواراستاندار

ب ) property bar  *

ج ) جعبه ابزار

د ) نوار وضعیت

 

۱۷. از کدام ابزار برای انتخاب خطوط راهنما استفاده می شود ؟

الف ) pick                *

ب ) select

ج ) zoom

د ) hand

 

18. کدام یک از پوشه های زیر در کادر محاوره options کلیه خطوط راهنما را نشان می دهد؟

الف ) vertical

ب ) horizontal

ج ) guides                     *

د ) همه گزینه ها صحیح هستند

 

19. گزینه spacing و  frequencyدر تنظیمات grid به چه معناست ؟

الف ) تنظیم خطوط از طریق تعداد خطوط و فاصله *

ب ) تنظیم خطوط از طریق فاصله خطوط و رنگ

ج ) تنظیم خطوط از طریق تعداد خطوط و رنگ

د ) تنظیم خطوط از طریق فاصله خطوط و رنگ

 

20. ابعاد صفحه از طریق کدام گزینه تنظیم می شود ؟

الف ) page setup

ب ) property bar

ج ) rename page

د ) گزینه الف و ب صحیح هستند*

 

21. برای انتخاب کلیه اشیای موجود در صفحه از چه روشی استفاده می شود ؟

الف ) دابل کلیک روی صفحه

ب ) دابل کلیک روی ابزار انتخاب pick*

ج ) دابل کلیک روی نوار property

د ) هیچ کدام

22. برای تغییر اندازه متناسب از کدام دستگیرها استفاده می شود ؟

الف ) دستگیره های عمودی

ب ) دستگیره های افقی

ج ) دستگیرهای مورب     *

د ) هیچ کدام

 

23. نگه داشتن کلید shift هنگام تغییر اندازه چه نتیجه ای دارد ؟

الف ) تغییر اندازه به طور متناسب انجام می شود

ب ) تغییر اندازه هم زمان با چرخش انجام می شود

ج ) تغییر اندازه همراه با مورب شدن انجام می شود

د ) تغییر اندازه نسبت به مرکز انجام می شود .*

 

24. برای ظاهر کردن دستگیره های دوران ( چرخش ) چه عملی را بایدانجام داد ؟

الف ) کلیک راست روی علامت

ب ) کلیک راست روی شی

ج ) کلیک رو علامت *

د ) همه موارد

 

25. برای چرخش دقیق و محدود به زوایای 15و 30 و 45 درجه از کدام کلید کمکی استفاده می شود ؟

الف ) ctrl   *

ب ) shift

ج ) alt

د ) alt + shift

 

26. کدام یک از گره های زیر نا متقارن است ؟

الف ) symmetrical

ب ) smooth

ج ) cusp

د ) گزینه های ب و ج صحیح هستند*

 

27. کدام یک از انواع ترازبندی خط آخر را نیز از دو طرف تراز می کند ؟

الف ) center

ب ) full

ج ) force full             *

د ) هیچ کدام

 

28. کدام یک از خصوصیات زیر در کادر محاوره edit text قابل تغییر است ؟

الف ) قلم

ب ) اندازه قلم

ج ) ترازبندی

د ) همه گزینه ها صحیح هستند*

 

29. کدام گزینه برای منطبق کردن متن روی مسیر به کار می رود ؟

الف ) straighten text

ب ) convert to artistic

ج ) fit text to path        *

د ) break apart

 

30. کدام گزینه در مورد منطبق کردن متن روی مسیر صحیح است ؟

الف ) متن پاراگرافی را می توان روی مسیر منطبق کرد .

ب ) پس از تایپ متن نمی توان آن را روی مسیر منطبق کرد .

ج ) متن منطبق بر مسیر را نمی توان از آن جدا کرد .       *

د ) پس از انطباق متن ، می توان آن را بالاتر از مسیر قرار داد .

 

31. در متن بر مسیر ، از کدام گزینه برای ترازبندی استفاده می شود ؟

الف ) text placement           *

ب ) vertical placement

ج ) text orientation

د ) horizontal offset

32. در متن منطبق بر مسیر از کدام گزینه برای تنظیم فاصله افقی متن از تقطه شروع استفاده می شود ؟

الف ) text placement

ب ) vertical placement

ج ) text orientation

د ) horizontal offset*

 

33. گزینه arrange – clear transformations چه عملی را انجام می دهد ؟

الف ) تکرار تغیرات

ب ) حذف تغییرات*

ج ) باز کردن کادر عملیات تبدیلی

د ) گزینه های ب و ج صحیح هستند

 

34. برای اعمال تغییرات روی یک کپی از شی از کدام دکمه استفاده می شود ؟

الف ) apply

ب ) duplicate

ج ) apply to duplicate     *

د ) این عمل امکان پذیر نیست

 

35. چگونه می توان هنگام تغییر مقیاس شی تناسب بین عرض و ارتفاع را حفظ کرد ؟

الف ) با وارد کردن اعداد یکسان در کادرهای درصدی عرض و ارتفاع*

ب ) با بستن قفل تناسب

ج ) اصلا امکان این عمل وجود ندارد

د ) گزینه های الف و ب صحیح هستند

 

36. گزینه non – protional در کادر transformation چه عملی را انجام می دهد ؟

الف ) هنگام تغییر مقیاس تناسب شی را حفظ می کند .

ب ) هنگام تغییر مقیاس تناسب شی را از بین می برد .*

ج ) هنگام تغییر مقیاس شی را نسبت به مرکز تغییر اندازه می دهد

د ) با انتخاب این گزینه می توان مرکز تغییر مقیاس را تعیین کرد .

 

37. عمل تقارن با کدام یک از عملیات زیر به طور هم زمان انجام می شود ؟

الف ) تغییر مکان

ب ) دوران

ج ) تغییر مقیاس  *

د ) تغییر اندازه

 

38. کدام یک از دستورات زیر اشیاء را با یکدیگر ترکیب می کند ؟

الف ) break apart

ب ) combine*

ج ) group

د ) ungroup

 

39. اشیاء پس از گروه بندی خصوصیات کدام شی را خود می گیرند ؟

الف ) شی اول

ب ) شی آخر

ج ) خصوصیات پیش فرض coreldraw

د ) خصوصیات خود را حفظ میکند*

 

40. انتخاب کدام گزینه باعث می شود که ستونها از راست به چپ قرار گیرند ؟

الف ) Equal column width

ب ) Right to left coiumn*

ج ) Vertical Justification

د ) Number of columns

 

41. برای انتخاب یک شی در گروه از کدام کلید استفاده می شود ؟

الف ) alt

ب ) ctrl*

ج ) shift

د ) این کار امکان پذیر نیست .

42. کدام گزینه اشیاء را در وسط صفحه قرار می دهد ؟

الف ) center to page horizontally

ب ) center to page

ج ) کلید میانبر p

د ) گزینه های ب و ج صحیح هستند*

 

43. در توزیع اشیاء گزینه extend of page چه عملی را انجام می دهد ؟

الف ) اشیاء را نسبت به دامنه انتخاب توزیع می کند

ب ) اشیاء را نسبت به لبه بالائی آن ها توزیع می کند .

ج ) اشیاء را نسبت به لبه سمت چپ آن ها توزیع می کند .

د ) اشیاء را نسبت به صفحه توزیع می کند .*

 

44.  کدام یک از عملیات زیر از طریق کادر transformation انجام می شود ؟

الف ) تغییر اندازه

ب ) تغییر مقیاس

ج ) دوران

د ) همه گزینه ها صحیح هستند*

 

45. برای پر کردن الگوئی یک شکل بسته از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) function fill

ب ) texture fill*

ج ) pattern fill

د ) uniform fill

 

46. کدام مدل از مدلهای زیر سرخابی – فیروزه ای – زردو سیاه ساخته شده و برای چاپ مناسب است ؟

الف ) RGB

ب ) HSB

ج ) CMYK        *

د ) گزینه الف و ب

 

47. به خصوصیات و ویژگیهای یک موضوع اصطلاحاً……………………. اطلاق می شود ؟

الف ) object

ب ) properties*

ج ) segment

د ) هیچکدام

 

48. در فیلتر برای تنظیم فشردگی (تراکم) میزان نویز کدام گزینه را باید دستکاری نمود ؟

الف ) Density

ب ) Level*

ج ) Random

د) Uniform

 

49. کلید معادل فرمان ellipse کدام گزینه می باشد ؟

الف ) F7    *

ب ) F10

ج ) F12

د ) هیچکدام

 

50. – برای تغییر رنگ خطوط محیطی یک موضوع کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) انتخاب موضوع و کلیک راست روی پالت رنگ         *

ب ) انتخاب موضوع و دابل کلیک روی خطوط محیطی آن

ج ) انتخاب خطوط محیطی و کلیک روی پالت رنگ

د ) هیچ کدام

 

51. خطوط راهنما را از کدام منو می توان فعال یا غیر فعال نمود ؟

الف ) file

ب ) edit

ج ) view       *

د ) arrange

52. نام پیش فرض فایلها در Corel Draw چیست ؟

الف ) Graphic           *

ب ) Document

ج ) Presentation

د ) Book

 

53. با استفاده از کدام ابزار می توان یک دایره یا بیضی را برش زد و یک نیم دایره برش کلیک تبدیل کرد ؟

الف ) Arc

ب ) Mirror Button

ج ) Angle Rotation

د ) Pie*

 

54. اگر بخواهید اشیاء به خطوط شطرنجی جذب شوند کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) Snap To Object

ب ) Snap To Grid*

ج ) Snap To Guide

د ) Snap To Line

 

55. جهت ایجاد خطوط شبكه شطرنجی از كدام فرمان استفاده می كنیم؟

الف ) Guide

ب ) Grid*

ج ) Ruler

د ) Guide and Grid

 

56. برای ترسیم اشکال آماده از کدام ابزار استفاده می گردد ؟

الف ) Shape tool

ب ) Basic shape*

ج ) Free hand

د ) Free hand smoothing

 

57. كدام یك از گزینه های زیردر مورد ابزار PAN صحیح نیست؟

الف ) با این ابزار امكان جا به جا كردن صفحه كاری وجود دارد

ب ) ابزار PAN همان Hand است.

ج ) با این ابزار امكان مشاهده ی بخش های مخفی سند وجود دارد

د ) با این ابزار امكان جا به جا كردن شكل مورد نظر وجود دارد.*

 

58. كدام یك از ابزارهای زیر جزو یك مجموعه نیست؟

الف ) Polygon

ب ) Ellipse*

ج ) Spiral

د ) Graph Paper

 

59. در صورتی كه هیچ كدام از ابزارها در نوار ابزار انتخاب نباشد كدام نوار صفات به نمایش در می آید؟

الف ) نوار صفات ابزار ترسیم خط

ب ) نوار صفات ابزار Shape

ج ) نوار صفات گزینه های صفحه ی گرافیكی و واحد اندازه گیری      *

د ) هیچ نواری نمایش داده نمی شود

 

60. كدام یك از گزینه های زیر از كاربردهای ابزار Shape نیست؟

الف ) اصلاح نقایص حروف در متن

ب ) انتخاب نقاط لنگر

ج ) ایجاد انحنا و تغییر شكل در مسیرها

د ) جابه جا كردن اشكال*

 

61. كدام یك از ابزارهای زیر جهت ایجاد موج و لرزش در مسیرها به كار می رود؟

الف ) Roughen        *

ب ) Point Curve 3

ج ) Dimension

د ) Artistic Media

62. کلید ترکیبی برای رنگ کردن داخل موضوعات چیست ؟

الف ) Ctrl + F1

ب ) Shift + F11*

ج ) Alt + F2

د ) Shift + F1

 

63. كدام یك از ابزارهای زیر جهت پر كردن یكنواخت شكل ها از رنگ استفاده می شود؟

الف ) Fountain Fill

ب ) Texture Fill

ج ) Postscript

د ) Uniform Fill*

 

64. كدام یك از گزینه های كادر Fountain Fill سبب می شود تغییرات تدریجی رنگ در طول یك خط مستقیم صورت گیرد؟

الف ) Linear      *

ب ) Radial

ج ) Conical

د ) Square

 

65. كدام یك از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف ) بهترین روش برای ساخت رنگ استفاده از پنجره ی CMYK است

ب ) برای پر كردن شكلی با طرح آجر می توان از Pattern Fill استفاده كرد.

ج ) برای رنگ آمیزی خط دور یك شكل كافیست روی آن رنگ كلیك شود.           *

د ) در كارل دراو امكان رنگ آمیزی با رنگ های ساده ، نوانسی و الگوهای آماده فراهم است.

 

66. كدام یك از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف ) وقتی شكل ها با فرمان مخصوص تركیب می شوند ویژگی های شكل اول را می پذیرند.

ب ) وقتی شكل ها گروه می شوند ویژگی ها ی آنها به هم نسبت داده نمی شود.*

ج ) وقتی شكل ها گروه می شوند تغییرات دگرگونی را همزمان متحمل می شوند.

د ) برای اتصال دو خط از دو شكل متفاوت ابتدا باید آن دو شكل را تركیب نمود.

 

67. كارل دراو جزو كدام دسته از برنامه های گرافیكی به شمار می رود؟

الف ) نقشه بیتی

ب ) برداری*

ج ) پیكسل ها

د ) الف و ج

 

68. فرمت استاندارد و پیش فرضCorel Draw  چیست؟

الف ) DWG

ب ) SWF

ج ) CDR    *

د ) FH11

 

69. کدامیک از موارد زیر جزو امکانات نصب Corel Draw نمی باشد ؟

الف ) درایو CD – ROM

ب ) ویندوز 2000 یا ویندوز XP

ج ) ماوس  *

د ) RAM برابر با 64MB

70. كدام یك از ابزارهای زیر ابزار ترسیم مارپیچ است؟

الف ) Spiral                  *

ب ) Graph Paper

ج ) Ellipse

د ) Polygon

 

71. برای انتخاب نقاط لنگر در مسیرها از كدام مجموعه ابزارها استفاده می شود؟

الف ) ابزار ترسیم خط و كمان

ب ) Shape*

ج ) ابزار بزرگنمایی

د ) ابزار رسم اشكال هندسی

 

72. كدام یك از ابزارهای موجود در فهرست ابزارهای هنری برای خطاطی در نظر گرفته شده است؟

الف ) Calligraphic         *

ب ) Brush

ج ) Sprayer

د ) Presets

 

73. فرمان های تغییر شكل (چرخش و … ) در كدام منو قرار دارند؟

الف ) Edit

ب ) Layout

ج ) View

د ) Window*

 

74. در صورتی كه بخواهیم چند شكل را نسبت به هم تراز كنیم از چه فرمانی استفاده می كنیم؟

الف ) Position

ب ) Align & Distribute*

ج ) Skew

د ) Rotate

 

75. برای كنترل ضخامت خطوط مرزی پیرامون مسیرها از كدام پنجره استفاده می شود؟

الف ) Stroke

ب ) Outline

ج ) نوار صفات

د ) گزینه های ب و ج*

 

76. كدام یك از گزینه های زیر ابزار مورد نیاز برای تنظیم و تغییر ویژگی های متن تایپ شده را فراهم می سازد؟

الف ) منوی TEXT

ب ) Property

ج ) منوی Tools

د ) گزینه های الف و ب*

 

77. كدام ابزار به منظور ترسیم خط ، كمان و منحنی به كار می رود؟

الف ) Line

ب ) Pen*

ج ) Polygon

د ) Circle

 

78. ابزار Ellipse به چه منظوری استفاده نمی شود؟

الف ) رسم چند ضلعی  *

ب ) رسم دایره

ج ) رسم بیضی

د ) رسم كمان

 

 1. کدام فیلتر جز گروه فیلتر هایBlur نمی باشد ؟

الف ) Directional Smooth

ب ) Low Pass

ج ) Smooth

د) High Pass*

80. كاربرد ابزار Uniform Fill چیست؟

الف ) پر كردن یكنواخت درون شكل ها از رنگ          *

ب ) پر كردن یكنواخت خطوط دورشكل ها از رنگ

ج ) پر كردن غیر یكنواخت درون شكل ها از رنگ

د ) پر كردن غیر یكنواخت خطوط دور شكل ها از رنگ

 

81. كدام یك از پنجره های زیرنمونه رنگ های به كار رفته در صفحه را در خود نگاه می دارد؟

الف ) Pattern Fill

ب ) Color Style

ج ) Color Palette

د ) CMYK*

 

 1. کدام فیلتر تاری حرکتی ( توهم حرکت ) در تصویر ایجاد می کند ؟

الف ) Guassian Blur

ب ) Motion Blur*

ج ) Redial Blur

د) هیچکدام

 

83. در محیط کورل دراو ، کدام نوار، با توجه به ابزار فعال یا عمل در حال اجرا، تغییر میکند ؟

الف ) Menu bar

ب ) property bar*

ج ) Status bar

د ) Standard bar

 

84. جهت مشاهده همزمان محتویات فایلهای باز، انتخاب کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) Window / Tile Vertically

ب ) Window / Cascade*

ج ) Window / Refresh Window

د ) View / Show All

 

85. از طریق کدام منو می توان صفحات سند را اضافه یا حذف  کرد ؟

الف ) Edit

ب ) Modify*

ج ) Layout

د ) Tool

 

86. اگر چندین شی را با هم قفل کنیم نتیجه چه خواهد شد ؟

الف ) دستگیره های شی به شکل قفل تغییر می یابند

ب) رنگ و خطوط پیرامون اشکال ترکیب شده یکی خواهد شد

ج ) خصوصیات اشیا قفل شده را نمی توانید تغییر دهید

د ) گزینه الف و ج صحیح می باشند*

 

87. کدام گزینه از کادر محاوره ای Page باعث نمایش حاشیه می شود ؟

الف ) Show page border

ب ) Shoe bleed erea*

ج ) Show printable area

د ) Print preview

 

88. برای ترسیم مربع کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) انتخاب ابزار Ctrl + Rectangle*

ب ) انتخاب ابزار Ctrl + Polygon

ج ) انتخاب ابزارShift + Rectangle

د ) انتخاب ابزار Shift + Polygon

 

89. کدام ابزار برای رسم یك صفحه شطرنجی به کار می رود ؟

الف ) Dimension Line

ب ) Freehand Line

ج ) Connector Line

د ) Graph Paper*

90. برای اعمال فیلتر بروی تصاویر، آن تصاویر باید از چه نوعی باشد ؟

الف ) Bit maps*

ب) Gif

ج ) فرقی نمی کند از چه نوعی باشد

د ) یکی از انواع Bitmap یا Gif می تواند باشد

 

91. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) مبدا خط کش قابل تغییر است .

ب ) تمام موضوعات در صفحه را ، می توان از طریق صفحه کلید انتخاب نمود

ج ) یك گوشه مستطیل را ، می توان گرد نمود .

د ) موضوعات خارج از صفحه ترسیم ، قابلیت چاپ دارند*

 

92. برای اندازه گیری زوایای رسم شده از کدام ابزار می توان استفاده نمود ؟

الف ) Dimension Line      *

ب ) Polygon

ج ) Connector Line

د ) Pen

 

93. برای قراردادن متن روی مسیر ، پس از تایپ متن ، انتخاب کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) Tools / Fit Text to Path

ب ) Text / Fit Text to Path*

ج ) Text / Insert Text to Path

د ) هیچکدام

 

94. در کادر Format Text گزینه Over line چه تاثیری روی متن انتخابی دارد؟

الف ) روی متن خط قرار می دهد

ب ) در بالای متن خط قرار می دهد*

ج ) دور متن خط قرار می دهد

د ) متن را بالاتر از خط زمینه قرار می دهد

 

 1. کدام فیلتر جز گروه فیلتر های Noise می باشد ؟

الف ) Remove          *

ب ) Jaggy Despeckle

ج ) Sphere

د) Soften

 

96. برای جابجائی موضوع ، کدام گزینه در پالت Transformation باید انتخاب شود ؟

الف ) Mirror

ب ) Size

ج ) Position      *

د ) Skew

 

97. برای پیچ دادن گوشه صفحه تصویر کدامیک از فیلتر های زیر را باید بکار ببرید ؟

الف ) منوی فرعی 3D Effect گزینه Emboss

ب) منوی فرعی 3D Effect گزینه Page Curl*

ج ) منوی فرعیBlur  گزینه Page Curl

د ) منوی فرعی 3D Effect گزینه Perspective

 

98. فعال کردن گزینه Mirror Fill در کادر محاوره ای چه تاثیری بر الگوی پر کننده دارد ؟

الف ) الگو را می چرخاند

ب ) الگو را کج می کند

ج ) الگو را معكوس می کند      *

د ) اندازه الگو را تغییر می دهد .

 

99. برای تغییر اندازه و تعداد بافتها در کادر Texture Fill کدام دکمه را باید انتخاب نمود ؟

الف ) Options

ب ) Tiling*

ج ) Preview

د ) Library

100. دکمه Tiling در کادر Texture Fill چه امكانی را دراختیار کاربر قرار می دهد ؟

الف ) تعییین نوع بافت

ب ) تغییر رنگ مربوط به بافت

ج ) تعیین اندازه بافت         *

د ) ایجاد یك بافت جدید

 

101. در کدام نوع رنگ آمیزی ، رنگها به صورت مربعهای هم مرکز، از مرکز موضوع به بیرون ، منتشر می شوند ؟

الف ) Liner

ب ) Radial

ج ) Conical

د ) Square*

 

102. کدام جمله نادرست است ؟

الف ) با اجرای دستور Combine موضوعات ویژگیهای خود را حفظ نمی کنند

ب ) با اجرای دستور Copy موضوعات ویژگیهای خود را حفظ می کنند

ج ) دستور Break Apart برای تكه تكه شدن موضوع ترکیبی به کار می رود.

د ) برای قرینه سا زی موضوعات از کادر Position در دستور Transformation می توان استفاده نمود*

 

103. برای برجسته نمودن لبه های شی بیت مپی کدام جلوه بکار می رود ؟

الف ) Zoom

ب ) Sphere

ج ) Emboss           *

د) Cylinder

 

 1. برای ورق زدن ( تا کردن ) تصویر یک شی بیت مپی کدام جلوه مناسب است ؟

الف ) Perspective

ب ) Directional

ج ) Opaque

د) Page Curl*

 

105. کدام شكل را پس از ترسیم نمی توان اصلاح نمود ؟

الف ) Spiral         *

ب ) Star

ج ) Ellipse

د ) Polygon

 

106. درBitmap Color Mask  گزینه Show Colors برای چیست ؟

الف ) فقط رنگهای انتخابی را نمایش می دهد               *

ب ) تمامی رنگها را نشان می دهد

ج ) رنگ های انتخابی را پنهان می کند

د) کادر مربوط به انتخاب رنگ را باز می کند

 

107. حداقل ظرفیت لازم برای حافظه RAM و حافظه HARD برای اجرای برنامه Corel Draw چه مقدار است؟

الف ) MB – 64 MB 250

ب ) 128 MB – 256 MB

ج ) 250 MB – 128 MB       *

د ) 256 MB – 250MB

 

108. برای آوردن Docker مربوط بهBitmap Color Mask   کدام روش نادرست است ؟

الف ) Windows / Dokers / Bitmap Color Mask

ب ) Bitmap / Bitmap Color Mask

ج ) Arrange / Bitmap Color Mask              *

د) نوار خصوصیات

 

109. گزینه Combine چه عملی روی اشیا انتخاب شده ،روی هم قرار گرفته انجام می دهد ؟

الف ) آنها را با هم مخلوط کرده و شی کوچک را از شی بزرگ جدا می کند.

ب ) آنها را با هم مخلوط کرده و به کمک شی کوچکتر قسمتی از شی بزرگتر را سوراخ می کند.*

ج ) اشیا رابا هم یک گروه می کند.

د ) اشیا را تکه تکه می کند.

110. ازکدام نرم افزار برای تبدیل گرافیک Vector به Raster استفاده می شود؟

الف ) Corel R.A.V.E

ب ) Corel Trace*

ج ) Corel photo paint

د ) Corel Draw

 

 1. کدام گزینه جهت ایجاد کشیدگی در موضوع بکار می رود ؟

الف ) Scale

ب ) Skew*

ج ) Transform

د) Rotation

 

112. انتخاب کدام گزینه از کادر محاوره Grid باعث نمایش شبکه بصورت خطی می گردد؟

الف ) Show Grid

ب ) Show Grid as Dots

ج ) Snap to Grid

د ) Show Grid as line*

 

113. کلید ترکیبی برای رنگ کردن داخل موضوعات چیست؟

الف ) Ctrl + F1

ب ) Shift + F11*

ج ) Alt + F2

د ) Shift + F1

 

114. جهت ترسیم خط Calligraphic ازکدام ابزار استفاده می گردد؟

الف ) Dimension tool

ب ) خوشنویسی

ج ) Artistic media

د ) گزینه ب و ج*

 

115. در کدام یک از گره های زیر، دستگیره های گره در خلاف جهت و به اندازه هم تغییر می کند؟

الف ) Smooth

ب ) Cusp

ج ) Symmetrical  *

د ) گزینه الف و ب

 

116. از کدام گزینه برای برش استفاده می شود؟

الف ) Intersect

ب ) Trim*

ج ) Combine

د ) Weld

 

117. کدام یک از لنز های زیر، اشیا را محدب یا مقعر می کند؟

الف ) Fish Eye          *

ب ) Brighten

ج ) Magnify

د ) Wire frame

 

118. با استفاده از کدام برنامه، می توان تصویر Bit map را ویرایش کرد؟

الف ) Corel photo_ paint          *

ب ) Corel Draw

ج ) Corel Trace

د ) Corel Capture

 

119. کدام گزینه تصویر را با رنگ معکوس چاپ می کند؟

الف ) Mirror

ب ) Tile

ج ) Invert       *

د ) هیچکدام

120. کدام فیلتر، تصویر را محو می کند؟

الف ) Gaussian Blur

ب ) Motion Blur

ج ) Jaggy Despeckle

د ) همه گزینه ها صحیح است*

 

121. با استفاده از قابلیت ماسک، حداکثر چند رنگ را می توان شفاف کرد؟

الف ) 10                     *

ب ) 73

ج ) 5

د ) 1

 

122. کدام گزینه در مورد اعوجاج صحیح نیست؟

الف ) اعوجاج قابل حذف است.

ب ) مرکز اعوجاج را می توان بر مرکز شی منطبق کرد.

ج ) اعوجاج قابل کپی نیست.       *

د ) اعوجاج را میتوان در سه نوع زیپی، پیچش، کششی، فشاری اعمال کرد.

 

123. کدام یک از موارد زیر را می توان در مورد جلوه Extrude تغییر داد؟

الف ) مختصات نقطه گریز

ب ) نحوه نور پردازی

ج ) نوع برجستگی

د ) همه گزینه ها صحیح است.*

 

124. با استفاده از کدام کلید می توان اشیا قفل شده را انتخاب کرد؟

الف ) Ctrl

ب ) Alt*

ج ) Shift

د ) Ctrl + Alt

 

125. کدام یک از خصوصیات ابزار پاک کن را می توان تغییر داد؟

الف ) ضخامت

ب ) رنگ

ج ) شکل

د ) گزینه های الف و ج صحیح است.*

 

126. دکمه Auto-close on cut در ابزار چاقو، چه عملی را انجام می دهد؟

الف ) ضخامت چاقو را تعیین می کند

ب ) شی را پس از برش به دو شی باز تبدیل می کند.

ج ) مسیر برش شی را می بندد.        *

د ) شی را پس از برش به صورت یک شی باقی می گذارد.

 

127. برای انتخاب یک شی در گروه از کدام کلید استفاده می شود؟

الف ) Alt

ب ) Ctrl       *

ج ) Shift

د ) هیچکدام

 

128. کدام یک از گزینه های زیر برای جدا کردن متن از مسیر بکار می رود؟

الف ) fit text to path

ب ) Straighten text

ج ) Convert to Artistic

د ) Break text Apart            *

 

129. برای چرخش دقیق و محدود به زوایای ١٥ و ٣٠ و ٤٥ و… درجه از کدام کلید کمکی استفاده می شود؟

الف ) Ctrl        *

ب ) Shift

ج ) Alt

د )   Shift + Alt

130. کدام یک از حالت های نمایش زیر اشکال را در حالت ایده آل نشان می دهد؟

الف ) Normal

ب )  Draft

ج ) Enhanced     *

د ) Wire frame

 

131. برای تعیین نوع چاپگر و تنظیمات آن کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

الف ) Print Setup

ب ) Print*

ج ) Print Preview

د) Print Merge

 

132. کدام فیلتر اغتشاش تصویر را از بین می برد؟

الف ) Maximum

ب )  Minimum

ج ) Median

د ) همه گزینه ها صحیح است*

 

133. کدام یک از ابزارهای زیر برای رسم منحنی بکار می رود؟

الف ) Pen Tool

ب )  Free hand Tool

ج ) Bezier Tool

د ) همه گزینه ها صحیح است*

 

134. کدام گزینه زیر کاغذ را بصورت افقی نمایش می دهد؟

الف ) Land Scope    *

ب ) Binding

ج ) Page Boarder

د ) Portrait

 

135. کدام یک از گزینه های زیر می تواند یک مارپیچ لگاریتمی ترسیم کند؟

الف ) Spiral

ب ) Polygon

ج ) Ellipse

د ) Logarithmic Spiral*

 

136. در کدام قسمت از کادر محاوره ای Print Setup نوع کاغذ را تعیین می کنیم ؟

الف ) Paper Source         *

ب ) Media

ج ) Quality setting

د) Orientation

 

137. معمولا به طور پیش فرض کورل دراو فایلها را با چه پسوندی ذخیره می کند ؟

الف ) CDR          *

ب ) JPG

ج ) BMP

د ) TIFF

 

138. ابزار Grid  ……… را نشان داده و ابزار Guidelines ………… را رسم می نماید.

الف ) خطوط راهنما – نقاط مجازی

ب ) نقطه چین های فرضی – خطوط راهنما*

ج ) خط کش افقی – خط کش عمودی

د ) خط کش های افقی و عمودی – خطوط راهنما

 

139. برای نمایش خط کش چه باید کرد ؟

الف ) View / guide line

ب ) View / rulers*

ج ) View / grid

د ) Edit / rulers

140. برای رسم چند ضلعی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Ellipse

ب ) Polygon*

ج ) Line

د ) هیچکدام

 

141. در هنگام رسم بیضی ، اگر کلید Ctrl را پایین نگه داریم، چه چیزی رخ می دهد ؟

الف ) دایره رسم می شود*

ب ) بیضی به حالت اریب رسم می شود

ج ) خط دور بیضی ضخیم تر می شود

د ) اتفاق خاصی رخ نمی دهد

 

142. ابزار Spiral چه کاری انجام می دهد ؟

الف ) رسم کمان

ب ) دوران یک تصویر حول یک نقطه یا محور

ج ) رسم مارپیچ  *

د ) تمام موارد

 

143. گزینه Bleed برای چیست ؟

الف ) یک نوع جلوه برداری است

ب ) اندازه بیرون زدگی کادر از اندازه صفحه کاغذ*

ج ) نوعی جلوه بیت مپی است

د ) تعیین جهت و اندازه صفحه کاغذ

 

144.برای قرار دادن Back ground یا پس زمینه برای کاغذ از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) View / option

ب ) Layout / page setop*

ج ) Tools / option

د ) هیچکدام

 

145. گزینه Pick Tool برای چیست ؟

الف ) انتخاب موضوع      *

ب ) خم دادن به مسیر ها

ج ) بزرگنمایی شکل

د ) تمام موارد

 

146. ابزار Calligraphic چه نوع خطی رسم می کند ؟

الف ) راست – تکی

ب ) منحنی – دوتایی*

ج ) منحنی – مارپیچ

د ) راست – دوتایی

 

147. برای قفل کردن موضوعات انتخاب شده چه باید کرد ؟

الف ) Layout / lock

ب ) Arrange / lock*

ج ) Arrange / group

د ) Arrange / unlock

 

 1. کدام گزینه خط رابط و اتصالی بین موضوعات رسم می کند ؟

الف ) Connector    *

ب ) Callout

ج ) Dimension

د ) Calligraphic

 

 1. برای آوردن یک تصویر بیت مپ در صفحه از کدام گزینه File در منوی استفاده می شود ؟

الف ) import        *

ب ) export

ج ) save as

د ) open

150. هر طرحی که در محیط Corel Draw ایجاد می شود چه نام دارد ؟

الف ) Image

ب ) logo

ج ) object

د ) Drawing*

 

151. در کورل دراو کدام مدل رنگ از چهار جوهر قابل چاپ استفاده می کند ؟

الف ) RGB

ب ) CMYK*

ج ) HSB

د ) Grayscale

 

 1. در کدام حالت نمایشی ، سند به همان صورت دیده می شود که چاپ خواهد شد ؟

الف ) enhanced  *

ب ) normal

ج ) draft

د ) wireframe

 

 1. مشخصه ……. باعث شروع از یک رنگ و ختم به رنگ بعدی می شود ؟

الف ) basic

ب ) brush

ج ) costom

د ) gradient*

 

 1. به هر عنصر موجود در نقاشی اصطلاحا کدام گزینه زیر اطلاق می شود ؟

الف ) Image

ب ) Logo

ج ) Object         *

د ) Drawing

 

155. کدامیک از ابزار های زیر جز ابزارهای Corel Draw نمی باشد ؟

الف ) Ruler         *

ب ) Pick

ج ) Pen

د ) Eraser

 

156. بعد از ذخیره نقاشی نام و آدرس بروی کدامیک از نوارهای زیر نوشته خواهد شد ؟

الف ) نوار عنوان       *

ب ) نوان ابزار

ج ) نوار وضعیت

د ) نوار منو

 

157. کدام فرمت زیر در کورل دراو قابل Import و دریافت از ورودی نیست ؟

الف ) CDR

ب ) JPG

ج ) BMP

د ) MP3*

 

 1. انتخاب underline چه تاثیری در نوشته های متن دارد ؟

الف ) زیر خط دار         *

ب ) تو پر

ج ) کج

د ) خطی از وسط آن رد می شود

 

159. برای دوران یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنید ؟

الف ) rotate                     *

ب ) skew

ج ) scale

د ) mirror

 1. Fill color چیست ؟

الف ) رنگ محتوای درون موضوعات بسته   *

ب ) رنگ خطوط دور موضوعات

ج ) نوعی مدل رنگ در کورل دراو است

د ) رنگ زمینه کاغذ

 

161. برای پر کردن یکنواخت یک موضوع با رنگ دلخواه کدام گزینه مناسب است ؟

الف ) unifrom                       *

ب ) fountain

ج ) two color

د ) pattern

 

 1. کدام گزینه موضوعات را گروه بندی می کند ؟

الف ) group                     *

ب ) lock

ج ) align

د ) ungroup

 

 1. گزینه mirror برای چیست ؟

الف ) ایجاد تصویر آینه ای از موضوع     *

ب ) دوران موضوع حول یک نقطه یا محور

ج ) تغییر اندازه موضوع

د ) ایجاد کشیدگی در موضوع

 

164. کدام جلوه به موضوع حالت سه بعدی می دهد ؟

الف ) exrude                                  *

ب ) tools / options

ج ) envelope

د ) contour

 

 1. جلوه Drop shadow برای چیست ؟

الف ) پرسپکتیو

ب ) لبه هایی با برش زاویه دار

ج ) سایه دادن                   *

د ) آمیختگی

 

166. Texture fill به صورت …….. درون موضوع را رنگ می کند ؟

الف ) دو رنگ

ب ) الگوی تار و پودی*

ج ) غیر یکنواخت

د ) یکنواخت

 

167. برای درج نوشته و متن در کورل دراو از چه ابزاری استفاده می شود ؟

الف ) Text       *

ب ) Shape

ج ) Pick tool

د ) Zoom

 

168. ابزار Zoom برای چیست ؟

الف ) درج متن

ب ) برگنمایی تصویر

ج ) کوچکنمایی تصویر

د ) گزینه های ب و ج*

 

169.کدام جلوه موجب اعوجاج (کج و معوج شدن) موضوعات می شود ؟

الف ) extrude

ب ) contour

ج ) distortion                      *

د ) drop shadow

 1. ابزار knife (چاقو) برای چیست ؟

الف ) پا کن

ب ) برش موضوعات*

ج ) ایجاد خمیدگی در مسیر

د ) تمام موارد

 

 1. برای چاپ تصاویر برداری و بیت مپی از کدام زبانه کادر محاوره ای Print استفاده می شود ؟

الف ) Layout

ب ) Mise*

ج ) Prepress

د) Separations

 

 1. جلوه Blur برای چیست ؟

الف ) سایه دادن به موضوع

ب ) محو شدن موضوع*

ج ) ایجاد انحنا و اعوجاج

د ) واضح شدن موضوع

 

173. Export چه عملی انجام میدهید ؟

الف ) ذخیره با فرمت جدید       *

ب ) ذخیره با نام جدید

ج ) دریافت فایل تصویری

د ) اسکن تصاویر

 

174. برای مشاهده پیش نمایش چاپ کدام گزینه مناسب است ؟

الف ) Page setup

ب ) web page preview

ج ) print

د ) print preview*

 

 1. برای ایجاد کشیدگی در موضوع چه باید کرد ؟

الف ) mirror

ب ) skew*

ج ) scale

د ) move

 

176. کدام یک از گرافیک های زیر ، بهترین کیفیت را دارد ؟

الف ) نقطه ای

ب ) بیت مپی

ج ) راستری

د ) برداری*

 

177. پسوند فایل اصلی ترسیمات در کورل دراو چیست ؟

الف ) CDT

ب ) CDR*

ج ) CDW

د ) JPG

 

 1. برای روشن یا خاموش کردن خط کش های افقی و عمودی از کدام گزینه استفاده کنیم ؟

الف ) View / ruler        *

ب ) edit / ruler

ج ) Vertical

د ) horizantal

 

179. در بخش تنظیمات صفحه ، واحد اندازه گیری را باید در گزینه ی … مشخص نماییم

الف ) ruler

ب ) origin

ج ) nudge

د ) units*

 1. کدامیک از گزینه های زیر ، در هم صفحه دیده می شود و هم بر روی چاپگر چاپ می شود ؟

الف ) خط کش

ب ) Gride

ج ) guideline

د ) line*

 

181. گزینه ی Zoom برای …….. می باشد

الف ) بزرگنمایی

ب ) کوچکنمایی

ج ) بزرگ نمایی یا کوچکنمایی     *

د ) هیچکدام

 

182. برای اضافه کردن صفحه ترسیم ، از کدام گزینه استفاده کنیم ؟

الف ) layout / insert page           *

ب ) File / new page

ج ) View / insert page

د ) Insert / new page

 

183. رنگ پیرامون اشیا را چگونه می توانیم با استفاده از Palette رنگها تغییر دهیم ؟

الف ) روی رنگ مورد نظر دوبار کلیک کنیم

ب ) روی رنگ مورد نظر راست کلیک کنیم*

ج ) روی رنگ مورد نظر کلیک کنیم

د ) هیچکدام

 

 1. برای خارج شدن از محیط کورل از کدامیک از روشهای زیر می توان استفاده کرد ؟

الف ) منوی File باز کنید و بر روی گزینه exit کلیک کنید

ب ) روی Close دکمه نرم افزار کلیک کنید

ج ) کلیدهای Alt + F4 صفحه کلید را فشار دهید

د ) هر سه مورد فوق*

 

185. ابزار Dimension line چه نوع خطی رسم می کند ؟

الف ) خط چین

ب ) خط حساس به فشار

ج ) خط اندازه گیری      *

د ) خط رابط

 

186. آیا واحد دو خط کش عمودی و افقی می تواند یکی نباشد ؟

الف ) بلی           *

ب ) خیر

 

 1. برای دوران یک موضوع ، از گزینه ی …… استفاده می نماییم.

الف ) rotate                   *

ب ) move

ج ) skew

د ) size

 

 1. برای برآمده کردن سطح تصویر (ایجاد بیرون زدگی) از کدام فیلتر استفاده می شود ؟

الف ) High Pass

ب ) Adaptive unsharp

ج ) Pinch / Punch     *

د) 3D Rotate

 

 1. برای پر کردن یکنواخت داخل شکل ها از گزینه ی …….. استفاده می کنیم.

الف ) Texture fill

ب ) No fill

ج ) Fountain fill

د ) uniform fill*

 

 

190. کدام گزینه برای وارد کردن یک فایل تصویری با پسوند JPG به کار می رود ؟

الف ) Impot        *

ب ) Export

ج ) Open

د ) Save as

 

 1. به یک عنصر رسم شده نظیر یک تصویر ، شکل ، متن ، منحنی و غیره …………. می گویند.

الف ) Text

ب ) Docker

ج ) object        *

د ) هیچکدام

 

192. کدام یک از قالب های زیر در کورل دراو پشتیبانی نمی شود ؟

الف ) CDR

ب ) DAT*

ج ) JPG

د ) BMP

 

 1. برای خط چین رسم شدن یک دایره باید گزینه ی …. را تنظیم نماییم.

الف ) outline   *

ب ) Arrows

ج ) Fill

د ) Transform

 

 1. کدامیک از واحدهای اندازه گیری زیر مربوط به کورل دراو نمی باشد ؟

الف ) اینچ

ب ) میلیمتر

ج ) سانتیمتر

د ) پوند*

 

195. حداقل پردازنده لازم برای نصب و اجرای کورل دراو چیست ؟

الف )300 Full

ب ) 200*

ج ) 2000 Full

د ) 2000 Celeron

 

196. کدامیک از گرافیک های زیر ، کیفیت بالاتری دارد ؟

الف ) Raster

ب ) برداری*

ج ) BIT map

د ) گزینه الف و ج

 

197. با کدامیک از ابزارهای زیر می توانید مثلث رسم کنید ؟

الف ) ابزار مستطیل

ب ) ابزار بیضی

ج ) ابزار pick

د ) ابزار polygon*

 

 1. برای جابجایی موقعیت خط کش ها به درون صفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) ALT و درگ

ب ) Shift و درگ*

ج ) CTRL و درگ

د ) چنین عملی ممکن نیست

 

199. در بخش تنظیمات صفحه، گزینه Nuge چه چیزی را مشخص می کند؟

الف ) میزان درجه بندی خط کش ها

ب ) واحد های اندازه گیری

ج ) میزان جابجایی اشیا با کلیدهای مکان نما   *

د ) موقعیت مبدا مختصات

 

 

200. در کدام روش نمایشی ، فقط خطوط دور شکل ها دیده می شود ؟

الف ) Enhanced

ب ) Normal

ج ) Draft

د ) Simple Wireframe*

 

 1. گزینه Zoom in برای ……… می باشد.

الف ) بزرگنمایی    *

ب ) کوچکنمایی

ج ) بزرگ نمایی یا کوچک نمایی

د ) هیچکدام

 

202. کدام گزینه، جهت قرار گرفت کاغذ را به صورت افقی تبدیل می کند ؟

الف ) Horizontal

ب ) Vertical

ج ) Landscape      *

د ) Portrait

 

 1. کدام گزینه درباره ی ” افزودن صفحه جدید ” صحیح نیست ؟

الف ) فایلی جدید ایجاد می شود.          *

ب ) در همان فایل فعلی قرار می گیرد.

ج ) می توان چندین صفحه را همزمان افزود.

د ) صفحات افزودن شده می توانند با صفحه فعلی متفاوت باشد.

 

204. با ابزار Ellipse کدام یک از اشیا زیر را نمی توان رسم نمود ؟

الف ) بیضی

ب ) دایره

ج ) کمان

د ) مستطیل لبه گرد*

 

205. برای رسم مارپیچ متقارن از ابزار ……….. و گزینه ی ……… استفاده می کنیم.

الف ) Symetrical – polygon

ب ) Logarithmic – Spiral

ج ) Logarithmic – Polygon

د ) Symetrical – Spiral*

 

206. کدام ابزار ، خط رابط (اتصال دهنده) بین اشیا رسم می کند رسم می کند ؟

الف ) Dimension

ب ) Preset

ج ) Connector   *

د ) Calligraphic

 

207. برای گرو بندی چند موضوع با هم، از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Group             *

ب ) Combine

ج ) Ungroup

د ) Align

 

208. گزینه Texture Fill چگونه درون اشیا را رنگ آمیزی می کند ؟

الف ) یکنواخت

ب ) الگوی تارو پودی*

ج ) بدون رنگ ( خالی )

د ) دو رنگ

 

209. چگونه ممکن است یک شکل ، رنگ آمیزی نشود ؟

الف ) شکل ، منحنی بسته نباشد

ب ) رنگ انتخابی ، یکنواخت و همرنگ با زمینه باشد

ج ) شکل انتخاب نشده باشد

د ) تمام موارد*

 

 

210. کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) Grid می تواند به صورت نقطه ای باشد

ب ) Grid به هنگام چاپ رسم می شود

ج ) Guideline می تواند بصورت مورب باشد ولی Grid نه

د ) موارد الف و ج*

 

211. در مبحث ” حذف یک صفحه ” کدام جمله صحیح است ؟

الف ) کل فایل حذف می شود.

ب ) شکل ها حذف شده ولی متن ها باقی می مانند.

ج ) تمام صفحات را می توان حذف کرد.

د ) فقط همان صفحه به طور کامل پاک می شود.*

 

212. برای رسم ستاره از کدام ابزار استفاده کنیم ؟

الف ) Polygon          *

ب ) Ellipse

ج ) Rectangle

د ) Pie

 

213. برای نوشتن متن بر روی منحنی از گزینه ی ……….. استفاده می کنیم ؟

الف ) Formet text

ب ) Paragraph text

ج ) Fit text to path     *

د) Arc

 

214. در سیستم RGB رنگ هر گزینه می تواند از مقدار حداقل ….. تا ……. تنظیم شود.

الف ) 1 – 100

ب ) 1 – 256

ج ) 0 – 255        *

د) 0 – 99

 

215. کدامیک از اجزای زیر می تواند خاصیت آهنربایی داشته باشند ؟

الف ) Grid

ب ) Object

ج ) Guidelines

د) هر سه گزینه*

 

216. عمل …. فصل مشترک دو موضوع متقاطع را بدست می اورد.

الف ) Trim

ب ) Intersection*

ج ) Weld

د) Combine

 

217. برای انجام عمل Trim باید از منوی ……… و گزینه …………… استفاده کنیم.

الف ) Shaping – arrange  *

ب ) Shaping – edit

ج ) group – arrange

د) Shape – View

 

218. برای تبدیل یک موضوع به منحنی از ………… استفاده می کنیم.

الف ) Knife

ب ) Convert to curve*

ج ) eraser

د) shape

 

 1. کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد ؟

الف ) امکان قفل لایه Grid وجود ندارد.      *

ب ) بطور پیش فرض چهار لایه در صفحه وجود دارد.

ج ) لایه ای که قفل شده باشد قابل مشاهده نیست

د) برای قفل کردن لایه فعلی روی آیکن چشم آن کلیک می نماییم

 

 

220. با استفاده از جلوه ….. میتوان یک موضوع برداری و بیت مپی را در داخل یک موضوع دیگر قرار داد.

الف ) Drop shadow

ب ) Power Clip*

ج ) Distortion

د) Lens

 

 1. جلوه Extrude باعث …….. می شود ؟

الف ) ایجاد سایه در موضوع

ب ) اعوجاج شکل

ج ) ایجاد جلوه سه بعدی در شکل         *

د) آمیختگی تدریجی از یک شکل به شکل دیگر

 

222. برای خارج ساختن موضوعات ترکیب شده از حالت Combine دستور ……….. را به کار می گیریم.

الف ) Ungroup

ب ) Uncombine

ج ) Breck apart*

د) Align and distortibute

 

 1. عملیات Combine و group از کدام قابل دسترس هستند ؟

الف ) Layer

ب ) View

ج ) Edit

د) Arrange*

 

224. برای حذف رنگ درون یک شکل ………..

الف ) رنگ آنزا سفید می نمایم

ب ) آنرا به رنگ کاغذ تبدیل می کنیم

ج ) از گزینه No fill استفاده می کینم.      *

د) از گزینه transparent استفاده می کنیم

 

 1. برای رنگ آمیزی یکنواخت درون شکل ها از گزینه ……….. استفاده می نماییم.

الف ) Fountain

ب ) Texture

ج ) Postscript

د) Uniform*

 

 1. در مدل CMYK کدام گزینه غلط است ؟

الف ) تصویر هر رنگ از 0 تا 100 است

ب ) مقادیر هر رنگ از 0 تا 255 است*

ج ) وقتی اندازه هر رنگ 0 باشد رنگ سفید خالص بدست می آید

د) گزینه های الف و ج

 

227. با کدام یک از گزینه های زیر می توان شعاع یک دایره را اندازه گذاری نمود ؟

الف ) Connector

ب ) preset line

ج ) Dimension line          *

د) Polyline

 

 1. با کدام یک از گزینه های زیر نمی توان خط منحنی رسم کرد ؟

الف ) Bizier

ب ) Polyline

ج ) Pen

د) Connector*

 

229. برای رسم مارپیچ متقارن از ابزار ………. و ………… استفاده می شود ؟

الف ) logarithmic – Spiral

ب ) Symetrical – Spiral*

ج ) Symetrical – Polygon

د) هیچکدام

 

 

230. Page soroter چیست ؟

الف ) تمام صفحات یک فایل را به صورت کلی و کوچک نشان می دهد    *

ب ) صفحه جدید ایجاد می کند

ج ) لایه جدید ایجاد می کند

د) صفحه را قفل می کند

 

231. کدام گزینه در مورد ایجاد برگه جدید در فایل صحیح می باشد ؟

الف ) نمی توان نام آنرا تغییر داد

ب ) می توان با یک دستور چند صفحه یک جا ایجاد کرد*

ج ) قابل حذف نیست

د) اندازه صفحات نمی تواند با هم متفاوت باشد و همواره برابرند

 

232. کار ابزار Pen چیست ؟

الف ) بزرگنمایی صفحه

ب ) حذف صفحه

ج ) جابجایی صفحه       *

د) ایجاد صفحه جدید

 

 1. گزینه Zoom Out برای چیست ؟

الف ) بزرگنمایی

ب ) بزرگنمایی در حد کل صفحه

ج ) بزرگنمایی در حد عرض صفحه

د) کوچک نمایی*

 

234. آیا به عمل Blend می توانیم یک مسیر اختصاص دهیم ؟

الف ) بلی     *

ب ) خیر

 

235. برای انتخاب سریع یک شی در نقاشی هایی که طرح های پیچیده دارند کدام روش بهتر است ؟

الف ) استفاده از ابزار Pick

ب ) استفاده از ابزار object manager*

ج ) استفاده از ابزار shape

د) استفاده از ابزار object data manager

 

236. كاربرد ابزار Bezier چیست؟

الف ) ترسیم خطوط آزاد

ب ) ترسیم خطوط شطرنجی

ج ) ترسیم كمان های متصل به هم*

د ) ترسیم مارپیچ

 

237. کدامیک از قالب های زیر تصویر را بصورت برداری ذخیره می نماید ؟

الف ) GPG

ب ) BMP

ج ) CDR*

د) GIF

 

 1. ……… تصاویر برداری از تصاویر بیت مپی ………. است

الف ) حجم – بیشتر

ب ) کیفیت – کمتر

ج ) حجم – کمتر      *

د) هیچکدام

 

239. کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) NUDGE مربوط به خطوط راهنما می باشد.

ب ) خطوط راهنما می تواند مورب باشد*

ج ) GRID در موقع چاپ دیده می شود

د) تمام موارد

 

 

 1. در کادر محاوره ای Import انتخاب گزینه Maintain Layers and Pages موجب ………….. می شود ؟

الف ) کنترل نام ایجاد کننده تصویر

ب ) ترکیب لایه های تصویر به طور خودکار

ج ) استفاده از تنظیمات پیش فرض فیلتر

د) حفظ لایه ها و صفات آنها*

 

241. در کدام حالت نمایشی ، سایه ها و رنگ ها و جلوه های ویژه حذف می شود و تنها خطوط نازک اشکال دیده می شوند ؟

الف ) Draft

ب ) Normal

ج ) Enhanced

د) Simple Wireframe*

 

 1. گزینه Zoom to Page تصویر را به اندازه ی …….. بزرگنمایی می کند.

الف ) عرض صفحه

ب ) ارتفاع صفحه

ج ) کل صفحه           *

د) شکل یا اشکال انتخاب شده

 

243. برای افزودن صفحه ترسیم جدید Insert Page در گزینه Portrait مربوط به چیست ؟

الف ) عمودی قرار گرفتن صفحه    *

ب ) تعیین عرض صفحه

ج ) افقی قرار گرفتن صفحه

د) دوران و چرخش صفحه نسبت به مبدا

 

244. برای انتخاب اشیا از ابزار …….. استفاده می کنیم.

الف ) Pick tool      *

ب ) Shape tool

ج ) Hand

د) Arc

 

 1. برای رسم یک مربع چه باید کرد ؟

الف ) از ابزار مربع استفاده می کنیم

ب ) از ابزار مستطیل استفاده می کنیم

ج ) با استفاده از ابزار مستطیل و کلید Ctrl     *

د) استفاده از ابزار مستطیل و کلید Shift

 

246. برای وضوح بخشیدن به تصویر از کدام گروه از فیلتر ها استفاده می شود ؟

الف ) ۳D Effect

ب ) Blur

ج ) Sharpen*

د) Noise

 

247. کاربرد گزینه Snapping threshold در پنجره Option چیست ؟

الف ) تعیین محدوده خاصیت آهنربایی       *

ب ) تعیین قسمتی که خاصیت آهن ربایی باید داشته باشد

ج ) تعیین شی که خاصیت آهن ربایی باید داشته باشد

د) تعیین Node که باید خاصیت آهنربایی داشته باشد

 

248. برای انتخاب ابزار Shape tool از کلید میانبر ……… استفاده می شود

الف ) F10  *

ب ) F8

ج ) CTRL + F8

د) F7

 

 1. کدام گزینه جزو انواع گره های متداول در کورل دراو نمی باشد ؟

الف ) گره متقارن

ب ) گره نرم و صاف

ج ) گره تیز

د) گره صلیبی*

 

 

250. خط Dimension برای ……. می باشد.

الف ) روابط بین دو شکل

ب ) اندازه گیری*

ج ) رسم قطاع

د) رسم منحنی آزاد

 

251. برای رسم شکل های نقل قول از کدام ابزار استفاده می شود ؟

الف ) Star

ب ) Call out*

ج ) Flowchart

د) Arrow

 

 1. در تنظیم ویژگی متن گزینه های Subscript و Underline برای …………. و ………… می باشند

الف ) ترازبندی – زیر خط دار

ب ) متن مورب – متن ضخیم

ج ) حالت اندیس – زیر خط دار   *

د) فاصله بین حروف – زیر خط دار

 

253. برای نوشتن متن در یک مسیر دایره ای شکل از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Fit text to path         *

ب ) Text direction

ج ) Over line

د) Position

254. در عملیات Transformation گزینه Scale مربوط به چیست ؟

الف ) مقیاس و اندازه شکل         *

ب ) دوران شکل

ج ) تغییر مکان شکل

د) کشیدگی شکل

 

255. در صورتیکه بخواهیم متن را روی منحنی قرار دهیم متن از چه نوعی باید باشد ؟

الف ) Parageraph Text

ب ) Artistic Text*

ج ) نوع متن فرقی نمی کند

د) هیکدام

 

256. برای تعیین شیدگی اشیا از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Scale

ب ) Skew*

ج ) Rotation

د) Position

 

 1. برای ذخیره نمودن یک فایل با قالبی غیر از قالبهای کورل دراو از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟

الف ) Ctrl + O

ب ) Ctrl + S*

ج ) Ctrl + I

د) Ctrl + E

 

 1. زمانی که بخواهیم اشیا انتخاب شده فاصله یکسانی با هم پیدا کنند و پخش شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف ) Ungroup

ب ) Break Apart

ج ) Align

د) Distribute*

 

 1. در الگوی رنگ CMYK اگر مقدار هر چهار رنگ صفر باشد، چه رنگی به دست خواهد آمد ؟

الف ) سیاه

ب ) سفید*

ج ) خاکستری

د) بستگی به کارت گرافیک دارد

 

 

260. برای رنگ آمیزی گزینه Fountain fill شکل را چگونه رنگ آمیزی می کند ؟

الف ) یکنواخت

ب ) با الگوی تار و پودی

ج ) بدون رنگ ( شفاف )

د) غیر یکنواخت*

 

261. فایل های با پسوند مربوط به ……………. می باشند.

الف ) متن های تایپ شده

ب ) ترسیمات کورل

ج ) تصاویر بیت مپی

د ) الگوها*

 

262. برای مخفی کردن یک لایه چه باید کرد ؟

الف ) روی نام آن دابل کلیک می زنیم

ب ) روی آیکن چشم لایه کلیک می زنیم*

ج ) روی آیکن مداد لایه کلیک می زنیم

د) لایه ها را نمی توان مخفی کرد

 

263. عمل Weld ……………

الف ) دو شکل را به هم پیوند می دهد *

ب ) فصل مشترک دو شکل متقاطع را به دست می آورد

ج ) یک شی را توسط دیگری برش می دهد

د) بخشی از شکل را پاک می کند

 

264. کدام جلوه باعث ایجاد آمیختگی تدریجی از یک شکل به شکل دیگر می شود ؟

الف ) Blend *

ب ) Blur

ج ) Contour

د) Shadow

 

265. برای اندازه گذاری مجدد یک تصویر بیت مپی و تغییر رزولوشن آن باید از عمل ………… استفاده کنیم .

الف ) Import

ب ) Resample*

ج ) Export

د) Convert to bitmap

 

266. کدام جلوه باعث ایجاد اعوجاج در شکل می شود ؟

الف ) Blur

ب ) Power clip

ج ) Distoration        *

د) Transparency

 

267. با جلوه لنز در کدام حالت می توان بخشی از شکل را بزرگنمایی نمود ؟

الف ) Heat map

ب ) Brighten

ج ) Magnify*

د) Transparency

 

268. از طریق کدام ابزار می توان به یک شی جلوه سه بعدی داد ؟

الف ) Script

ب ) Envelope

ج ) Extrude *

د) Contour

 

269. اگر گزینه Leavel As One Object در ابزار چاقو فعال باشد ……….

الف ) شی دو تکه نمی شود و فقط شکسته می شود

ب ) بعد از برش مسیر بسته نخواهد شد

ج ) بعد از برش مسیر بطور خودکار بسته می شود

د) شی دو تکه می شود و از حالت یکپارچه خارج می شود*

 

 

 

 1. کدام گزینه در ارتباط با گره ها نادرست می باشد ؟

الف ) برای اضافه نمودن یک گره می توان روی مسیر مورد نظر دابل کلیک نمود

ب ) با استفاده از کلید منها (-) در صفحه کلید می توان گره انتخابی ا حذف نمود

ج ) توسط کلید Ctrl و ماوس می توان چند گره را با هم انتخاب نمود

د) از طریق نوار خصوصیات Shape می توان گره اضافه یا حذف نمود*

 

 1. توسط کدام گزینه از نوار خصوصیات می توان منحنی را از مکان یک گره باز نمود ؟

الف ) Join Two Nodes

ب ) Break Curve*

ج ) Convert Curve To Line

د) Eastic Mode

 

293. کدام گزینه در رابطه با ابزار پاک کن نادرست می باشد ؟

الف ) اندازه پاک کن را می توان تغییر داد

ب ) چند شی گروه شده را نمی توان با این ابزار پاک نمود

ج ) شکل پاک کن را می توان مربع انتخاب نمود

د) کلید میانبر برای فعال نمودن این ابزار E می باشد*

 

294. انتخاب Source Object از مربوط به فرمان Trim موجب می شود که بعد از عمل Trim …………..

الف ) هم شی اول و هم شی دوم انتخاب شده را نگه دارد

ب ) شی اول انتخاب شده را نگه دارد

ج ) شی دوم انتخاب شده را نگه دارد

د) فقط نتیجه عمل Trim را نشان دهد*

 

295. برای تبدیل یک شی به منحنی کدام روش صحیح نمی باشد ؟

الف ) CTRL + Q

ب ) Convert to Curve از نوار خصوصیات

ج ) Effect / Convert to Curve       *

د) راست کلیک روی شی و انتخاب Convert to Curve

 

296. از کدام طریق می توان Docker مربوط به فرمان Intersect را باز نمود ؟

الف ) Window / Dockers / Intersect

ب ) Arrange / Shaping / Intersect*

ج )Arrange / Shaping / Shaping

د) Effect / Shaping

 

297. برای ایجاد سایه برای شی کدام ابزار را باید انتخاب کنیم ؟

الف ) ابزار Drop shadow*

ب) ابزار Transparenty

ج ) ابزار Distortion

د ) ابزار Envelope

 

 1. کدامیک از ابزارهای ذکر شده برای اعمال جلوه های ویژه می باشند ؟

الف ) ابزارهای Contour – Basic Shapes – Blend

ب) ابزارهای Contour – Blend – Extrude*

ج ) ابزارهای Flowchart shapes – Blend – Extrude

د ) ابزارهای Fill – contour – Extrude

 

 1. برای ایجاد سطح اریب (Bevel  ) در شی از کدامیک از ابزارهای زیر باید استفاده کنید ؟

الف ) ابزار Blend

ب) ابزار Contour

ج ) ابزار Basic shapes

د ) ابزار Extrude*

 1. کدامیک از خصوصیات زیر از نمونه برداشته شده از سمبل قابل تغییر نمی باشد ؟

الف ) تغییر اندازه

ب) تغییر شفافیت

ج ) تغییر رنگ خطوط پیرامون*

د ) قرینه کردن

 

301. آیا با تغییر سمبل اولیه تغییرات روی نمونه های برداشته شده از روی سمبل نیز اعمال می شود ؟

الف ) بلی*

ب) خیر

 

302. جهت چاپ اشیا ترسیم شده در صفحه باید آنها را در کدام قسمت قرار داد ؟

الف ) سمت راست میز کار

ب) درون صفحه گرافیکی*

ج ) سمت چپ انتهایی میز کار

د ) فرقی نمی کند

 

303. با کمک گزینه Insert Page می توان کدام عمل زیر را انجام داد ؟

الف ) صفحه را پاک کرد

ب) نام صفحه را تغییر داد

ج ) یک صفحه جدید به صفحه اضافه کرد*

د ) اندازه صفحه را تغییر داد

 

304. کدام گزینه کاغذ را بصورت افقی نمایش می دهد ؟

الف ) Land Scope

ب) Property

ج ) Page boarder

د ) binding

 

 1. گزینه Zoom to all object ………………………………

الف ) اشیا انتخای شده را نمایش می دهد

ب) عرض صفحه را نمایش می دهد

ج ) تمامی اشیا در صفحه و میز کار را نمایش می دهد*

د ) به پایین صفحه می رود

 

306. به صورت پیش فرض خط کش در صفحه برنامه در کدام قسمت های صفحه ظاهر می شود ؟

الف ) بالا و سمت راست

ب) پایین و سمت راست

ج ) بالا و سمت چپ*

د ) سمت راست و سمت چپ

 

307. با انتخاب هر ابزار کدام یک از نوارهای بالای پنجره تغییر می کند ؟

الف ) Ruler

ب) Color palette

ج ) Tool box

د ) Property bar*

 

 1. برای نمونه برداری از یک رنگ موجود در نقاشی از کدام ابزار زیر باید استفاده کرد ؟

الف ) ابزار سطل رنگ

ب) ابزار قطره چکان*

ج ) ابزار مستطیل

د ) ابزار متن

 

309. اگر نمونه برداشته شده از روی سمبل را به شی تبدیل کنیم با تغییر سمبل اولیه تغییرات روی نمونه تبدیل شده به شی نیز اثر می گذارد ؟

الف ) بلی

ب) خیر*

310. اگر پس از انتخاب ابزار متن با کمک این ابزار کادری رسم کنید و در داخل متن تایپ کنید این متن از چه نوعی می باشد ؟

الف ) Artistic text

ب) paragragh text*

ج ) نوع آن فرقی نمی کند

د ) هیچکدام

 

311. در هنگام ترکیب و کم کردن اشیا اگر گزینه Source object را فعال و گزینه Target object را غیر فعال نمائید کدام اتفاق زیر رخ می دهد ؟

الف ) تنها یک کپی از شکل اول نگه داشته می شود*

ب) تنها یک کپی از شکل دوم نگه داشته می شود

ج ) تنها یک کپی از شکل اول و دوم نگه داشته می شود

د ) کپی شکل های اولیه را نخواهید داشت

 

312. خطوطی که با ابزار Bezer رسم می کنید شامل یکسری نقطه می باشد که با کلیک بروی صفحه تعریف می شوند. نام نقاط کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف ) Curve

ب) Line

ج ) Node*

د ) Segment

 

 1. اگر بخواهید خط کش ها نامرئی شوند کدامیک از مراحل زیر را باید طی کرد ؟

الف ) در پنجره Option گزینه Show rulers را غیر فعال کنید

ب) در منوی view گزینه Rulers را انتخاب کنید

ج ) اصلا نمی توان خط کش ها را نامرئی کرد

د ) گزینه الف و ب هر دو درست هستند*

 

314. با کلیک بر روی گزینه insert Page Before کدامیک از اتفاقات زیر روی می دهد ؟

الف ) چندین صفحه قبل از صفحه کنونی به صفحات افزوده می شود

ب) یک صفحه قبل از صفحه کنونی به صفحات افزوده می شود*

ج ) یک صفحه بعد از صفحه کنونی به صفحات افزوده می شود

د ) صفحه کنونی حذف می شود

 

315. با عمل به کدام گزینه زیر می توان اشیا را بدون دور خط out line قرار داد ؟

الف ) با کلیک بر روی خانه سفید از پالت رنگها

ب) انتخاب اشیا بدون دور خط

ج ) با کلیک بر روی دکمه Delete

د ) با راست کلیک بر روی خانه خالی یا ضربدر پالت رنگها*

 

316. با کمک کدامیک از گزینه های زیر می توان اشیا را از حالت فونت خارج ساخته و به تصویر تبدیل نمود ؟

الف ) Paragraph text

ب) Convert to curve*

ج ) Delete

د ) Ellipse

 

 1. با کمک گزینه Skew در پنجره Trans form می توان ……………………

الف ) یک مستطیل به یک متوازی الظلاع تبدیل نمود*

ب) یک دایره ترسیم کرد

ج ) اشیا را حول یک محور چرخاند

د ) اشیا درون صفحه را مرتب کرد

 

318. گزینه چه عملی روی اشیا انتخاب شده روی هم قرار گرفته انجام می دهد ؟

الف ) آنها را با هم مخلوط کرده و شی کوچک را از شی بزرگ جدا می کند

ب) آنها را با هم مخلوط کرده و به کمک شی کوچکتر قسمتی از شی بزرگتر را سوراخ می کند*

ج ) اشیا را با هم یک گروه می کند

د ) اشیا یک گروه شده را از هم جدا می کند

 

319. پسوند فایل یکه تصویر در آن ذخیره می شود چه خواهد شد ؟

الف ) PDF

ب) PRN*

ج ) WMF

د ) CDR

 1. آیا پس از اینکه تصویر را از داخل فایل پرینت کردیم امکان پرینت تصویر بروی کاغذ را هم داریم ؟

الف ) بلی*

ب) خیر

 

321. آیا می توانیم در کورل عکس را در یک فایل چاپ کنیم ؟

الف ) بلی*

ب) خیر

 

322. کدامیک از انواع تراز بندیه خط آخر را نیز از دو طرف تراز می کند ؟

الف ) Center

ب ) Full

ج ) Force full*

د ) هیچکدام

 

323. کدامیک از خصوصیات زیر در کادر محاوره Edit text قابل تغییر است ؟

الف ) قلم

ب ) اندازه قلم

ج ) ترازبندی

د ) همه موارد*

 

324. برای تنظیم میزان حرکت اشیا فقط به کمک کلید های جهت نما باید گزینه …………. را تنظیم نماییم.

الف ) Micro nudge

ب ) Nudge*

ج ) Super nudge

د ) Ruler

 

325. کدام گزینه از انواع Distortion محسوب نمی شود ؟

الف ) پیچشی

ب ) کششی – فشاری

ج ) انعکاسی*

د ) زیپی

 

326. با استفاده از کدام برنامه می توان تصویر Bit map را ویرایش کرد ؟

الف ) Corel Photo – Paint*

ب ) Corel Trace

ج ) Corel Draw

د ) Corel Capture

 

327. برنامه Corel Trace چه عملی را انجام می دهد ؟

الف ) ویرایش تصاویر Bit map

ب ) تبدیل تصویر Bit map به تصویر برداری*

ج ) تفکیک رنگ قبل از چاپ

د ) تبدیل تصویر برداری به تصویر Bit map

 

328. گزینه Print Tile Page چه عملی را انجام می دهد ؟

الف ) تصویر بزرگ را در یک صفحه چاپ می کند

ب ) تصویر بزرگ را معکوس چاپ می کند

ج ) تصویر بزرگ را در چند صفحه چاپ می کند*

د ) هیچکدام

 

329. برای توزیع اشیا در صفحه از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف ) Align

ب ) Distribute*

ج ) Group

د ) Combine

 

330. کدامیک از موارد زیر را می توان در شیب رنگی خطی تغییر داد ؟

الف ) تعداد رنگها

ب ) زاویه شیب

ج ) نقطه میانی

د ) همه موارد*

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط

فرم ورود کاربر

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید