گزارش کلاس

نمایش 1 - 25 از 25

تاریخروز هفتهزماننامنام خانوادگیکد ملینام دورهنام مربیوضعیتزمان شروعزمان پایانتوضیحات
1402/12/13یکشنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودیبرگزار شده15:3216:30
1402/12/13یکشنبه16:30کلاسعمومیIcdlگیسو شاهمرادیبرگزار شده16:3017:32
1402/12/15سه شنبه14:15پارساحسن نژاد4830256346برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریبرگزار شده14:1515:05
1402/12/15سه شنبه13:15کیانحسینی2190367832برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز00:00
1402/12/16چهارشنبه13:00نگیناصغرزاده4830194391برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز00:00
1402/12/16چهارشنبه14:00علیرضاباروج4830255498طراحی سایتشاهرخ نظریکنسل شده مربی
1402/12/16چهارشنبه15:30یاسینرضائی2220227537برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز
1402/12/16چهارشنبه16:30امیررسامقهرمانی7120012411برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز
1402/12/16چهارشنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودیکنسل شده مربی
1402/12/16چهارشنبه16:45کلاسعمومیIcdlگیسو شاهمرادیبرگزار شده16:4517:45
1402/12/19شنبه11:00هانیهاسعدیطراحی سایتشاهرخ نظریبرگزار شده10:2011:20
1402/12/19شنبه18:45کلاسعمومیطراحی سایتکامران مسعودیبرگزار شده18:4519:45
1402/12/20یکشنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودیبرگزار شده15:3016:30
1402/12/20یکشنبه15:30کلاسعمومیIcdlگیسو شاهمرادیبرگزار شده16:4517:45
1402/12/20دوشنبه15:30کیانکرمانشاهی0441651305برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز00:0000:00
1402/12/21دوشنبه14:00ریحانهمظلومی0780215818طراحی سایتشاهرخ نظریبرگزار شده14:0015:00
1402/12/21دوشنبه18:45کلاسعمومیطراحی سایتکامران مسعودیبرگزار شده18:4520:05
1402/12/22سه شنبه13:15کیانحسینی2190367832برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده مربی00:0000:00
1402/12/22سه شنبه14:15پارساحسن نژاد4830256346برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده مربی00:0000:00
1402/12/22سه شنبه15:15ویهاندیلمی4830275014برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده مربی00:0000:00
1402/12/22سه شنبه15:30کلاسعمومیدیپلم گرافیککامران مسعودیبرگزار شده15:3016:30
1402/12/23چهارشنبه14:00علیرضاباروج4830255498طراحی سایتشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز00:0000:00
1402/12/23چهارشنبه15:30یاسینرضائی2220227537برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز00:0000:00
1402/12/23چهارشنبه16:30امیررسامقهرمانی7120012411برنامه نویسی اندرویدشاهرخ نظریکنسل شده کارآموز00:0000:00
1402/12/23چهارشنبه13:00نگیناصغرزاده4830194391طراحی سایتشاهرخ نظریکنسل شده مربی00:0000:00
تاریخروز هفتهزماننامنام خانوادگیکد ملینام دورهنام مربیوضعیتزمان شروعزمان پایانتوضیحات