متوسطه اول

محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون قرآن پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون قرآن پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 25 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون ریاضی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 50 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون ریاضی پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 50 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون پیام آسمانی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون پیام آسمانی پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون عربی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون عربی پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون اجتماعی پایه هشتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]
محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات آزمون اجتماعی پایه هفتم متوسطه اول سما مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد در زمان آزمون از بستن مرورگر [...]