ضمن خدمت آموزش و پرورش

پیش آزمون آنلاین ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت(سری3) محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات نام :* شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی* شما باید [...]
پیش آزمون آنلاین ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت(سری2) محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات نام :* شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی :* شما [...]
پیش آزمون آنلاین ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت(سری1) محدوده زمانی: 0 0 از 20 سوالات تکمیل شده است . پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اطلاعات نام :* شما باید متن وارد کنید نام خانوادگی :* شما [...]