نمونه سوالات

1 – Lap Tap جزء کدام دسته از  کامپیوترها  محسوب می شود؟ الف) Super Computer         ب)Main Frame ج) Micro Computer              د) Mini Computer 2-هدف از پردازش داده ها  دريافت …………. وتبديل آنها به ……. است؟ الف) اطلاعات مفيد، داده                  ب) اطلاعات ، دستورالعملها    ج) داده ها ، اطلاعات مفيد                  د) داده […]

1 ) کوچکترین واحد حافظه کدام است ؟ 1 ) بیت                             2) بایت                     3 ) کیلو بایت                                  4) مگا بایت            2) کدام یک از انواع کامپیوتر بیشترین حجم را دارد؟          1) main frames              2)mini computers                 3)pc                                                 4) laptop 3) تعداد کلیدهای صفحه کلید چند تاست ؟                 1) 200 کلید                  2) بیش از 100 کلید                   3) 100کلید                                                    4) بین 50 تا 100 کلید 4) کدام یک از […]

  سوال شهروند الکترونیک  1- قدرت پردازش اطلاعات در کدام نوع از رایانه ها بیشتر است ؟ الف) ابر رایانه                            ب) ریزرایانه                                ج) رایانه های بزرگ                         د) رایانه های کوچک  2- کدامیک ازموارد زیر کنفرانس های تلفنی و ATM ها را دربردارد؟ الف) شبکه                                 ب) وب                                       ج) فضای مجازی                           د) فضای واقعی   3- کدام گروه از سخت افزارهای زیر فقط خروجی هستند […]

نمونه سوالات طراح گرافیک رایانه ای 1. چند نوع مداد گرافیكی وجود دارد؟ الف ) مدادهای_ B6  مدادهای  _ H3 مدادهای  F ب ) مدادهای_ B  مدادهای H _ مدادهای HB* ج ) مدادهای_ B5  مدادهای F _ مدادهای  HB د ) مدادهای _ B1 مدادهای _ B2 مدادهای  HB   2. برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟ الف ) History* ب ) Layer ج ) Navigator د ) Info   3. با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعات بدست آورد؟ الف ) Info* ب ) Swatches ج ) History د ) Color   4. کدامیک از گزینه های […]

فری هند MX کدام نوار ابزار حاوی آیکن هایی است که در دسترسی به فرمانهای مورد استفاده را فراهم می سازد ؟ الف ) Info ب ) Main* ج ) Help د ) Document   کدامیک از پنلهای زیر به منظور ایجاد اصلاح صفحات سند و وضوح چاپ به کار می رود ؟ الف ) Mixer ب ) Align ج ) Document* […]

نمونه سوالات فلش 1. در نرم افزار فلش به ناحیه ای که در ان ترسیم انجام میشود……..گفته می شود ؟ الف ) stage* ب ) scene ج ) info د ) web   2. برای تغییر رنگ پس زمینه از گزینه ………درپانل properties استفاده می شود. الف ) color ب ) manage ج ) color swatches د ) background*   3. با کدام یک از روشهای قلم موی […]

کورل دراو 1. اگر چندین شی را با هم Combine کنیم نتیجه چه خواهد شد ؟ الف ) دستگیره های شی به شکل قفل تغییر می بایند ب) رنگ و خطوط پیرامون اشکال ترکیب شده یکی خواهد شد * ج ) خصوصیت اشکال ترکیب شده را نمی توانید تغییر دهید د ) هیچکدام   2. توسط کدام فرمان می توان […]

  • 1
  • 2