سوال : اطلاعات و ارتباطات

استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد

تعداد سوال : 84

نوع سوال : تست چهار گزینه ای

سطح سوال : متوسط

قالب سوال : PDF

RIAL 20,000.00 – خرید