سوال : Access

استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد

تعداد سوال : 120

نوع سوال : تست چهار گزینه ای

سطح سوال : متوسط

قالب سوال : Word قابل ویرایش

RIAL 40,000.00 – خرید