سوال : ICDL

استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد

تعداد سوال : 100

نوع سوال : تست چهار گزینه ای

سطح سوال : متوسط

قالب سوال : PDF

RIAL 40,000.00 – خرید