سوال : مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات

استاندارد : فنی حرفه ای و ارشاد

تعداد سوال : 170

نوع سوال : تست چهار گزینه ای

سطح سوال : متوسط

قالب سوال : PDF

RIAL 20,000 – خرید