1
  • با استفاده از تراکم و تکرار خطوط درترکیب های متنوع

  • با استفاده از لکه های تیره – روشن و رنگی

  • با استفاده از مواد و ابزار های مختلف

  • همه موارد