1
  • را نگه داشته و روی قسمتی از جمله کلیک کنید shift کلید

  • را به طور هم زمان فشار دهید Ctrl+A کلیدهای

  • را نگه داشته و روی قسمتی از جمله کلیک کنید Ctrl کلید

  • را نگه داشته و روی قسمتی از جمله کلیک کنید Shift+Ctrl کلیدهای