1
  • روی پاراگراف مذکور دابل کلیک کنید

  • مکان نما را در پاراگراف مذکور قرار داده و کلید Shift را فشار دهید

  • روی پاراگراف مذکور 3 بار پشت هم کلیک کنید

  • را فشار دهید Ctrl مکان نما را در پاراگراف مذکور قرار دهید و کلید