1
  • کلید کنید سپس یکی از انواع کادرهای متنی را انتخاب نمایید Text box روی گزینه ی

  • را انتخاب کنید Drow Text Box کلیک کنید سپس گزینه ی Text box روی گزینه ی

  • را انتخاب کنید Save selection کلیک کنید سپس گزینه ی Text box روی گزینه ی

  • .را انتخاب کنید Drop Cap گزینه ی