1
  • انتزاع کردن در حین پرداختن به موضوع نقاشی

  • ابتدا آبستره، سپس ادغام آن با موضوع مورد نظر

  • آبستره کامل، بدون در نظر گرفتن هر موضوعی

  • همه موارد