1
  • .تورفتگی فقط از سمت راست است ولی حاشیه از تمام جهات می باشد

  • .حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صفحه است

  • .تورفتگی برای پاراگراف خاصی است ولی حاشیه برای کل صفحه است

  • .با هم تفاوتی ندارند