1
  • .صفحه نوشتاری به اندازه کل صفحه نمایشگر می شود

  • .ظاهر می گردد Outline زبانه ای به نام

  • .کل صفحه به جز سرصفحه و پاصفحه دیده می شود

  • .سند به همان صورتی که چاپ می شود به نمایش در می آید