1
  • عدد نمایش داده شده را در حافظه ذخیره می کند

  • عدد موجود در حافظه را نمایش می دهد

  • عدد موجود در حافظه را پاک می کند

  • مقدار عدد نمایش داده شده را به عدد موجود در حافظه اضافه می کند