1
  • موقعیت قرار گرفتن نوار وظیفه را تعیین می کند

  • باعث پنهان شدن نوار وظیفه می شود

  • باعث قفل شدن و عدم جابه جایی نوار وظیفه می شود

  • باعث باریک تر شدن نوار وظیفه می شود