1
  • صدایی را به رویدادهای ویندوز اختصاص می دهد

  • برای تغییر رنگ پنجره ها، نوار وظیفه و منوی شروع کاربرد دارد

  • تصویر دلخواهی را به عنوان محافظ صفحه نمایش قرار می دهد

  • شکل اشاره گر ماوس را تغییر می دهد