1
  • برای بازیابی فایل ها از نسخه پشتیبان فعلی به کار می رود

  • برای بازیابی فایل ها از نسخه های پشتیبان کلیه کاربران این رایانه استفاده می شود

  • برای مدیریت فضای استفاده شده توسط نسخه پشتیبان به کار می رود

  • برای تهیه نسخه پشتیبان به کار می رود