1
  • خصوصیات سخت افزار انتخابی را نمایش می دهد

  • درایور سخت افزار را حذف کرده و وسیله را از حالت نصب خارج می کند

  • .جستجوی تغییرات سخت افزاری را انجام می دهد

  • درایور سخت افزار مورد نظر را به روزرسانی می کند