1
  • در تعادل غیر متقارن همه چیزنسبت به محور های افقی ، عمودی و مورب سنجیده می شوند

  • در ترکیب هایی که از تعادل غیر متقارن استفاده کرده اند انرژی بصری پرتحرک تر و پویاتر احساس می شود

  • ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری تعادل غیر متقارن است

  • تعادل غیر قرینه کاملا طبیعی و سهل الوصول است