1
  • طراحی نشانه چند برابر بزرگتر از متوسط ابعاد مورد استفاده

  • به کارگیری نسبت مناسب سطوح مثبت و منفی

  • طرح در یک کادر هندسی متداول قابل تعریف باشد

  • همه موارد