1
  • برداشتن قسمت هایی از شکل ساده و تغییر دادن آن

  • ترکیب و کنارهم قرار دادن دو یا چند شکل ساده

  • شکستن اشکال ساده و ترکیب مجدد آن ها

  • همه موارد