1
  • انجام تغییر در بعضی از برنامه ها

  • جلوگیری از تغییر بیشتر یک برنامه

  • تشخیص برنامه ای که قبلا دچار تغییر شده است یا نه

  • راه اندازی مجدد سیستم