1
  • طولی است بی عرض با نقطه شروع و به نقطه ختم میشود

  • کوچکترین عنصر تشکیل دهنده موضوعات هنرهای بصری

  • نقطه ای که حالت ایستایی خود را از دست داده و به یک عنصر فعال درآمده است

  • همه موارد