1
  • صفحات وبی که به شخص یا گروه خاصی تعلق داشته و روی یک سرویس گیرنده ی اینترنتی قرار دارد

  • آدرس منحصر به فرد یک منبع اینترنتی

  • مجوز دسترسی به اینترنت

  • شرکت های ارائه دهنده ی اینترنت