1
  • اندازه آن قابل تغییر می باشد

  • لیست برنامه های نصب شده روی ویندوز را نمایش می دهد

  • قابل جابه جا شدن در راستای هر یک از حاشیه های میزکار است

  • برنامه های درحال اجرا در بخشی از آن نمایش داده می شوند