1
  • امکان انجام عملیات یکپارچه سازی بر روی حافظه فلش وجود ندارد

  • مدت زمان یکپارچه سازی برحسب میزان پراکندگی اطلاعات و حجم درایو متفاوت است.

  • امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سیستمی وجود ندارد

  • توسط برنامه Backup and Restore مکان تهیه System Repair Disk وجود دارد.