1
  •  باعث توقف موقت عملیات چاپ میشودPause گزینه 

  • باعث حذف یک کار از صف چاپ می شود Cancel گزینه

  •  ،مشخصات فایل موجود در صف چاپ را نمایش میدهد Properties گزینه

  •  کار چاپی را یکبار دیگر از ابتدا به چاپگر ارسال میکند Resume گزینه