1
  • هر سیستم باید حداقل یک حساب کاربری مدیر داشته باشد

  • ایجاد حساب کاربری استاندارد و فعال کردن حساب مهمان در سیستم اختیاری است

  • هنگام نصب ویندوز، یک حساب کاربری از نوع مدیر سیستم با نام دلخواه ایجاد می شود.

  • پس از تغییر تصویر کاربر، برای مشاهده آن باید رایانه را راه اندازی مجدد کنید