1
  • بین نام دستور، پارامترها و سوئیچ ها حداقل یک فاصله باید باشد

  • نام دستورات باید با حروف کوچک نوشته شود

  • علامت [] به معنی موارد اختیاری است

  • برای مشاهده سوئیچ های یک دستور از /? استفاده می شود