1
  • عدم استفاده از حافظه های جداشدنی

  • بازنکردن پیام ها و نامه های مشکوک

  • عدم استفاده از حافظه های مشکوک

  • تهیه نسخه پشتیبان در فواصل زمانی منظم